Opstilling til Europa-Parlamentsvalg

Du kan få indflydelse på de beslutninger, EU træffer, ved at stille op til EU-parlamentsvalget

Du kan få indflydelse på de beslutninger, EU træffer, ved at stille op til EU-parlamentsvalget

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, skal du være valgbar. At være valgbar betyder, at man kan stille op og blive valgt til Europa-Parlamentet. Man er automatisk valgbar, når man har valgret (stemmeret), dvs. hvis:

  • man har valgret til folketingsvalg (dvs. at man er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark), eller
  • man er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater eller
  • man er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Det er i alle tilfælde ligeledes en betingelse for valgret til Europa-Parlamentsvalg, at du ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (tidligere ”umyndiggjort”). Det er alene personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, der ikke har valgret. Personer, der er sat under andre former for værgemål, beholder deres valgret.

Selvom du opfylder betingelserne for at være valgbar (valgretsbetingelserne), kan du miste din valgbarhed, hvis du er straffet eller bliver straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet.

Det er Folketinget, der tager stilling til, om en valgt kandidat er uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet. Det er dermed først efter valget og kun i det tilfælde, at du bliver valgt, at Folketinget vil tage stilling til, hvorvidt du har mistet din valgbarhed

Du kan derfor under alle omstændigheder stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, uanset om du måtte være tidligere straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed.

Hvis du ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, skal du stille op for et parti, der er opstillingsberettiget. Du kan ikke stille op som kandidat uden for partierne (løsgænger) til Europa-Parlamentsvalg.

Kandidatlister

De kandidater, der opstiller til valget, skal anføres på kandidatlister på en formular, der er godkendt af økonomi- og indenrigsministeren. Hvert parti må kun aflevere én kandidatliste, og alle kandidater, der stiller op for partiet, skal derfor tiltræde og underskrive denne. Kandidatlisten skal derudover indeholde en række oplysninger om de enkelte kandidater, herunder kandidatens fulde navn, personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl.

Hvis man vil have sit navn skrevet på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis man gerne vil bruge et navn man havde, før man blev gift, eller et mellemnavn, så skal navnet anføres, sådan som man gerne vil have, at det skal stå på stemmesedlen.

Er du statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union uden samtidig at være dansk statsborger, og har du fast bopæl i Danmark, har du ret til at stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Ønsker du at stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du indlevere en formel erklæring, der er afgivet på en formular, der er godkendt af økonomi- og indenrigsministeren, hvori du skal angive:

  • dit statsborgerskab, fødselsdato, fødested, din seneste adresse i dit hjemland samt bopæl (adresse) i Danmark
  • at du ikke samtidig opstiller som kandidat til valget i en af de øvrige medlemsstater i EU
  • i hvilken valgkreds eller kommune du eventuelt senest var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i dit hjemland
  • at du ikke har fortabt retten til at opstille til Europa-Parlamentsvalg i dit hjemland.

På grundlag af denne formelle erklæring vil Økonomi- og Indenrigsministeriet spørge den relevante myndighed i dit hjemland, om du kan stille op.

Læs mere om at stille op på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Partiet skal indlevere kandidatlisten med alle kandidaternes navne og oplysninger m.v. til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest kl. 12 fire uger før valgdagen. Kandidatlisten kan tidligst indleveres seks uger før valgdagen.

Hurtigst muligt efter at fristen for indlevering af kandidatlister er udløbet, offentliggør Økonomi- og Indenrigsministeriet alle godkendte kandidatlister til Europa-Parlamentsvalget i Statstidende samt på ministeriets valghjemmeside.