Engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser

Engangstilskuddet på 1.000 kr. udbetales automatisk i løbet af oktober 2020

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Engangstilskuddet på 1.000 kr. udbetales automatisk til personer, der – helt eller delvist – modtog en af følgende forsørgelsesydelser for april måned 2020 og har en NemKonto:

Pension, efterløn mv.

 • Folkepension
 • Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003)
 • Seniorpension
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Fleksløntilskud
 • Delpension 

Arbejdsmarked

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Ferieydelser fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Sygedagpenge fra kommunen eller Søfartsstyrelsen
 • Kompensation ved seniorjob
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelser
 • Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne
 • Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
 • Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem

Uddannelse og skoleydelser

 • SU – Statens Uddannelsesstøtte
 • SU-tillægsstipendium sammen med slutlån
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Skoleydelse på produktionsskoler
 • Skoleydelse til EGU, Erhvervsgrunduddannelse
 • Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse
 • Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse.
 • Elevstøtte efter loven lov om arbejdsmarkedsuddannelser
 • Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser
 • Tilskud til praktik i udlandet

Du skal have fået ydelsen for april 2020

For at få engangstilskuddet, skal du helt eller delvist have fået ydelsen for perioden fra den 1. april til den 30. april 2020. Det har ikke betydning, hvornår ydelsen for april er blevet udbetalt. Det afgørende er, om den vedrører april. Det kan du typisk se på din udbetalingsmeddelelse.

Vær opmærksom på, om din ydelse er forudbetalt eller bagudbetalt. Hvis din ydelse er bagudbetalt, vil du typisk have fået ydelsen for april udbetalt den 30. april. Hvis ydelsen er forudbetalt, vil den typisk være udbetalt den 1. april. Men du kan også have modtaget ydelse for april på andre tidspunkter.

Hvis du kan få det skattefrie engangstilskud og har en NemKonto, bliver tilskuddet helt automatisk udbetalt til dig i løbet af oktober 2020. Du skal altså ikke selv gøre noget.

Din NemKonto er den bankkonto, som alle offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til dig. Det er altså den helt almindelige bankkonto, som du bruger i forvejen til ydelser fra det offentlige.

Tjek din NemKonto i løbet af oktober

Tilskuddet udbetales i tilfældig rækkefølge i løbet af oktober. Nogle vil få det i starten af oktober, andre lidt senere. Du kan derfor ikke få at vide, præcis hvilken dato pengene vil stå på din konto. Men ATP anbefaler, at du holder øje med din NemKonto i oktober. 

Tilskuddet vil hedde ’Engangstilskud’ i din netbank og på din kontoudskrift, og der vil være en uddybende tekst, som fortæller mere om udbetalingen. Det afhænger af din bank, hvor du kan se den uddybende tekst.

Du får ikke et brev om udbetalingen.

Hvis du er ved at skifte bank

Hvis du planlægger at skifte bank i september/oktober, er det en god idé at være ekstra opmærksom på at give banken besked om, hvilken konto du ønsker at bruge som NemKonto. Så er du sikker på, at pengene lander på kontoen i løbet af oktober. 

Hvis du ikke har en NemKonto

Hvis du modtager ydelser fra det offentlige og bor i Danmark, har du formentlig allerede en NemKonto. Det har langt de fleste borgere i Danmark. Spørg i din bank, hvis du er i tvivl. 

Du kan kun få engangstilskuddet, hvis du har en NemKonto. Hvis du ikke har en NemKonto, men modtager offentlige ydelser og aktivt har bedt om at få pengene udbetalt til en specifik konto, skal du oprette en NemKonto for at få engangstilskuddet. Det er ikke muligt at få udbetalt engangstilskuddet til en anden konto.

Hvis du bor i udlandet og ikke har en NemKonto

Hvis du bor i udlandet, kan du bruge din udenlandske bankkonto som NemKonto.

Hvis du har NemID, kan du selv tilføje din udenlandske bankkonto i NemKontos selvbetjening.

Hvis du ikke har NemID, kan du sende en blanket med oplysninger og dokumentation til NemKonto.

Hvis du ikke har fået engangstilskuddet den 1. november

Hvis du ikke har fået udbetalt engangstilskuddet den 1. november, men mener du burde have fået det, kan du søge om det. Ansøgningen vil være tilgængelig på denne side fra den 1. november 2020. 

Du skal kunne dokumentere, at du har modtaget en af de forsørgelsesydelser, der er omfattet, for april måned 2020. Derudover skal du have en NemKonto. 

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få udbetalt engangstilskuddet.

Engangstilskuddet har ikke betydning for dine ydelser fra det offentlige, fx pension, ældrecheck, boligstøtte, kontanthjælp, dagpenge osv. Det gælder også i forhold til din eventuelle ægtefælle, samlever og andre, du bor sammen med.

Tilskuddet er skattefrit, og du skal ikke oplyse det på din forskudsopgørelse. Du skal heller ikke oplyse det som ændring til dine indkomstforhold, fx hos Udbetaling Danmark. 

Beløbet indgår heller ikke i din evt. ægtefælle/samlevers indkomst og formue.

Opgørelse af formue

Der bliver taget højde for udbetalingen af de 1.000 kr. frem til og med 2022, når din formue gøres op, fx i forbindelse med ældrecheck eller boligstøtte. Derfor vil engangstilskuddet heller ikke påvirke din formue.

Du kan i nogle sammenhænge skulle oplyse og evt. dokumentere, at du har modtaget engangstilskuddet, så den myndighed, der udbetaler din ydelse, kan sikre, at tilskuddet ikke får betydning for dine ydelser. Det kan fx være i forhold til opgørelsen af din formue. Hvis myndigheden har brug for dette, vil de bede dig om det.

Inddrivelse af gæld

Engangstilskuddet kan ikke bruges til inddrivelse af offentlig eller privat gæld.