Guide: Når I går fra hinanden

Få styr på reglerne, før I laver aftaler om børn og økonomi, ved skilsmisse og ophør af samvær. Svar på to hurtige spørgsmål, og få vist et overblik, der passer til din situation.
Information
Vær opmærksom på, at vi ikke gemmer eller sender dine svar videre.

Vælg din situation


Har I fælles børn under 18 år?


Har I fælles børn under 18 år?

Din guide

Her kan du se din guide. Du kan altid redigere dine svar længere oppe på siden.

Børn - de vigtige beslutninger

Selv om I ikke er sammen længere, skal I som forældre stadig samarbejde om jeres børn. Det er vigtigt, at I taler om, hvordan jeres nye hverdag ser ud og får truffet aftaler, som jeres børn trives med.

Lav aftaler, som I tror på kan fungere i længere tid. De kan have stor betydning for jeres hverdag – det gælder aftaler om børnene og om økonomi.

Selv om det er en svær situation at være i, så sæt tid af til at forstå reglerne og blive enige om nogle aftaler. Husk at børnenes trivsel skal være centrum for jeres aftaler.


Når I er sammen, har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed. Det ændrer sig ikke, hvis I går fra hinanden.

Selv om I har fælles forældremyndighed, skal I stadig træffe en vigtig beslutning om, hvem af jer, der skal være bopælsforælder og hvem af jer, der skal være samværsforælder.


Infografik, der illustrerer det forskellige ansvar imellem at være bopælsforælder og samværsforælder

Bopælsforælder og samværsforælder er to forskellige ting og giver forskelligt ansvar og forskellige rettigheder i forhold til jeres børn.

Selv om I ønsker, at barnet skal have lige meget samvær med begge forældre, skal I stadig beslutte, hvem der er bopælsforælder, og hvem der er samværsforælder. 

Hvis børnene skal bo mest hos den ene forælder, vil den forælder være bopælsforælder. Det vil sige, at hvis I har en samværsordning (også kaldet deleordning), hvor barnet bor fx 9 dage hos den ene forælder og 5 dage hos den anden, bliver den forælder, barnet er mest hos, bopælsforælder.

Her er en oversigt over, hvad I skal være enige om, når I har fælles forældremyndighed, samt hvad bopæls- og samværsforælderen kan bestemme:

Tabel: Ansvarsområder for fælles forældremyndighed samt bopæls- og samværsforælder.
Fælles forældre­myndighed Bopæls­forælder Samværs­forælder

Værgemål

Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb

Skolevalg, videreuddannelse

Skolefritidsordning

Risikobetonet fritidsaktivitet

Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne

Navnevalg

Religiøse forhold

Pas

Direkte daglig omsorg

Daginstitution

Fritidsaktiviteter

Flytning indenlands

Skolepsykolog

Børnesagkyndig rådgivning

Afgørelser, der relaterer sig til samvær - direkte omsorg

Fritidsaktiviteter

Bopælsforælderens rettigheder

Børnene har deres folkeregisteradresse hos bopælsforælderen, som også er den, der vil modtage børne- og ungeydelsen. Derudover kan bopælsforælderen bestemme de mere overordnede forhold angående børnenes daglige liv.

Bopælsforælderen kan søge en række tilskud fra det offentlige, fx et børnetilskud som enlig forsøger og tilskud til daginstitution.

Bopælsforælderen vil i nogle tilfælde modtage børnebidrag fra samværsforælderen. Det afhænger af jeres konkrete situation. Nogle forældre aftaler, at der ikke betales et børnebidrag. Andre forældre aftaler, at der betales børnebidrag. I tilfælde af at I ikke kan blive enige, kan Familieretshuset i nogle tilfælde fastsætte et beløb og pålægge samværsforælderen at betale børnebidrag. 

Både bopæls- og samværsforælder

Hvis I har mere end ét barn sammen, og barnet er er under 18 år, kan I vælge at gøre den ene af jer til bopælsforælder for det ene barn og samværsforælder for det andet barn/de andre børn. Det behøver ikke at være én forælder, der er bopælsforældre for alle børnene.

Hvis I ikke er enige

Hvis I er uenige om barnets bopæl eller jeres samvær med barnet, kan I kontakte Familieretshuset.

Delt bopæl – lav en aftale

I kan eventuelt aftale, at barnet skal have delt bopæl. Aftalen kan være mundtlig eller skriftlig, og den skal ikke registreres nogen steder for at være gyldig.

I har altså som forældre mulighed for at indgå aftale om delt bopæl uden at tage kontakt til myndigheder.

Hvad betyder det at have aftalt delt bopæl?

Aftale om delt bopæl er en beslutning, som kun har betydning mellem jer som forældre.

Barnet vil, uanset om I får registreret en aftale om delt bopæl, fortsat kun have én folkeregisteradresse.

Forældre, der har en aftale om delt bopæl for barnet, skal være enige om alle overordnede beslutninger i forhold til barnets daglige liv. Den ene forælder kan fx ikke på egen hånd beslutte, hvilken daginstitution barnet skal gå i, eller hvor i landet barnet skal bo.

Det vil være forskelligt fra forældrepar til forældrepar, hvordan man griber det fælles ansvar for barnet an. Der er ikke krav om, at I har en deleordning, eller at I bor tæt ved hinanden – aftalen om delt bopæl og betingelser for den er op til jer. Samværets omfang er uden betydning for, om man kan have delt bopæl. Der er altså ingen forudsætninger for at have delt bopæl ud over fælles forældremyndighed og enighed.

I kan som forældre bede Familieretshuset om at registrere i CPR (Det Centrale Personregister), at I har aftalt delt bopæl, men registreringen har ingen selvstændig betydning.

Hvis I ikke er enige

Hvis I er uenige om barnets bopæl eller jeres samvær med barnet, kan I kontakte Familieretshuset.

Hvis I har aftalt delt bopæl, og du ikke længere ønsker den aftale, skal I blive enige om en ny aftale. Hvis I har fået registreret fælles bopæl for barnet i CPR (Det Centrale Personregister), skal I kontakte Familieretshuset for at få ændret registreringen i CPR.

Husk at have fokus på børnene, når I laver aftaler om, hvor meget børnene skal være hos hver af jer.

Aftale om samvær - skabelon

I kan selv lave en skriftlig aftale om samvær. Jeres egen aftale er lige så bindende som en aftale eller afgørelse, der laves i Familieretshuset.

Hvis I er enige om, hvordan samværet skal foregå, er der ikke behov for at kontakte Familieretshuset. I kan bruge skabelonen her til at skrive den aftale, I bliver enige om. Den skal underskrives og opbevares af begge parter.

I kan vælge at sende samværsaftalen til Familieretshuset til orientering, men det er ikke et krav.

Hvis I ikke er enige

Hvis I har brug for vejledning/rådgivning, eller I ikke kan blive enige om en samværsaftale, kan I kontakte Familieretshuset.

Hvis jeres situation ændrer sig

Ændrer jeres situation sig, kan I benytte jer af Familieretshusets tilbud, hvis I er i tvivl om eller har brug for rådgivning om, hvad der er bedst for barnet. Hvis I allerede har indgået en aftale om samværet eller bopælen, skal I være opmærksomme på, at forholdene skal have forandret sig væsentligt, for at der kan ændres på dem via en afgørelse.


SES: Samarbejde efter skilsmisse – et digitalt forløb

I kan få hjælp til jeres overvejelser om, hvordan I kan samarbejde, og dermed hjælpe jeres barn, med Familieretshusets digitale forløb Samarbejde efter skilsmisse (SES). Forløbet tager ca. en halv time og er en hjælp til at undgå konflikter og blive bedre til at forstå og støtte jeres børn igennem, at I går fra hinanden.

Det digitale forløb kaldet SES (Samarbejde Efter Skilsmisse) er et frivilligt forløb for forældre, der går fra hinanden.

Andre tilbud om hjælp til familien

Familieretshuset har en række tilbud til jer, der har været samlevende. Det er frivillige tilbud, som skal tilpasses den enkelte familie. Fokus er på at hjælpe jer med at indgå aftaler, som kan give familien ro og tryghed i en turbulent tid.  

Kommunen har muligvis også en række tilbud om hjælp til familien.

Tilbud til børn

Familieretshuset har flere tilbud til børn. Det kan blandt andet være børnesamtaler, børnegrupper og tildeling af kontaktpersoner til børn.

Hvis jeres barn er fyldt 10 år, har det ret til selv at bede Familieretshuset om at indkalde jer til møde om ændring af fx samvær og bopæl.

Kommunen og dit barns skole har muligvis også tilbud om hjælp til børn.

Der findes flere organisationer, der skriver om forældresamarbejdet, når I går fra hinanden fx Børns Vilkår.

Mulige tilskud fra det offentlige

Du kan få børnetilskud, hvis du bor sammen med dit barn og er enlig. For at få tilskuddet skal du være det, man kalder enlig forsørger.

Er jeg enlig forsørger?

Som hovedregel er du enlig forsørger, hvis du ikke lever i et ægteskabslignende forhold eller der er en anden, der bidrager væsentligt til husholdningen. Børnetilskud til enlige indgår ikke i din skattepligtige indkomst, og du skal derfor ikke betale skat af børnetilskud.

Hvad skal jeg gøre?

For at få børnetilskud til enlige skal du selv søge. Opfylder du betingelserne, er du først berettiget til tilskuddet i kvartalet efter, du har søgt. Én gang om året skriver Udbetaling Danmark til dig for at høre, om du stadig er enlig forsørger. For fortsat at få børnetilskud til enlige, skal du oplyse om din situation.

Ændrer din situation sig?

Du skal straks give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Er du enlig forsørger og får SU, kan du søge om SU forsørgertillæg.

Før du søger om SU forsørgertillæg, skal du modtage børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Derefter kan du søge om SU forsørgertillægget.

En gang om året (i november) skal du sende ny dokumentation for, at du stadig er studerende.

Du kan desuden vælge at tage supplerende SU-lån.

Hvad skal jeg gøre?

For at få SU forsørgertillæg skal du først modtage børnetilskud fra Udbetaling Danmark – derefter kan du søge om SU forsørgertillæg.

Børne- og ungeydelsen er automatisk blevet udbetalt til moren, mens I har boet sammen. Når I går fra hinanden, følger børne- og ungeydelsen den forælder, barnet opholder sig mest hos. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældre, følger børne- og ungeydelsen bopælsforælderen.

Ny lov om at dele børne- og ungeydelsen fra januar 2022

I januar 2022 træder en ny lov i kraft, som betyder, at børne- og ungeydelsen bliver delt lige mellem forældre, der har fælles forældremyndighed.  

Det gælder dog ikke, hvis I som forældre ikke bor sammen ved den sidste udbetaling af ydelsen i 2021. I det tilfælde vil den fulde ydelse fortsat blive udbetalt til den forælder, der fik ydelsen ved den sidste udbetaling i 2021.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal som udgangspunkt ikke gøre noget ift. børne- og ungeydelse.

Økonomi mellem jer

Forældre har pligt til at forsørge deres børn. En forælder, der ikke bor sammen med barnet, skal stadig være med til at forsørge det. Det kan fx være ved at betale børnebidrag til den anden forælder. Det gælder uanset, om I har været gift eller samlevende.

Aftale om børnebidrag

Som udgangspunkt aftaler I selv, om den ene af jer skal betale børnebidrag til den anden, og I aftaler selv beløbets størrelse. Den ene forælder kan dog efter ansøgning fra den anden forælder blive pålagt at betale børnebidrag.

Hvis I overvejer at lave en aftale om børnebidrag, kan I se på, hvor meget barnet opholder sig hos hver af forældrene. Det er blandt andet det, Familieretshuset ser på, hvis det er dem, der skal fastsætte børnebidraget. Derudover ser Familieretshuset på indkomsten hos den forælder, der skal betale bidraget, og på, hvor mange børn han eller hun har forsørgelsespligt overfor.

Hjælp til at aftale børnebidrag

Hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, og I begge opfylder jeres forsørgelsespligt, vil Familieretshuset som udgangspunkt ikke fastsætte et bidrag. Hvis barnet kun overnatter 4-5 gange hos den ene forælder over en 14-dages periode, vil Familieretshuset normalt fastsætte børnebidrag. Du kan bruge Familieretshusets Børnebidragsberegner til at se, hvordan bidraget normalt vil blive beregnet.

I kan også aftale, at I deler udgifterne til jeres børns forsørgelse mellem jer. Her er det en god ide at have klare aftaler om, hvem der køber hvad til børnene. 

Hvis I ikke er enige

Er I ikke enige om en aftale om børnebidrag, skal I kontakte Familieretshuset.

Hvis du betaler børnebidrag – børnebidrag og skat

Du kan få fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. Det kræver en skriftlig aftale om betaling af børnebidraget mellem jer to eller via Familieretshuset.

Du skal selv skrive dit bidrag på både forskudsopgørelsen og årsopgørelsen.

Hvis I hver har et barn boende, og I har en skriftlig aftale om at betale børnebidrag til det barn, som ikke bor hos jer, får I begge fradrag.

Hvis I selv aftaler, at der skal betales børnebidrag, skal I være opmærksomme på, at der skal betales skat, hvis beløbet er større end normalbidragets størrelse.  

Din nye privatøkonomi

Det er en god ide at kontakte dit forsikringsselskab, når I går fra hinanden og tale med dem om din nye situation. Der skal måske ændres eller optages nye forsikringer, fx:

  • Husforsikring
  • Indboforsikring
  • Bilforsikring
  • Livsforsikringer           

Hvis du har skrevet testamente, hvor din tidligere samlever indgår, kan du overveje, om det skal ændres.

Når I ejer en bolig sammen, skal du betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen, så længe du bor i boligen.

Ejer I en bolig sammen og flytter fra hinanden, bliver du og din tidligere partner betragtet som henholdsvis lejer og udlejer.

Hvis I har været gift, kan I dog vælge først at blive betragtet som lejer og udlejer, efter at boet er blevet delt.

Se på skat.dk, hvilke regler og muligheder, der gælder for din situation:


Ophør af samliv

I kan på eget initiativ få hjælp fra Familieretshuset, fx børnesagkyndig rådgivning eller konflikthåndtering. I kan også vælge at bruge det digitale forløb SES (Samarbejde Efter Skilsmisse). Kurset tager ca. en halv time og er en hjælp til at undgå konflikter og blive bedre til at forstå og støtte jeres børn, når I går fra hinanden.

Godt at vide:

  • Hvis I bor i lejebolig og har boet sammen i mindst to år, har en af jer ret til at blive boende og overtage lejekontrakten, så længe I kan blive enige om, hvem af jer det skal være.
  • Nogle boligforeninger vil lade dig komme foran i køen, hvis du har brug for en lejlighed i forbindelse med ophør af samliv.

Når I går fra hinanden, kan der være behov for at få hjælp og vejledning til samarbejdet om børnene eller til børnene, som kan have behov for at tale med nogen udefra.

Det digitale forløb SES (Samarbejde Efter Skilsmisse) er et tilbud til jer, der har fælles børn under 18. Kurset tager ca. en halv time og er en hjælp til at undgå konflikter og blive bedre til at forstå og støtte jeres børn, når I går fra hinanden.

Kommunen tilbyder muligvis kurser, samtaler eller anden form for hjælp og vejledning til jer eller jeres børn. Selvom I ikke har været gift, kan I også finde inspiration her:

Hjælp med at forbedre guiden 'Når I går fra hinanden'