Valgdagen ved Europa-Parlamentsvalg

På valgdagen kan du som vælger gå ned til dit lokale afstemningssted og afgive stemme

På valgdagen kan du som vælger gå ned til dit lokale afstemningssted og afgive stemme

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du ønsker at stemme, skal du på valgdagen tage dit valgkort, som du har fået med posten, og gå ned til det afstemningssted, der er angivet på valgkortet og afgive din stemme.

Mistet valgkort

Hvis du har mistet dit valgkort eller ikke har modtaget det, skal du huske anden legitimation, fx dit gule sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort. Det gælder også, hvis du har glemt at få valgkortet med.

Åbningstider

Valgstederne (afstemningsstederne) har åbent mellem kl. 8 og kl. 20, når valget/afstemningen afholdes på en arbejdsdag. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at afstemningsstederne på visse småøer først åbner kl. 9.

I stemmelokalet vil der være valgstyrere og tilforordnede vælgere til stede, som er valgt af kommunalbestyrelsen til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

I hver kommune vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse, som har en række opgaver i forhold til valget. For eksempel er det valgbestyrelsen, der skal sørge for at få fremstillet de stemmesedler og opslag, der skal bruges på afstemningsstedet. Valgbestyrelsen er også ansvarlig for stemmeoptællingen efter valget, og den står for indberetningen af valgresultaterne på valgaftenen og den efterfølgende fintælling.

Ved hvert afstemningssted vil der være mellem fem og ni valgstyrere, valgt af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for afviklingen af valget og skal lede og fordele arbejdet på det enkelte valgsted. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Der vil desuden være en række tilforordnede vælgere, også valgt af kommunalbestyrelsen, som har forskellige opgaver i forbindelse med valget, fx at udlevere stemmesedler ved valgbordene, at vise dig, hvor stemmerummet, er og passe på stemmekasserne, når vælgerne har lagt stemmesedlerne i. De tilforordnede vælgere er også med til at tælle stemmerne op efter valget. De hjælper også sammen med valgstyrerne de vælgere, der har brug for hjælp til at stemme.

For at få udleveret din stemmeseddel på afstemningsstedet skal du aflevere det valgkort, som du har fået tilsendt med posten, til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato.

Har du mistet eller glemt dit valgkort, eller har du ikke modtaget et valgkort, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx dit gule sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort. Det er således ikke en betingelse for at få lov til at stemme på valgdagen, at du medbringer dit valgkort, så længe du medbringer legitimation.

Når du har modtaget din stemmeseddel, bliver du vist hen til et stemmerum med et gardin, hvor du kan afgive stemme, uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlen kan du enten sætte kryds ved et partinavn eller ved en kandidat. Du bestemmer selv, om du vil stemme på et parti eller stemme personligt på en kandidat. Du må dog kun sætte ét kryds på stemmesedlen, ellers kan din stemmeseddel være ugyldig.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på afstemningsstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Hvis du har stemt personligt på en kandidat, der ikke får nok stemmer til at komme ind i Europa-Parlamentet, vil din stemme stadig tælle som en stemme på det parti, som kandidaten er opstillet for.

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., eksempelvis fordi du er svagtseende eller har et handicap m.v., kan du få hjælp af to tilforordnede vælgere eller valgstyrere på afstemningsstedet.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer. Der skal dog altid medvirke en tilforordnet vælger eller valgstyrer, når du skal have hjælp til at stemme. Det er for din egen sikkerhed og for at sikre, at der ikke er nogen, der påvirker dig til at stemme på en anden måde, end du ønsker.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, eksempelvis på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du bede om at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Du skal søge din kommune herom senest kl. 12 otte dage før valgdagen. Hvis otte dage før valgdagen er en lørdag, søndag eller helligdag fremrykkes fristen til den sidste hverdag før fristens udløb. Du kan tidligst søge om at få ændret afstemningssted fire uger før valget.

Enhver vælger kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Hvis du ønsker at klage, skal dette ske senest en uge efter valget. Klagen skal sendes til økonomi- og indenrigsministeren, men bliver afgjort af Folketinget.

Reglerne om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i Danmark findes i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

EU har lavet de overordnede retningslinjer på området i et direktiv, der fastlægger regler om valgret og valgbarhed

Regler om hjælpemidler har Økonomi- og Indenrigsministeriet ansvaret for