Spørgsmål og svar om studiegæld

Få svar på dine spørgsmål om studiegæld

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

På selvbetjeningen "Din SU-gæld" finder du alle konkrete oplysninger om dit SU-lån. Du kan fx se, hvor meget du skylder på dit SU-lån, se rentetilskrivninger og trække årsopgørelser. Du kan også indbetale på gælden med betalingskort, eller finde oplysninger til Betalingsservice.

Du har også mulighed for fx at udsætte din betaling, at forhøje det beløb du afdrager med, eller at ændre antallet af årlige opkrævninger.

Find selvbetjeningen ved at klikke "Start" her på siden.

Hvis du vil vide mere om reglerne for tilbagebetaling af SU-lån, kan du læse her:

På selvbetjeningen "Din SU-gæld" kan du se alle konkrete oplysninger om dit krav om for meget udbetalt SU.

Du kan se, hvor meget du skylder, udsætte din betaling, eller indbetale på kravet med betalingskort.

Selvbetjeningen finder du ved at klikke "Start" her på siden.

Hvis du vil vide mere om reglerne for tilbagebetaling af krav om for meget udbetalt SU, kan du læse her:

Din studiegæld

Du finder alle oplysninger om din studiegæld via selvbetjeningsløsningen ”Din SU-gæld” ved at klikke "Start" her på siden. For at få adgang til oplysningerne, skal du have MitID. Hvis ikke du har MitID, kan du bestille et her:

Adresseoplysninger

Når du har fast bopæl i udlandet, skal du give Udbetaling Danmark besked om din adresse. Hvis du ikke inden for 14 dage oplyser din korrekte adresse i udlandet, kan lånet opsiges til fuld indfrielse. Har du MitID, kan du oplyse adressen ved at sende den via Digital Post.

Du kan oplyse en dansk opkrævningsadresse, hvis du ønsker at få sendt dine opkrævninger til f.eks. et familiemedlem. Udbetaling Danmark vil sende opkrævninger til denne adresse, indtil du selv meddeler os en anden.

Betaling

Når du bor i udlandet, sender Udbetaling Danmark som udgangspunkt ikke opkrævninger til dig. Du er selv ansvarlig for at overholde betalingsfristen. Seneste betalingsdato er den 8. i måneden. Hvis du har MitID, kan du indbetale dine afdrag direkte med dit betalingskort ved at klikke "Start". Du kan også betale via dit danske eller udenlandske pengeinstitut.

Renter

Alle spørgsmål om skattemæssige forhold, herunder gældende regler for rentefradrag, skal du rette til skattemyndighederne. Som dokumentation kan du benytte din tilbagebetalingsplan. Du kan finde reglerne for rentefradrag på www.skat.dk.

Ydelse

Ydelsen er det beløb, som du betaler. Ydelsen dækker betaling af gebyrer, renter og afdrag.

Afdrag

Afdraget er en del af den betalte ydelse, som går til dækning af det lånte beløb (hovedstolen).

Hovedstol

Lånets hovedstol er det beløb, som du oprindeligt har lånt.

For et krav om for meget udbetalt SU, er hovedstolen det beløb, du har fået udbetalt for meget.

Restgæld

Restgælden er det beløb, som du skylder i dag. Beløbet udgør hovedstolen og tilskrevne renter.

Rente

Renten er forskellig alt efter, hvilken gældstype du har.

Læs mere om renter her:

Studietidsrente

Studietidsrente er en betegnelse for den rente, som tilskrives SU-lån fra du har optaget lån og indtil du bliver tilbagebetalingspligtig.

Gebyr

Beløb du betaler for eksempelvis fremsendelse af girokort eller rykker og opsigelse.

Se en oversigt over de aktuelle gebyrer her:

Termin

Terminen er et udtryk for, hvor tit du betaler af på dit lån, fx hver eller hver anden måned. Terminen er som udgangspunkt hver anden måned for SU-lån og hver måned for krav om for meget udbetalt SU.

Amortisationstabel

Tabellen fra selvbetjeningsløsningen "Din SU-gæld" viser, hvordan du tilbagebetaler gælden, så den går i nul. Tabellen indeholder oplysninger om forventet betaling af rente og afdrag samt forventet rentetilskrivning.

Kontoudtog

Denne opgørelse viser hvilke bevægelser der har været på lånet. Herunder udbetaling af det lånte beløb, rentetilskrivning og dine indbetalinger.

Indfrielsesopgørelse

Denne opgørelse viser restgælden inkl. gebyr.

Løbetid

Lånets løbetid angiver den periode, lånet skal tilbagebetales over. Løbetiden kaldes også afviklingsperioden.

Når du indbetaler på din studiegæld, dækker indbetalingen først gebyrer (fx opkrævnings- eller rykkergebyrer), dernæst renter og endeligt afdrager du på selve hovedstolen.

Afdrager du på et SU-lån, er hovedstolen det beløb du oprindeligt har lånt.

På et krav om for meget udbetalt SU, er hovedstolen det beløb, du har fået udbetalt for meget.

Mener du ikke, at tildelingen og beregningen af SU-lånet eller kravet om for meget udbetalt SU er korrekt, kan du skrive en klage til:

Uddannelses -og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Klagen skal være modtaget hos Uddannelses -og Forskningsstyrelsen senest 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen. Fastholder Uddannelses -og Forskningsstyrelsen deres afgørelse, sender de din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Vil du klage over betalingens størrelse, perioden du har til at betale tilbage eller over de gebyrer du pålægges, skal du inden 4 uger efter meddelelse af afgørelsen indgive klagen til Udbetaling Danmark

Fastholdes afgørelsen, sender Udbetaling Danmark din klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Skal jeg oplyse Skattestyrelsen om min gæld?

Udbetaling Danmark indberetter dine oplysninger om renter og gæld til din årsopgørelse hos Skattestyrelsen.

Du kan læse mere om rentefradrag af studiegæld her:

Lån

Angiver typen af lån, som du har optaget. Lånet kan være type 4, 5 og 6 afhængig af hvornår du optog lånet. 

Restgæld inkl. renter pr. 31.12.

Lånets samlede saldo pr. 31.12. Modtager du fortsat SU-lån, skal du være opmærksom på, at udbetaling af SU-lån sker forud. Det betyder, at udbetalingen i december vedrører SU-lån for januar.

Tilskrevne studietidsrenter

Her fremgår renter, som er tilskrevet i uddannelsesperioden og i perioden indtil du blev tilbagebetalingspligtig.

Eksempel: Er din uddannelsesperiode ophørt i juni 2015, blev dit "SU-lån 6" i 2014 forrentet med den faste rente på 4 % fra 1. januar 2015 til 30. juni 2015. Fra 1. juli 2015 til 31. december 2015 blev dit SU-lån forrentet med diskontoen + 1 %. Summen af disse renter udgør "Tilskrevne renter studietid 2015".

Tilskrevne renter afdragsperioden

Her fremgår renter, som er tilskrevet, efter du er blevet tilbagebetalingspligtig.
Eksempel: Er din uddannelsesperiode ophørt i juni 2013, blev du tilbagebetalingspligtig i januar 2015. Renter som er tilskrevet i 2015 betegnes som "tilskrevne renter afdragsperioden 2015".

Betalte gebyrer og afdrag i alt

Beløbet er det samlede indbetalte beløb på lånet for hele året. Heraf betalte og fradragsberettigede studietidsrenter. Beløbet er den del af indbetalingerne for året, som er brugt til dækning af de renter, som er tilskrevet i perioden indtil du blev tilbagebetalingspligtig (studietidsrenter). Studietidsrenterne er fradragsberettigede i takt med de betales.

Skyldige studietidsrenter

Beløbet viser saldoen af de renter, som er tilskrevet lånet inden du blev tilbagebetalingspligtig (studietidsrenter) pr. 31.12. Disse renter bliver først fradragsberettiget, når du betaler dem. 

Betalingspligtig

Her fremgår det, hvornår du har pligt til at betale tilbage på dit SU-lån.
Eksempel: Blev du færdig med din uddannelse i løbet af 2013, blev du tilbagebetalingspligt i januar 2015 (01.2015). Har du afsluttet din uddannelse før tid eller begyndt på en ny uddannelse, har dette betydning for, hvornår du har pligt til at betale dit SU-lån tilbage. Er dine uddannelsesoplysninger ikke korrekte, skal du få oplysningen rettet på dit uddannelsessted.

Betalte gebyrer

Beløbet udgør det samlede beløb, du i løbet året har betalt i gebyrer.

Krav om for meget udbetalt SU

• AF står for "afbrudskrav". Kravet opstår, hvis du fx afbryder din uddannelse, men fortsat modtager SU.

• IK står for indkomstkontrolkrav. Kravet opstår, hvis du tjener for meget ved siden af din SU.

• ÆK er et ændringskrav. Kravet opstår, hvis du fx uberettiget har modtaget forhøjet SU, hvis du ikke længere har forsørgerpligt eller har ret til at modtage handicaptillæg.

• BO er et bopælskrav. Kravet opstår, hvis du har modtaget SU som udeboende, men reelt har været hjemmeboende.

Om statsgaranterede SU-lån

Lånet kan være type 1, 2 eller 3 afhængig af, hvornår du optog lånet.

Rente %

Du kan her se, hvad rentesatsen har været i perioden 1. juli til 31. december.

Kontakt Udbetaling Danmark, Studiegæld