Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Hvis du går på pension på grund af alder, modtager du en alderspension.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For medlemmer af Pensionsordningen af 1925 beregnes pensionen ved pensionering normalt på grundlag af den optjente pensionsalder og den pensionsgivende løn, d.v.s. skalatrinnet på fratrædelsestidspunktet.

Hvis du går på pension på grund af alder, modtager du en alderspension. En normal alderspension opnås, når du fylder 65 år. Ønsker du at forlade arbejdsmarkedet inden du fylder 65 år, kan du vælge at gå på førtidspension, dog tidligst fra du er fyldt 60 år.

Du er også sikret ved afsked på grund af sygdom i form af svagelighedspension, og ved tilskadekomst i tjenesten ved en tilskadekomstpension. Endelig er familien sikret ved medlemmers død i form af ægtefællepension og børnepension.

Herunder kan du se en oversigt de forskellige pensionsformer:

Pensionering på grund af alder:

 • Alderspension herunder førtidspension

Pensionering på grund af sygdom

 • Almindelig svagelighedspension
 • Kvalificeret svagelighedspension
 • Tilskadekomstpension

Medlemmets familie er sikret i form af:

 • Ægtefællepension
 • Børnepensionstillæg/børnepension
 • Efterindtægt

Ved udtrædelse af Pensionsordningen af 1925 kan pensionssikringen bevares i form af:

 • Opsat pension eller fratrædelsesgodtgørelse.

Mister du dit arbejde, eller skifter du til en stilling uden for din pensionskasses område, kan du i særlige tilfælde få lov til at bevare tilknytningen til din pensionskasse. Det, du skal gøre er at søge om et hvilende medlemskab.

Du kan her læse om dine muligheder for et hvilende medlemskab og reglerne ved ansættelse på en anden skole:

Du kan se din tjenestemandspension og foretage beregninger ved pensionering på grund af fx alder og sygdom i selvbetjeningsløsningerne på tjenestemandspension.dk. Du kan også beregne ægtefællepension og børnepension.

For ansatte med ret til tjenestemandspension

Udbetaling Danmark sender opkrævninger ud til arbejdsgivere om pensionsbidrag for medlemmer af statsgaranterede pensionsordninger. Beløb vedrørende pensionsbidrag skal indbetales til Udbetaling Danmark på:

Reg. nr.: 0216
Konto: 4069199690

Ved indbetalinger skal følgende oplysninger angives:

 • navn
 • CPR-nr.
 • beskæftigelsesgrad
 • skalatrin
 • størrelse af pensionsbidrag
 • om pensionsbidraget vedrører ordinært pensionsbidrag

Beløbet skal indbetales løbende hver måned. Forfaldsdatoen er den 1. i måneden, men Udbetaling Danmark betragter betalinger indtil den 5. i måneden som rettidige.

Aktivt hvilende medlemskab, seniorordning og tilkøb af pensionsalder

Udbetaling Danmark sender ikke opkrævning af pensionsbidrag, hvis du er aktivt hvilende medlem af pensionsordningen eller er på en seniorordning. Der bliver heller ikke sendt opkrævning ud, hvis du vil tilkøbe pensionsalder. I disse tilfælde skal beløbene indbetales til:

Reg. nr.: 0216
Konto: 4069060315

Husk at angive CPR-nr. og hvilken type betalingen vedrører, for eksempel "aktivt hvilende medlemskab" eller "seniorordning".

Mod kommuners/regioners indbetaling af overenskomstaftalt pensionsbidrag, kan medlemskab af Pensionsordningen af 1925 opretholdes.

Folkeskolen er omfattet af følgende stillingskategorier:

 • Ledere og lærere i folkeskolen

Ønsker du fortsat medlemskab, skal du rette henvendelse til din ansættelseskommune/region og gøre opmærksom på dette.

Muligheden for at forblive i statsgaranterede pensionsordninger (fx Pensionsordningen af 1925) er aftalt i læreroverenskomsterne mellem Lærernes Centralorganisation og henholdsvis Kommunernes Landsforening og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.

Hvis man fratræder/udtræder af Pensionsordningen af 1925, er der følgende muligheder:

 • Aktivt hvilende medlemskab
 • Ved ansættelse under orlovsperioder godkendt af Udbetaling Danmark
 • Ved ansættelse i folkeskolen, VUC, Den Kommunale Ungdomsskole, specialeundervisning for voksne
 • Passivt hvilende medlemskab
 • Opsat pension
 • Sygepensionering
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Frivillig fratræden
 • Fratræden med pension
 • Ansættelse som kommunal tjenestemand

Hvis man ansættes i en kommunal lederstilling er det almindeligt, at man bliver ansat som kommunal tjenestemand.

Som kommunal tjenestemand kan man ikke fortsætte i Pensionsordningen af 1925, men optages normalt i Kommunernes Pensionsordningen (Sampension) på tjenestemandslignende vilkår. Optjent pensionsalder i Pensionsordningen af 1925 kapitaliseres og overføres til kommunen (normalt i Sampension).

Det er muligt, efter godkendelse hos Udbetaling Danmark, at blive optaget i/fortsætte sit medlemskab af Pensionsordningen af 1925 eller en anden statsgaranteret pensionsordning.

Et medlem, der fratræder sin stilling med ret til opsat pension, og som overgår til en anden ansættelse, kan i stedet vælge at få overført en fratrædelsesgodtgørelse til en ny pensionsordning.

For at kunne lave en overførsel, skal du som medlem opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være under 60 år på overførselstidspunktet.
 • Pensionsordningen i den nye stilling er et led i ansættelsesforholdet.
 • Ydelsessammensætningen i den nye pensionsordning skal godkendes af Moderniseringsstyrelsen.

Anmodning om beregning af fratrædelsesgodtgørelse skal sendes til Udbetaling Danmark inden 1 år efter fratrædelsen. De nærmere retningslinjer for overførsel af fratrædelsesgodtgørelse fås ved henvendelse til Udbetaling Danmark.

Hvis skolen finder det hensigtsmæssigt og den ansatte er indforstået med det, kan der indgås en aftale om en senior- eller fratrædelsesordning. Aftalen skal formaliseres af skolens tillidsrepræsentant.

En seniorordning kan omfatte:

 • Aftrapning i tid (deltid)
 • Gradvis tilbagetrækning i form af aftrapning i job/charge (retræte)
 • Betalt frihed eller en fastholdelsesbonus.

Ved aftrapning i tid eller job/charge, kan du som medlem bevare optjening af pensionsalder ud fra den hidtidige beskæftigelsesgrad eller skalatrin mod at skolen løbende indbetaler et dækningsbidrag til Udbetaling Danmark.

En frivillig fratræden kan kun anvendes i de situationer, hvor skolen vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige, og hvor det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt at fremme den frivillige fratræden.

Ved indgåelse af aftaler om frivillig fratræden, kan skolen tilkøbe medlemmet op til 4 års pensionsalder, hvis medlemmet på fratrædelsestidspunktet går på pension eller har mulighed for at gå på pension. Udbetaling Danmark opkræver skolen et kapitalbeløb for tilkøb af pensionsalder.

Skolen skal sende en kopi af aftaler om seniorordninger eller frivillig fratræden til Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension