Senior- og fratrædelsesordninger for lærere i friskolen og efterskolen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

En nedtrapning i tid kan aftales for ansatte, der søger om deltid. For at kunne aftale en seniorordning på deltid, skal den ansatte opfylde alle disse betingelser:

 • Være fyldt 60 år
 • Have været ansat i sammenlagt 10 år indenfor aftalens dækningsområde
 • Arbejdstiden skal mindst udgøre 15 ugentlige timer efter nedsættelsen
 • Overenskomsten skal indeholde hjemmel til deltidsansættelse.

For ansatte, der er medlemmer af Efterlønskassen, kan skolen aftale, at der fortsat optjenes pensionsalder op til den hidtidige ansættelse mod betaling af 15% pensionsdækningsbidrag i forhold til nedsættelsen til Efterlønskassen.

Ved overgang til deltid er der evt. mulighed for samtidig at modtage efterløn eller social delpension.

For at kunne lave en aftale om seniorordning med retræte, skal den ansatte opfylde alle disse betingelser:

 • Være fyldt 55 år
 • Overgå til en lavere lønindplaceret stilling
 • Have været ansat på fuld tid i de seneste 10 år i en stilling med ledelsesansvar, arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling med hensyn til indhold og omfang inden for aftalens dækningsområde.

Skolen kan med hensyn til pension aftale, at den ansatte, der er medlem af Efterlønskassen bevarer retten til at få pension beregnet efter den hidtidige højere pensionsgivende løn, hvis der indbetales et pensionsdækningsbidrag på 15% af differencen mellem den pensionsgivende løn i den hidtidige stilling og den pensionsgivende løn i retrætestillingen.

En frivillig fratrædelsesordning kan aftales, hvis skolen vurderer, at personalereduktioner vil blive nødvendige.

En aftale om en fratrædelsesordning kræver, at den ansatte er fyldt 62 år.

Tilkøb af ekstraordinær pensionsalder

En frivillig fratrædelsesordning med tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder forudsætter, at der til staten indbetales et kapitalbeløb, der beregnes i henhold til Moderniseringsstyrelsens regler om betaling for senior- og fratrædelsesordninger for tjenestemænd m.fl.

Mellem skolen og den ansatte, som skal være medlem af Efterlønskassen og som opfylder ovenstående betingelser for en fratrædelsesordning, kan der indgås aftale om:

 • Tillæg af ekstraordinær pensionsalder og/eller et fratrædelsesbeløb på op til 6 måneders løn
 • Tillæg af 3 års pensionsalder og/eller et fratrædelsesbeløb på op til 3 måneders løn
 • 4 års ekstraordinær pensionsalder.

Der kan dog maksimalt tillægges ekstraordinær pensionsalder til en pensionsalder på samlet 37 år.

En ansat kan med ansættelsesstedet aftale, at der ved frivillig fratræden udbetales:

 • 1 måneds løn efter 12 års uafbrudt beskæftigelse
 • 2 måneders løn efter 15 års uafbrudt beskæftigelse
 • 3 måneders løn efter 18 års uafbrudt beskæftigelse.

I særlige tilfælde kan der ydes et fratrædelsesbeløb svarende til:

 • 2 måneders løn efter 9 års uafbrudt beskæftigelse
 • 4 måneders løn efter 12 års uafbrudt beskæftigelse
 • 6 måneders løn efter 15 års uafbrudt beskæftigelse.

Fratrædelsesbeløbene beregnes på samme måde som løn under sygdom, men der betales ikke pensionsbidrag og feriepenge mv. af fratrædelsesbeløbet.

Skolen kan endvidere imødekomme en ansats ønske om sædvanlig løn i en tjenestefrihedsperiode på højest 7 måneder umiddelbart forud for fratrædelsestidspunktet. Tilgodehavende ferie forudsættes så vidt muligt afholdt i tjenestefrihedsperioden.

For at fastholde en medarbejder, der er fyldt 62 år, i stillingen, kan skolen:

 • bevilge 1 dags frihed med løn pr. måned. Friheden kan afvikles som enkelttimer, halve dage eller hele dage. Betingelserne aftales med medarbejderen.
 • udbetale en fastholdelsesbonus til en medarbejder, der udskyder sin fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt.