Problemer med tilbagebetaling af studiegæld

Kan du ikke overholde din afdragsordning, kan du udsætte eller betale mindre i en periode

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

SU-lån

Udsættelse med betalingen

Du kan få udsættelse med betalingen i op til 2 år ad gangen. Du udsætter din betaling gennem selvbetjeningsløsningen ”Din SU-gæld ved at klikke "Start" her på siden.

Nedsættelse af ydelsen

Du kan få bevilget en nedsat ydelse i en periode. Der er ikke fastsat en maksimal periode for hvor længe du kan få bevilget en nedsat ydelse.

I praksis vil du blive bevilget en nedsat ydelse i 1 år ad gangen.

Krav om for meget udbetalt SU

Udsættelse med betalingen eller nedsættelse af ydelsen

Du kan få udsat betalingen af dit krav om for meget udbetalt SU, eller nedsat ydelsen i en periode på maksimalt 12 måneder ad gangen. Dette gælder uanset gældens størrelse, da alle krav har 3 år som maksimal afviklingsperiode.

Tidligere Statsgaranterede Studielån

Udsættelse med betalingen

Du kan få udsættelse med betalingen i op til 2 år ad gangen. Du udsætter din betaling gennem selvbetjeningsløsningen "Din SU-gæld" ved at klikke "Start" her på siden.

Nedsættelse af ydelsen

Du kan få bevilget en nedsat ydelse i en periode. Der er ikke fastsat en maksimal periode for, hvor længe du kan betale en nedsat ydelse.

I praksis vil du blive bevilget en nedsat ydelse i 1 år ad gangen.

Forlængelse af afviklingsperioden af dit SU-lån

Du har mellem 7 og 15 år til at tilbagebetale dit SU-lån. Perioden bestemmes ud fra lånets størrelse.

Udbetaling Danmark har mulighed for, på din anmodning, at forlænge din afviklingsperiode, hvis særlige grunde taler herfor. Vi kan ikke opstille generelle regler for, hvornår afviklingsperioden kan forlænges, da afgørelsen bliver truffet ud fra en konkret vurdering af hver enkelt sag. Ifølge praksis er almindelige betalingsvanskeligheder så som; andre økonomiske forpligtelser, en lav indkomst eller at man er eneforsørger ikke i sig selv tilstrækkelige til at kunne begrunde en forlængelse af afviklingsperioden. Det er kun forholdene omkring selve ansøgningstidspunktet, der har indvirkning på afgørelsen. Det betyder, at hvis du f.eks. har været arbejdsløs i en længere periode, og du nu er kommet i arbejde, så vil din arbejdsløshedsperiode ikke have betydning for afgørelsen.

Betaler du ikke din studiegæld, får du to rykkere for betaling af Udbetaling Danmark. Betaler du fortsat ikke, opsiger vi aftalen om tilbagebetalingen af din gæld. Din gæld bliver herefter sendt til Gældsstyrelsen, hvor vilkårene for tilbagebetaling af studiegælden er anderledes end hos Udbetaling Danmark.

Gældsstyrelsen kræver gælden ind

Gældsstyrelsen fastsætter den ydelse, du skal betale, på baggrund af dine konkrete økonomiske forhold.

Din afdragsordning hos Gældsstyrelsen bliver højst sandsynlig højere end den ordning, du har haft hos Udbetaling Danmark. 

Gældsstyrelsen kan modregne og foretage udlæg for din gæld. Det vil sige, at hvis du får penge til gode hos det offentlige, fx hvis du skal have skat tilbage, får du dem ikke udbetalt. I stedet bliver pengene brugt til at betale af på din gæld.

Gældsstyrelsen kan foretage udlæg i dine ejendele, fx i hus og bil. Det betyder, at de har mulighed for at sælge dine ejendele på tvangsauktion, og bruge pengene til at betale af på din gæld.

Hvornår er mit SU-lån misligholdt?

Hele lånet forfalder til omgående indfrielse, hvis
 • forfaldne ydelser ikke betales senest 8 dage efter forfaldsdagen
 • låntager ikke giver meddelelse om uddannelsens afslutning eller afbrydelse eller orlov.
 • låntager ikke oplyser Udbetaling Danmark om ny adresse inden 14 dage efter flytning til udlandet (gælder også Færøerne)
 • låntager bliver umyndiggjort eller kommer under værgemål
 • der åbnes forhandling om akkord, indledes gældssanering, eller hvis låntagers bo kommer under konkursbehandling
 • låntager afgår ved døden

Se på dit lånebevis, hvornår dit SU-lån anses for at være misligholdt.

Et krav om for meget udbetalt SU, anses for at være misligholdt, når vilkårene for tilbagebetaling ikke er overholdt. Herefter kan gælden efter påkrav opsiges til skadesløs betaling. Dette følger af SU-bekendtgørelsens § 59 stk. 3.

Du kan søge om eftergivelse af din studiegæld hos Gældsstyrelsen. Det er Gældsstyrelsen, der tager stilling til, om du kan få eftergivet gælden.

Retningslinjer

Du kan få eftergivelse, hvis

 • du ikke er i stand til, og ikke, inden for de nærmeste år, har udsigt til at kunne opfylde dine gældsforpligtelser.
 • eftergivelsen fører til en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Du kan som hovedregel ikke få eftergivelse, hvis

 • dine økonomiske forhold er uafklarede
 • du eksempelvis er på barselsorlov, studerende, lige er blevet færdig med din uddannelse, på kontanthjælp eller lignende
 • du ikke er blevet tilbagebetalingspligtig
 • du ikke har vist vilje til at betale af på gæld
 • du kun har betalt af på gælden i en kort periode
 • du har betydelig gæld til private kreditorer.

Hvis din gæld til private kreditorer er så stor, at eftergivelse af din offentlige gæld ikke medfører en varig forbedring af dine økonomiske forhold, kan du ikke få eftergivelse. Du har derimod mulighed for at søge om gældssanering.

Du kan finde yderligere oplysninger om gældssanering på hjemmesiden domstol.dk

Mener du ikke, at kravet om for meget udbetalt SU er korrekt, kan du på su.dk se, hvordan du klager.

Se, hvordan du klager 

Klagen skal være modtaget hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senest 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen.

Fastholder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen deres afgørelse, sender de din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Vil du klage over, hvor meget du skal betale af ad gangen, hvor længe du skal betale, gebyrer eller lignende, skal du indgive en klage til Udbetaling Danmark via Digital Post.

Klagen skal være modtaget hos os inden 4 uger efter meddelelse af afgørelsen.

Fastholdes afgørelsen, sender Udbetaling Danmark din klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Kontakt Udbetaling Danmark, Studiegæld