Brevstemme til folketingsvalg og folkeafstemninger

Du kan brevstemme i enhver kommune før valget i stedet for at møde op og stemme på valgdagen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I stedet for at møde op på valgdagen kan du vælge at brevstemme.

Du kan brevstemme fra 3 uger før valget til og med den tredjesidste hverdag (inkl. lørdag) inden valgdagen. Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. 

I Danmark kan du brevstemme her:

I alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene.

I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme:

  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

Brevstemme til folketingsvalg

Til folketingsvalget kan du tidligst brevstemme her i landet 3 uger før datoen for valget, dog senest den tredjesidste hverdag før valgdagen (inkl. lørdag).  

Du kan ikke brevstemme, før valget er udskrevet.

Brevstemme til folkeafstemninger

Til folkeafstemninger kan du som udgangspunkt brevstemme seks uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark og indtil den tredjesidste hverdag før afstemningsdagen, herunder lørdag.

Det er dog en betingelse, at der skal være den fornødne klarhed over, hvad det er, vælgerne skal stemme om til folkeafstemningen, forinden brevstemmeafgivningen kan gå i gang. Ved nogle folkeafstemninger vil man derfor ikke kunne brevstemme fra 6 uger før afstemningsdagen, og brevstemmeafgivningen vil derfor gå i gang senere.

Hvis du til en folkeafstemning brevstemmer et andet sted i Danmark end i kommunen - fx på et sygehus, hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra 3
uger før afstemningsdagen og indtil den næstsidste hverdag før afstemningsdagen, herunder lørdag.

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Når du har fremvist gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt.

Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal udfylde med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt.

Læs mere om brevstemmeafgivning på Indenrigs- og Boligministeriets valgside.

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme i dit hjem.

Du skal søge kommunen om at stemme i dit hjem. Kommunen skal have din ansøgning senest kl. 18 tolv dage før valget. Er det en lørdag eller søndag, forlænges fristen til førstkommende mandag kl. 12. Kommunen kan dog havde sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen. Hvis kommunen mener, at du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil I sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel. 

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Indenrigs- og Boligministeriets valgside.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v., eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, når der er valg eller folkeafstemning, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat.

Hvis du bor i udlandet, har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark. Enkelte grupper af danske statsborgere, der har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, kan dog søge om at bevare deres valgret til danske valg i en tidsbegrænset periode.

Hvis du ønsker at blive optaget på valglisten for udlandsdanskere, skal du anmode om det til din seneste bopælskommune i Danmark. Det er den samme valgliste, man bliver optaget på ved folketingsvalg og folkeafstemninger.

Hvis du bor i udlandet og har søgt om og er blevet godkendt til at komme på valglisten, fordi du opfylder betingelserne, har du valgret til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg. Du kan så brevstemme i udlandet, men kan også stemme på valgdagen i Danmark, hvis du er hjemme dér.

Du kan læse nærmere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Boligministeriets valgsite.

Du kan brevstemme fra og med 3 måneder før valgdagen til folketingsvalg. Da man ikke ved folketingsvalg ved, hvornår der er valg, kan du dog brevstemme i udlandet når som helst, men din stemme kommer kun i betragtning, hvis den er afgivet tidligst 3 måneder før valgdagen. Har du afgivet en brevstemme til folketingsvalg på et tidligere tidspunkt end 3 måneder før valgdagen, skal du derfor brevstemme igen eller møde op og stemme på valgdagen.

Ved folkeafstemninger kan du som udgangspunkt brevstemme 3 måneder før valgdagen. Det er dog en betingelse, at der skal være den fornødne klarhed over, hvad det er, vælgerne skal stemme om til folkeafstemningen, forinden brevstemmeafgivningen kan gå i gang. Ved nogle folkeafstemninger vil man derfor ikke kunne brevstemme fra 3 måneder før afstemningsdagen, og brevstemmeafgivningen vil derfor gå i gang senere.

Brevstem i god tid

​Når du brevstemmer i udlandet, er det en god idé at gøre det i god tid, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

Hvis du ønsker at brevstemme i udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, hvor du opholder dig.

Også danske statsborgere, som opholder sig i Grønland, på Færøerne, eller som gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg, fx boreplatform, kan brevstemme. Når du skal afgive din brevstemme, foregår det på de færøske / grønlandske folkeregistre, på skibet eller havanlægget. Søfolk og deres medrejsende ægtefæller kan i øvrigt brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg. Disse brevstemmer bliver ikke forældet, men gælder til det næste folketingsvalg.

Du kan læse nærmere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Boligministeriets valgside.