Engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser

Engangstilskuddet er automatisk udbetalt i oktober 2020

Om engangstilskuddet

Engangstilskuddet på 1.000 kr. blev i oktober 2020 automatisk udbetalt til personer med NemKonto, der – helt eller delvist – modtog en af følgende forsørgelsesydelser for april måned 2020:

Pension, efterløn mv.

 • Folkepension
 • Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003)
 • Seniorpension
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Delpension 

Arbejdsmarked

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Ferieydelser fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Sygedagpenge fra kommunen eller Søfartsstyrelsen
 • Fleksløntilskud
 • Kompensation ved seniorjob
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelser
 • Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne
 • Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
 • Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem

Uddannelse og skoleydelser

 • SU – Statens Uddannelsesstøtte
 • SU-tillægsstipendium sammen med slutlån
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Skoleydelse på produktionsskoler
 • Skoleydelse til EGU, Erhvervsgrunduddannelse
 • Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse
 • Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse.
 • Elevstøtte efter loven lov om arbejdsmarkedsuddannelser
 • Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser
 • Godtgørelse for deltagelse i skoleophold for visse PIU-elever

Du skal have fået ydelsen for april 2020

For at få engangstilskuddet, skulle du helt eller delvist have fået ydelsen for perioden fra den 1. april til den 30. april 2020. Det har ikke betydning, hvornår ydelsen for april er blevet udbetalt. Det afgørende er, om den vedrører april. Det kan du typisk se på din udbetalingsmeddelelse.

Hvis din ydelse er bagudbetalt, vil du typisk have fået ydelsen for april udbetalt den 30. april. Hvis ydelsen er forudbetalt, vil den typisk være udbetalt den 1. april. Men du kan også have modtaget ydelse for april på andre tidspunkter.

Hvis du har modtaget forsørgelsesydelse for april 2020 og har en NemKonto, er tilskuddet automatisk blevet udbetalt til dig i oktober 2020. Det er sket i perioden fra den 1. oktober til den 9. oktober 2020.

Hvis du ikke har fået engangstilskud

ATP, Engangstilskud, har sendt dig et brev, hvis de har forsøgt at udbetale engangstilskuddet til dig, men ikke har kunnet, fordi du ikke har en NemKonto.

Hvis du har en udenlandsk bank

Det er NemKonto, der står for selve oprettelsen af din NemKonto, når du har en udenlandsk bank og ikke har NemID.

Spørgsmål til status på oprettelsen

Har du spørgsmål til status på oprettelsen, skal du kontakte NemKonto Support.

Vær opmærksom på fristen for oprettelse af din NemKonto, se herunder. 

Mere om processen hos NemKonto 

NemKonto har beskrevet processen for oprettelse og krav til dokumentation under overskriften ’NemKonto i udenlandsk pengeinstitut’ på denne side:

For at du kan få udbetalt engangstilskuddet, skulle NemKonto have modtaget din blanket med den relevante dokumentation senest den 28. februar 2021. Din NemKonto skal fungere senest den 20. juni 2021, da ATP, Engangstilskud, udbetaler sidste gang i slutningen af juni 2021. 

Hvis du opfylder betingelserne, og din NemKonto fungerer senest den 22. marts 2021, får du automatisk udbetalt engangstilskuddet i slutningen af marts 2021.

Hvis din NemKonto fungerer senere, men senest den 20. juni 2021, får du automatisk udbetalt engangstilskuddet i slutningen af juni 2021.

Har du en udenlandsk bankkonto som NemKonto, kan det tage nogle dage fra udbetalingen, før de lander på din konto.

Hvis du har søgt om engangstilskuddet

Du kan ikke længere søge om engangstilskuddet. Sidste frist for at søge var den 28. februar 2021.

I din ansøgning skulle du dokumentere, at du for april 2020 har modtaget en af de forsørgelsesydelser, der er omfattet.

Krav til dokumentationen

Dokumentationen skal til sammen indeholde oplysning om:

 • Dit navn
 • Dit CPR-nummer
 • Perioden, ydelsen er udbetalt for
 • Dato for udbetalingen
 • Myndigheden, der har udbetalt ydelsen.

Hvad kan dokumentationen være?

Dokumentationen kan bestå af flere dokumenter og afhænger af den enkelte ydelse.

For de fleste ydelser modtager du en udbetalingsmeddelelse i slutningen af måneden. Men det gælder ikke for alle ydelser.

Du har selv ansvaret for, at dokumentationen er dækkende. Dokumentation kan fx være:

 • Udbetalingsmeddelelse for april fra den myndighed, der udbetaler ydelsen
 • Kontoudtog fra banken eller anden dokumentation om udbetalingen i banken
 • Brev med bekræftelse af, at du kan få ydelsen, hvis du ikke løbende modtager udbetalingsmeddelelser
 • Dit seneste brev fra myndigheden om ydelsen, fx årlig opgørelse.

Er ydelsen bagudbetalt eller forudbetalt?

Vær opmærksom på, om din ydelse er forudbetalt eller bagudbetalt. Hvis din ydelse er bagudbetalt, vil du typisk have fået ydelsen for april udbetalt i slutningen af april. Hvis ydelsen er forudbetalt, vil den typisk være udbetalt omkring den 1. april. Men du kan også have modtaget ydelse for april på andre tidspunkter.

Det afgørende er, om udbetalingen vedrører april.

Hvis du har søgt senest den 28. februar 2021 og kan få engangstilskuddet på 1.000 kr., bliver det udbetalt til din NemKonto. Tilskuddet hedder ’Engangstilskud covid’ i netbank og kontoudskrift.

Du får ikke et brev, hvis du kan få engangstilskuddet. Hold derfor øje med din NemKonto.

Hvis du har søgt senest den 28. februar 2021 og kan få engangstilskuddet, får du et fysisk brev med besked om dette. ATP sender brevet, inden for 4 uger efter du har søgt. Bor du i udlandet, kan der gå længere tid, før brevet er fremme hos dig.

Når du har fået engangstilskud

Engangstilskuddet har ikke betydning for dine ydelser fra det offentlige, fx pension, ældrecheck, boligstøtte, kontanthjælp, dagpenge osv. Det gælder også i forhold til din eventuelle ægtefælle, samlever og andre, du bor sammen med.  

Tilskuddet er skattefrit, og du skal ikke oplyse det på din forskudsopgørelse. Du skal heller ikke oplyse det som ændring til dine indkomstforhold, fx hos Udbetaling Danmark. 

Beløbet indgår heller ikke i din evt. ægtefælle/samlevers indkomst og formue. 

Du kan i nogle sammenhænge skulle oplyse og evt. dokumentere, at du har modtaget engangstilskuddet, så den myndighed, der udbetaler din ydelse, kan sikre, at tilskuddet ikke får betydning for dine ydelser.

Opgørelse af formue

Nogle offentlige ydelser afhænger af formuen, fx ældrecheck og helbredstillæg. Ubrugte beløb fra engangstilskuddet skal ikke tælles med i formuen til og med 2022. Det har normalt kun betydning, hvis formuen er over formuegrænsen for ydelsen.

Inddrivelse af gæld

Engangstilskuddet kan ikke bruges til inddrivelse af offentlig eller privat gæld.

Hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark

Hvis du modtager ydelser fra andre myndigheder end Udbetaling Danmark

Hvis du er i tvivl, om du selv skal gøre noget, er det en god idé at opsøge nærmere information fra den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Hvis du ikke ønsker at modtage engangstilskuddet, kan du vælge at betale pengene tilbage til staten. Det gør du ved at kontakte Kundeservice for engangstilskuddet, som vil vejlede dig om, hvordan du gør.

Se kontaktoplysninger herunder.

Du kan ikke få pengene igen senere

Hvis du vælger at returnere beløbet, går pengene tilbage til staten. Du kan ikke senere få genudbetalt engangstilskuddet.

Mere om engangstilskuddet

In English