Renter og gebyrer på studiegæld

Der tilskrives renter på din studiegæld hver måned – også mens du er under uddannelse.

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan gennem selvbetjeningen se de rentetilskrivninger, der er sket på din studiegæld. Find selvbetjeningen ved at klikke "Start" her på siden.

Rentesatser

GÆLDSTYPE PERIODE RENTESATS

SU-lån (efter din uddannelsesperiode)

1. juni 2023

3,85 %

SU-lån (mens du er under uddannelse)

1. august 1988

4,00 %

Krav om for meget udbetalt SU

(morarente)

1. januar 2023

9,90 %

Statsgaranterede studielån

1. januar 2023 

2,00 %

Mens du læser forrentes dit SU-lån med en fast rente på 4 %. Dette gælder for lån 5 og 6. Lån 6 er det lån, du kan optage i dag, mens lån 5 kunne optages fra 1988-1990.

Lån 4, som kunne optages fra 1982-1988, forrentes under uddannelsesperioden med diskontoen - 3,00 %, mens Lån 1, som kunne optages fra 1970-1975, forrentes med 0,00 %.

Måneden efter du afslutter din uddannelse, forrentes dit SU-lån med en variabel rente svarende til diskontoen plus 1 %. Det gælder for lån 1, 4, 5 og 6.

For krav om for meget udbetalt SU, som forfalder efter 1. marts 2013, beregnes morarenten som Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 %. Renten fastsættes to gange årligt, pr. 1. januar og pr. 1. juli.

For krav om for meget udbetalt SU rejst efter 1. august 2002, og som forfalder inden 1. marts 2013, beregnes morarenten som Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 %.

For krav om for meget udbetalt SU rejst før 1. august 2002, beregnes morarenten som Nationalbankens officielle diskonto + 5 %.

Tidligere statsgaranterede studielån forrentes med en pålydende rente, den såkaldte Cibor-rente. Renten er variabel og fastsættes for et halvt år ad gangen med tillæg af 0,2 pct. til dækning af administrationsomkostninger

Der tilskrives renter på dit SU-lån hver måned, og forrentningen starter måneden efter låneudbetalingen.

Får du eksempelvis i august 2015 udbetalt SU-lån for september 2015, bliver lånet forrentet med 4 % fra september 2015.

Måneden efter du afslutter din uddannelse, forrentes dit SU-lån med en variabel rente svarende til diskontoen plus 1 %.

Ophører din uddannelsesperiode eksempelvis den 15. april 2015, vil dit SU-lån blive forrentet med diskontoen + 1 % fra 1. maj 2015.

Rentetilskrivningen på krav om for meget udbetalt SU starter fra den 1. i måneden to måneder efter kravet er fremsat. Renterne tilskrives månedligt.

Dit afdrag reguleres ikke automatisk, når renten løbende ændrer sig. En ændring af renten vil i stedet påvirke tilbagebetalingsperiodens længde.

Dit afdrag kan dog blive reguleret, hvis du på et senere tidspunkt udsætter betalingen eller vælger en nedsat eller forhøjet ydelse i en periode.

Diskontoen er en rentesats, som løbende fastsættes af Nationalbanken.

Når Nationalbanken ændrer diskontoen, får den nye renteprocent virkning fra den 1. i måneden efter ændringen.

Hvis Nationalbanken eksempelvis ændrer diskontoen den 27. november 2015, vil den nye renteprocent gælde fra 1. december 2015.

Din årsopgørelse hos Skattestyrelsen

Udbetaling Danmark indberetter automatisk dine oplysninger om renter og gæld til Skattestyrelsen til din årsopgørelse. Du kan finde oplysningerne i din årsopgørelse på TastSelv. På din årsopgørelse vil renterne automatisk fremgå af rubrik 43, hvis du har et SU-lån.

Du kan kontrollere rentetilskrivninger og betalinger m.v. vedrørende din studiegæld via vores selvbetjeningsløsning som du finder ved at klikke "Start" her på siden.

Din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen

Udbetaling Danmark indberetter ikke fradragsberettigede renter på din forskudsopgørelse. Dette skyldes, at fradragsberettigede renter ikke kan opgøres før indkomståret er omme. Vil du selv angive renterne på din forskudsopgørelse, skal du gøre det på TastSelv.

Vær opmærksom på, at Skattestyrelsen kan have opgjort et beløb for fradragsberettigede renter på forskudsopgørelsen. Beløbet er skønnet på baggrund af fradraget året før, som ikke nødvendigvis vil være korrekt.

Særligt for tidligere statsgaranterede SU-lån

Udbetaling Danmark indberetter dine oplysninger om renter og gæld i forbindelse med statsgaranterede SU-lån til Skattestyrelsen, men tager ikke stilling til, om renterne er fradragsberettigede. Du skal selv indberette fradragsberettigede renter vedrørende dit statsgaranterede SU-lån i rubrik 44.

Udbetaling Danmark kan ikke afgøre, hvilket beløb du kan trække fra i skat. Reglerne for fradrag af renter på dit statsgaranterede SU-lån er fastsat af Skattestyrelsen. Har du spørgsmål om dit rentefradrag, skal du rette henvendelse til Skattestyrelsen.

Det er Skattestyrelsen, som fastsætter regler om fradrag. Du kan finde oplysninger på www.skat.dk for henholdsvis SU-lån og krav om for meget udbetalt SU.

SU-lån

Renter, der er tilskrevet, før din tilbagebetalingspligt begynder, er fradragsberettigede i takt med, at de tilbagebetales. Disse hedder studietidsrenter og fremgår af den tilbagebetalingsplan, der blev sendt til dig, inden du begyndte at afdrage på dit SU-lån. Renter, der er tilskrevet, efter tilbagebetalingspligten er trådt i kraft, er fradragsberettigede i takt med, at de tilskrives. Betaler du af på dit SU-lån, vil du typisk have et højt rentefradrag de første 2-3 år af afviklingsperioden. Det skyldes, at du i den periode betaler af på dine studietidsrenter. Samtidig får du fradrag for årets tilskrevne renter. Herefter har du typisk betalt alle studietidsrenterne, og du får derfor kun fradrag for renter, som løbende tilskrives lånet.

Vi oplyser ved udgangen af året altid de fradragsberettigede renter til Skattestyrelsen. Hvis du gerne vil have dem på din forskudsopgørelse, skal du selv indtaste dem. Du skal indtaste de studietidsrenter, du kommer til at afdrage gennem året. Derudover skal du i amortisationstabellen i selvbetjeningen se den forventede rentetilskrivning for resten af året. For at se de renter der allerede er tilskrevet for et år, skal du kigge i dit kontoudtog. Hvis du er under uddannelse eller endnu ikke har modtaget en tilbagebetalingsplan, er du ikke tilbagebetalingspligtig på dit SU-lån, og med mindre du afdrager på din gæld, kan du ikke få rentefradrag.

Eksempler

Har du optaget SU-lån i eksempelvis 2010, vil de renter som tilskrives i 2010 først blive fradragsberettiget, når du betaler dem. Betaler du eksempelvis renterne fra 2010 i 2014, fordi du indbetaler frivilligt eller er blevet tilbagebetalingspligtig, bliver renter fra 2010 fradragsberettiget i 2014.

Når du er færdig med at betale de renter, som er tilskrevet i uddannelsesperioden, og frem til du blev tilbagebetalingspligtig, vil du kun få fradrag for årets tilskrevne renter. Rentefradraget vil derfor falde betydeligt.

De renter som tilskrives dit SU-lån, når du er blevet tilbagebetalingspligtig bliver fradragsberettiget i samme år, som de er tilskrevet lånet.

Er du blevet tilbagebetalingspligtig i januar 2015, bliver de renter, som tilskrives dit lån i 2015, fradragsberettiget i 2015. Du kan se den forventede rentetilskrivning gennem amortisationstabellen i selvbetjeningen ved at klikke "Start" her på siden.

Er dit SU-lån overført til Gældsstyrelsen, eksempelvis pga. manglende betaling, bliver alle tilskrevne renter dog fradragsberettiget i det år, hvor lånet er overført. Dette gælder uanset, hvornår renterne er tilskrevet.

Bliver du eksempelvis tilbagebetalingspligtig i januar 2014, men misligholder dit SU-lån i 2014, bliver de renter, som er tilskrevet, inden du blev tilbagebetalingspligtig, og de renter som er tilskrevet i 2014, fradragsberettiget i 2014.

Du skal i nogle situationer betale gebyrer til Udbetaling Danmark i forbindelse med tilbagebetalingen af dit SU-lån, krav om for meget udbetalt SU eller tidligere statsgaranterede SU-lån. Betaler du eksempelvis ikke til tiden, skal du betale rykkergebyr og opsigelsesgebyr.

SITUATION BELØB  
Rykker ved for sen betaling 75 kr.
Opsigelse af aftalen om tilbagebetaling 195 kr.
Betalingsservice, netbank, indbetalingskort eller anden betalingsform pr. ordinær ydelse  16 kr. 

Du kan gennem kontoudtoget på selvbetjeningen se, hvor meget du har betalt i gebyr. Find selvbetjeningen ved at klikke "Start" her på siden.

Kontakt Udbetaling Danmark, Studiegæld