Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Vi udveksler oplysninger om dig

Udbetaling Danmark har pligt til at oplyse dig om følgende:

Når du søger eller får dagpenge efter barselsloven, kan vi udveksle oplysninger.

For at sikre, at du får det, du har ret til, skal Udbetaling Danmark udveksle relevante oplysninger om dig med andre.  

Når du søger eller får dagpenge efter barselsloven, giver du samtykke til, at vi kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din sag.  

Hvilke oplysninger kan vi udveksle?

Vi kan uden at spørge dig:

 • få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser, hvis det er nødvendigt for at behandle din sag, og vi kan få kommunen til at kontrollere dine lønudbetalinger.
 • dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave anden opfølgning eller kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke har ret til.
 • samkøre vores egne oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser for at kontrollere, at du har ret til dagpenge efter barselsloven. Resultatet kan vi i visse tilfælde samkøre med oplysninger fra PostNord eller andre postvirksomheder.
 • dele de nødvendige oplysninger om sagen med kommunen, fx hvad der bliver undersøgt, og hvilke skridt der er taget i sagen, hvis vi eller kommunen har oprettet en sag for at kontrollere, om du har ret til andre ydelser. Det gælder også, hvis sagen er lukket inden for de seneste 6 måneder. Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.

Hvis du ikke giver samtykke

Hvis du ikke vil give samtykke, kan du ikke gennemføre din ansøgning digitalt. Du kan i stedet kontakte os på 70 12 80 64.

 • Uden dit samtykke mangler vi oplysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning og løbende udbetale til dig. Det kan betyde, at du ikke kan få dagpenge efter barselsloven, eller at du får mindre, end du ellers ville have fået.
 • Hvis du giver samtykke, kan du trække det tilbage senere. Vi vil derefter stoppe med at indhente de oplysninger, der kræver dit samtykke. Det kan dog betyde, at du ikke længere kan få dagpenge efter barselsloven, eller at du får mindre, end du ellers ville have fået. 

Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark §§ 5-10, §§ 11a -11b og § 12
 • Retssikkerhedsloven § 12

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger  

Udbetaling Danmark er dataansvarlig

Udbetaling Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har om dig. 

Her kan du læse, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med vores behandling. 

Derfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at sikre, at du får de dagpenge efter barselsloven, du har ret til
 • at uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen
 • at teste og udvikle vores systemer i forbindelse med driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.  

Hvilke personoplysninger indhenter vi om dig og hvorfra?

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag.

Vi indhenter følgende personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger:

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger
 • Fra NemRefusion modtager vi oplysninger, som ligger til grund for sagen, herunder fraværsperiode og arbejdstimer mv.
 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger og oplysninger om skatteforhold mv.• Fra kommunen modtager vi nødvendige oplysninger for sagen
 • Fra Ankestyrelsen kan vi modtage oplysninger, hvis du har klaget over en afgørelse• Fra din arbejdsgiver modtager vi oplysninger om ansættelsesforhold
 • Fra udenlandske myndigheder kan vi modtage nødvendige oplysninger
 • Fra Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring kan vi modtage oplysninger om forsikringsforhold for selvstændige erhvervsdrivende, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende
 • Fra Udbetaling Danmark, International Social Sikring kan vi modtage oplysninger om, hvor du er socialt sikret og efter, hvilket lands regler om social sikring du er omfattet
 • Fra barselsudligningsordningen Barsel.dk kan vi modtage oplysninger om medlemskab, CVR-nummer, p-nummer mv.
 • Fra Dansk Arbejdsgiverforening kan vi modtage oplysninger om medlemskab, CVR-nummer, p-nummer mv.
 • Fra Udlændingestyrelsen kan vi modtage oplysninger om lovligt ophold i Danmark mv.

Følsomme personoplysninger:

 • Fra a-kassen kan vi modtage oplysninger om medlemskab af a-kasse• Fra sundhedsvæsnet og egen læge kan vi modtage helbredsoplysninger om dig
 • Fra sundhedsvæsnet, lignende institution og egen læge kan vi modtage helbredsoplysninger om dit barn, hvis du søger om forlængelse eller udsættelse af din orlov, fordi dit barn har været indlagt på hospital, eller dagpenge til pasning af alvorligt sygt barn
 • Straffedomme og lovovertrædelser• Fra Anklagemyndigheden modtager vi oplysninger om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om vold mv. mod et barn, terror og udrejseforbud mv.
 • Fra Politiet modtager vi oplysninger om inddragelse af pas og omgørelse/ophævelse heraf
 • Fra Kriminalforsorgen modtager vi oplysninger om fængselsophold mv.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, når vi fx træffer afgørelser, beregner, udbetaler og regulerer dine dagpenge efter barselsloven eller ved anden sagsbehandling. 

For at kontrollere, at du har ret til dagpenge efter barselsloven, kan vi samkøre vores egne oplysninger med ikke-følsomme oplysninger, som vi har indhentet om dig. Vores egne oplysninger om dig er dem, du selv har oplyst og de oplysninger, vi får fra andre ydelsesområder i Udbetaling Danmark om fx ferie med udbetaling fra FerieKonto og oplysninger om dine sociale sikringsforhold.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til at få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor. 

Almindelige personoplysninger:

 • Til Skattestyrelsen videregiver vi oplysninger om udbetaling mv.
 • Til kommunerne videregiver vi nødvendige oplysninger om din barselssag og udbetalinger mv.
 • Til Ankestyrelsen videregiver vi de oplysninger i din sag, som er relevante, hvis du klager over en afgørelse
 • Til din arbejdsgiver kan vi videregive oplysninger om udbetaling, beregningsgrundlag mv.
 • Til udenlandske myndigheder kan vi videregive administrative oplysninger om fx identifikation og bopælsophold
 • Til Danmarks Statistik videregiver vi oplysninger om din sag, arbejdstid, ydelse, barselsplan mv.
 • Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver vi oplysninger om din sag, identifikationsoplysninger om dig, arbejdstid, løn, ydelse, barselsplan, udbetalinger mv.
 • Til pensionsinstitutter videregiver vi oplysninger om, at du modtager en indkomstafhængig ydelse, men ikke hvilken ydelse
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag
 • Til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) videregiver vi oplysninger om studerende, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, og ph.d.-studerende, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 2, nr. 2
 • Til de fælleskommunale indekser videregiver vi oplysninger om din sag, udbetalinger, dokumenter mv.
 • Til Dansk Arbejdsgiverforening videregiver vi oplysninger om din sag, arbejdstid, ydelse mv.
 • Til barselsudligningsordningen (Barsel.dk) videregiver vi oplysninger om beregning, fravær og løntimer mv.

Straffedomme og lovovertrædelser:

 • Til Anklagemyndigheden videregiver vi oplysninger om straffelovsovertrædelser i relation til sagen.
 • Til Politiet videregiver vi oplysninger om straffelovsovertrædelser i relation til sagen.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet, dog tidligst når barnet er fyldt 9 år. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven, samt barselslovens regler om retten til udskudt orlov. 

Hvis du har accepteret, at vi må optage en samtale, sletter vi optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte os.

Automatiske individuelle afgørelser

Vi kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at vi indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til dagpenge efter barselsloven.

Hvilke rettigheder har du?

 • Ret til indsigelse: Du kan klage over, at vi behandler oplysninger om dig.
 • Ret til indsigt: Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig. 

Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig selv eller til en anden (dataportabilitet)
 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Hvis du har spørgsmål

Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge

Har du spørgsmål til din ydelse eller til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge. Det kan du gøre på www.borger.dk/barsel-personoplysninger eller 70 12 80 64.

Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.

Databeskyttelsesrådgiver:

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på www.borger.dk/udbetalingdanmark-DPO-kontakt eller tlf. 70 11 12 13.  

Datatilsynet:

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysningerne på www.datatilsynet.dk.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om dagpenge efter barselsloven.

Hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om ydelsen, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Dataansvarlig

Udbetaling Danmark

Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

CVR-nr. 33236239

Lovgrundlag

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens kapitel 3 (den registreredes rettigheder)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1 (følsomme personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 10 (straffedomme og lovovertrædelser)
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer).
 • Barselsloven • Udbetaling Danmark-lovens § 12
 • Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 17, stk. 6, § 18, stk. 3 og § 30
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)• Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra a (overførsel til ikke-sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk  samt www.eur-lex.eu. 

Vi udveksler oplysninger om dig

Udbetaling Danmark har pligt til at oplyse dig om følgende:

Når du søger eller får dagpenge efter barselsloven, kan vi udveksle oplysninger.

For at sikre, at du får det, du har ret til, skal Udbetaling Danmark udveksle relevante oplysninger om dig med andre.  

Når du søger eller får dagpenge efter barselsloven, giver du samtykke til, at vi kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din sag.  

Hvilke oplysninger kan vi udveksle?

Vi kan uden at spørge dig:

 • få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser, hvis det er nødvendigt for at behandle din sag, og vi kan få kommunen til at kontrollere dine lønudbetalinger.
 • dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave anden opfølgning eller kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke har ret til.
 • samkøre vores egne oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser for at kontrollere, at du har ret til dagpenge efter barselsloven. Resultatet kan vi i visse tilfælde samkøre med oplysninger fra PostNord eller andre postvirksomheder.
 • dele de nødvendige oplysninger om sagen med kommunen, fx hvad der bliver undersøgt, og hvilke skridt der er taget i sagen, hvis vi eller kommunen har oprettet en sag for at kontrollere, om du har ret til andre ydelser. Det gælder også, hvis sagen er lukket inden for de seneste 6 måneder. Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.

Hvis du ikke giver samtykke

Hvis du ikke vil give samtykke, kan du ikke gennemføre din ansøgning digitalt. Du kan i stedet kontakte os på 70 12 80 64.

 • Uden dit samtykke mangler vi oplysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning og løbende udbetale til dig. Det kan betyde, at du ikke kan få dagpenge efter barselsloven, eller at du får mindre, end du ellers ville have fået.
 • Hvis du giver samtykke, kan du trække det tilbage senere. Vi vil derefter stoppe med at indhente de oplysninger, der kræver dit samtykke. Det kan dog betyde, at du ikke længere kan få dagpenge efter barselsloven, eller at du får mindre, end du ellers ville have fået. 

Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark §§ 5-10, §§ 11a -11b og § 12
 • Retssikkerhedsloven § 12

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger  

Udbetaling Danmark er dataansvarlig

Udbetaling Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har om dig. 

Her kan du læse, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med vores behandling. 

Derfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at sikre, at du får de dagpenge efter barselsloven, du har ret til
 • at uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen
 • at teste og udvikle vores systemer i forbindelse med driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.  

Hvilke personoplysninger indhenter vi om dig og hvorfra?

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag.

Vi indhenter følgende personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger:

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger
 • Fra NemRefusion modtager vi oplysninger, som ligger til grund for sagen, herunder fraværsperiode og arbejdstimer mv.
 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger og oplysninger om skatteforhold mv.• Fra kommunen modtager vi nødvendige oplysninger for sagen
 • Fra Ankestyrelsen kan vi modtage oplysninger, hvis du har klaget over en afgørelse• Fra din arbejdsgiver modtager vi oplysninger om ansættelsesforhold
 • Fra udenlandske myndigheder kan vi modtage nødvendige oplysninger
 • Fra Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring kan vi modtage oplysninger om forsikringsforhold for selvstændige erhvervsdrivende, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende
 • Fra Udbetaling Danmark, International Social Sikring kan vi modtage oplysninger om, hvor du er socialt sikret og efter, hvilket lands regler om social sikring du er omfattet
 • Fra barselsudligningsordningen Barsel.dk kan vi modtage oplysninger om medlemskab, CVR-nummer, p-nummer mv.
 • Fra Dansk Arbejdsgiverforening kan vi modtage oplysninger om medlemskab, CVR-nummer, p-nummer mv.
 • Fra Udlændingestyrelsen kan vi modtage oplysninger om lovligt ophold i Danmark mv.

Følsomme personoplysninger:

 • Fra a-kassen kan vi modtage oplysninger om medlemskab af a-kasse• Fra sundhedsvæsnet og egen læge kan vi modtage helbredsoplysninger om dig
 • Fra sundhedsvæsnet, lignende institution og egen læge kan vi modtage helbredsoplysninger om dit barn, hvis du søger om forlængelse eller udsættelse af din orlov, fordi dit barn har været indlagt på hospital, eller dagpenge til pasning af alvorligt sygt barn
 • Straffedomme og lovovertrædelser• Fra Anklagemyndigheden modtager vi oplysninger om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om vold mv. mod et barn, terror og udrejseforbud mv.
 • Fra Politiet modtager vi oplysninger om inddragelse af pas og omgørelse/ophævelse heraf
 • Fra Kriminalforsorgen modtager vi oplysninger om fængselsophold mv.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, når vi fx træffer afgørelser, beregner, udbetaler og regulerer dine dagpenge efter barselsloven eller ved anden sagsbehandling. 

For at kontrollere, at du har ret til dagpenge efter barselsloven, kan vi samkøre vores egne oplysninger med ikke-følsomme oplysninger, som vi har indhentet om dig. Vores egne oplysninger om dig er dem, du selv har oplyst og de oplysninger, vi får fra andre ydelsesområder i Udbetaling Danmark om fx ferie med udbetaling fra FerieKonto og oplysninger om dine sociale sikringsforhold.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til at få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor. 

Almindelige personoplysninger:

 • Til Skattestyrelsen videregiver vi oplysninger om udbetaling mv.
 • Til kommunerne videregiver vi nødvendige oplysninger om din barselssag og udbetalinger mv.
 • Til Ankestyrelsen videregiver vi de oplysninger i din sag, som er relevante, hvis du klager over en afgørelse
 • Til din arbejdsgiver kan vi videregive oplysninger om udbetaling, beregningsgrundlag mv.
 • Til udenlandske myndigheder kan vi videregive administrative oplysninger om fx identifikation og bopælsophold
 • Til Danmarks Statistik videregiver vi oplysninger om din sag, arbejdstid, ydelse, barselsplan mv.
 • Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver vi oplysninger om din sag, identifikationsoplysninger om dig, arbejdstid, løn, ydelse, barselsplan, udbetalinger mv.
 • Til pensionsinstitutter videregiver vi oplysninger om, at du modtager en indkomstafhængig ydelse, men ikke hvilken ydelse
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag
 • Til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) videregiver vi oplysninger om studerende, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, og ph.d.-studerende, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 2, nr. 2
 • Til de fælleskommunale indekser videregiver vi oplysninger om din sag, udbetalinger, dokumenter mv.
 • Til Dansk Arbejdsgiverforening videregiver vi oplysninger om din sag, arbejdstid, ydelse mv.
 • Til barselsudligningsordningen (Barsel.dk) videregiver vi oplysninger om beregning, fravær og løntimer mv.

Straffedomme og lovovertrædelser:

 • Til Anklagemyndigheden videregiver vi oplysninger om straffelovsovertrædelser i relation til sagen.
 • Til Politiet videregiver vi oplysninger om straffelovsovertrædelser i relation til sagen.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet, dog tidligst når barnet er fyldt 9 år. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven, samt barselslovens regler om retten til udskudt orlov. 

Hvis du har accepteret, at vi må optage en samtale, sletter vi optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte os.

Automatiske individuelle afgørelser

Vi kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at vi indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til dagpenge efter barselsloven.

Hvilke rettigheder har du?

 • Ret til indsigelse: Du kan klage over, at vi behandler oplysninger om dig.
 • Ret til indsigt: Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig. 

Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig selv eller til en anden (dataportabilitet)
 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Hvis du har spørgsmål

Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge

Har du spørgsmål til din ydelse eller til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge. Det kan du gøre på www.borger.dk/barsel-personoplysninger eller 70 12 80 64.

Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.

Databeskyttelsesrådgiver:

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på www.borger.dk/udbetalingdanmark-DPO-kontakt eller tlf. 70 11 12 13.  

Datatilsynet:

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysningerne på www.datatilsynet.dk.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om dagpenge efter barselsloven.

Hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om ydelsen, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Dataansvarlig

Udbetaling Danmark

Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

CVR-nr. 33236239

Lovgrundlag

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens kapitel 3 (den registreredes rettigheder)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1 (følsomme personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 10 (straffedomme og lovovertrædelser)
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer).
 • Barselsloven • Udbetaling Danmark-lovens § 12
 • Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 17, stk. 6, § 18, stk. 3 og § 30
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)• Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra a (overførsel til ikke-sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk  samt www.eur-lex.eu.