Lønarbejde og andre indtægter når du er på efterløn

Din efterløn kan blive mindre, hvis du har indtægter ved siden af

Generelt

Når du modtager efterløn, kan din efterløn blive mindre på grund af indtægter fra pension og arbejde, men også på grund af indtægter som fx:

 • løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor du ikke udfører arbejde – eller ydelser, der træder i stedet for det. Det kan fx være fratrædelsesgodtgørelse, hvor din arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt
 • indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, fx vurderingsmand, medlem af menighedsråd og bestyrelsesarbejde i aktieselskaber og i bolig- og grundejerforeninger 
 • indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.
 • legater
 • udbetalt dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
 • feriegodtgørelse og løn under ferie.

Kontakt din a-kasse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en indtægt medfører, at din efterløn bliver mindre.

Din udbetalte efterløn bliver mindre, hvis du er på efterløn og holder ferie med løn eller feriegodtgørelse. Nedsættelsen af efterlønnen sker dag for dag, mens du holder ferien. Det samme sker, hvis du har optjent feriepenge efter ferieloven eller andre feriebestemmelser, og feriepengene udbetales i efterlønsperioden eller op til tre måneder før, du går på efterløn, uden at ferien holdes.

Hvis feriepengene før skat er mindre end din efterløn før skat, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.

Hvis du er lønmodtager, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer, når a-kassen beregner, hvor meget mindre din efterløn skal være.

Ferien har en anden betydning for dine ydelser, når du når folkepensionsalderen og ikke længere kan få efterløn. Kommunen kan vejlede dig om reglerne.

Visse indtægter kan du have, mens du modtager efterløn, uden at det betyder, at din efterløn bliver mindre. Det er:

 • licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter el.lign.
 • ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, dvs. ATP
 • efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik
 • erstatninger, herunder erstatning efter lov om arbejdsskadesikring
 • krigsskadeserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver
 • livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte
 • efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, funktionærlovens § 2 b, m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a, sømandslovens § 42 eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene
 • indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom
 • forpagtningsafgift
 • indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig
 • renter, aktieudbytter el.lign., arv, gaver, gevinster
 • underholdsbidrag
 • invaliditetsydelse efter lov om social pension
 • pension, der udbetales som følge af tabt erhvervs-/arbejdsevne, fx svagelighedspension
 • den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade, dvs. tilskadekomstpension
 • vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler
 • betaling for feriefridage, som ikke holdes
 • pension efter afdød ægtefælle eller samlever
 • Indtægter for hverv som nævning, domsmand eller tilforordnet ved valg.

I 2022 kan du have indtægter fra corona-relateret mer-arbejde, uden at det betyder, at din efterløn bliver mindre.

Kontakt din a-kasse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en indtægt medfører, at din efterløn bliver mindre.

Andre emner