Krav til bopæl og statsborgerskab for folke- og førtidspensionister

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For at få folke-, førtids- eller seniorpension skal du som udgangspunkt:

 • være dansk statsborger
 • bo fast i Danmark
 • have boet i Danmark i tre år i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

Læs mere om folke- eller førtidspension:

Har du boet og arbejdet i udlandet?

Der kan gælde særlige regler for dig, hvis du har boet og/eller arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller et land, som Danmark har indgået konvention med.

Læs mere om udenlandsk pension:

Hvis du er flygtning

Du kan også være omfattet af særlige regler, hvis du er flygtning.

Læs mere:

Du skal normalt være dansk statsborger for at kunne få dansk folke-, førtids- eller seniorpension. Det gælder dog ikke, hvis du opfylder én eller flere af disse betingelser:

 • Du har boet i Danmark i mindst ti år i perioden, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at du skal have boet mindst fem år i Danmark, op til du får bevilliget din pension.
 • Du er flygtning. Du skal være flygtning og have fået opholdstilladelse efter § 7 eller § 8 i Udlændingeloven. Du skal være opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du er kommet til Danmark efter den 1. september 2015.
 • Du er statsborger i et EU-land, EØS-land eller Schweiz. Hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du som udgangspunkt ikke være dansk statsborger for at få ret til dansk folke- eller førtidspension.

Udenlandsk pension i Danmark

Danmark har indgået aftaler om social sikring med en række lande. Det kan være, at kravet om dansk statsborgerskab ikke gælder for dig, hvis du er statsborger i et land, der har indgået en aftale om social sikring med Danmark.

Læs mere:

Du kan, som dansk statsborger, søge om at få dansk pension, selv om du bor i udlandet.

Hvis du bor i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien

Du kan søge om dansk folkepension, hvis du opfylder disse betingelser:
 • Du er statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, statsløs eller flygtning.
 • Du har i sammenlagt mindst tre år optjent ret til pension fra et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, heraf mindst et års optjening i Danmark (gælder dog ikke for alle flygtninge).
 • Du har arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Hvis du bor i et land uden for EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien (og ikke er konventionsland)

Du kan søge om folkepension, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du er EU/EØS-statsborger, statsborger i Schweiz eller Storbritannien
 • Du har optjent ret til pension i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien i mindst 30 år, herunder mindst et års optjening i Danmark, i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen. Du har arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Hvis du har dansk indfødsret, og har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem dit fyldte 15. år og folkepensionsalderen, kan du få tilkendt folkepension, uanset hvilket land du bor i. Det gælder dog ikke, hvis du i samme periode har optjent sociale pensionsrettigheder i et andet land.

Størrelsen af pensionen afhænger af, hvor længe du har optjent ret til folkepension og/eller førtidspension i Danmark. Du kan som hovedregel ikke få udbetalt pensionstillæg i lande udenfor EU/EØS, Schweiz og Storbritannien

Læs mere om pension i udlandet:

Hvis du ikke har boet tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne i perioden fra du fyldte 15. år til folkepensionsalderen kan du stadig få folkepension, hvis du:

 • er flygtning. Den tid du har boet i det land, du kommer fra eller landet, hvor du bliver anset som flygtning, bliver medregnet i tre-års-kravet.
 • er statsborger i et EU-land, et EØS-land, Schweiz eller Storbritannien og har i sammenlagt mindst tre år optjent ret til pension fra et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, heraf mindst ét års optjening i Danmark.
 • har været i arbejde i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien
 • har boet i et land, som Danmark har indgået aftale om social sikring med. Det fremgår af aftalen, at kravet om tre års bopæl ikke gælder.

Læs mere:

Du optjener ret til pension på baggrund af den tid, du har haft bopæl i Danmark, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

Hvis du har arbejdet og optjent sociale pensionsrettigheder i udlandet, tæller disse perioder som udgangspunkt ikke med i opgørelsen af din danske bopælstid, uanset om du altid har boet og haft adresse i Danmark.

 • Du har ret til fuld folkepension, hvis du har optjent, hvad der svarer til 40 bopælsår i optjeningsperioden.
 • Du har ret til fuld førtids- eller seniorpension, hvis du har optjent bopælstid i Danmark i mindst 9/10 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtids- eller seniorpension.

Det gælder også for førtids- og seniorpension, at perioder, hvor du samtidig har optjent sociale pensionsrettigheder i et andet land, som udgangspunkt ikke tæller med i opgørelsen af din danske bopælstid.

Hvis du ikke har optjent ret til en fuld folke-, førtids- eller seniorpension, kan du have ret til en del af pensionen - også kaldet ’brøkpension’. Din brøkpension bliver beregnet på baggrund af den tid, du har boet i Danmark i optjeningsperioden, fratrukket eventuelle perioder, hvor du samtidig har optjent sociale pensionsrettigheder fra udlandet.

Du får ikke mindre i personligt tillæg, varmetillæg eller helbredstillæg, selv om du kun har ret til brøkpension.