Adoptionsorlov

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For at du kan få barselsdagpenge, når du adopterer, skal du have et brev fra statsforvaltningen, hvor der står, at den ene af barnets forældre skal være hjemme med barnet i en periode. Det brev skal du sende til Udbetaling Danmark.

Hvis du adopterer et barn, som din registrerede partner føder, har du ret til at holde barselsorlov med barselsdagpenge.

Du kan også læse, hvad der gælder ved stedbarnsadoption:

Det kommer også an på din situation, om du kan få barselsdagpenge.

Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvis du adopterer et barn gennem Danish International Adoption, kan du få et adoptionstilskud til at dække nogle af udgifterne ved adoptionen.

Her kan du læse mere om adoptionstilskuddet, og hvordan du søger:

Du får dine barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag i måneden er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden.

Du får penge for perioden til og med søndagen, inden udbetalingen. Hvis der i perioden er helligdage, tæller de med som orlovsdage. Dvs. at du får barselsdagpenge for helligdage.

I skemaet kan du se, hvornår der er udbetalinger af barselsdagpenge, og hvilken periode udbetalingen dækker over:

Periode Udbetaling Antal uger
25.12.17 - 21.01.18 25.01.18 4 uger
22.01.18 - 18.02.18 22.02.18 4 uger
19.02.18 - 25.03.18  28.03.18 5 uger
26.03.18 - 22.04.18  26.04.18 4 uger 
23.04.18 - 27.05.18  31.05.18 5 uger
28.05.18 - 24.06.18 28.06.18 4 uger
25.06.18 - 22.07.18 26.07.18 4 uger
23.07.18 - 26.08.18 30.08.18 5 uger
27.08.18 - 23.09.18 27.09.18 4 uger
24.09.18 - 21.10.18 25.10.18 4 uger
22.10.18 - 25.11.18 29.11.18 5 uger
26.11.18 - 23.12.18 27.12.18 4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Læs mere om NemKonto, og hvordan du ændrer den:

Få overblik over din barsel:

4 uger før modtagelsen

Hvis du og barnets anden forælder adopterer fra udlandet, har I ret til barselsdagpenge i op til 4 uger, før I modtager barnet, hvis I skal opholde jer i udlandet. Det gælder for jer begge fra den dag, I rejser til udlandet for at hente barnet.

Perioden kan forlænges med op til 4 uger, hvis I er tvunget til at forlænge opholdet. I kan ikke få barselsdagpenge i mere end de 8 uger, før I modtager barnet, selvom I er nødt til at opholde jer i landet i længere tid.

Adoption fra Danmark

Hvis I adopterer et barn fra Danmark, har I ret til op til 1 uges orlov, inden I får barnet med hjem, hvis I skal opholde jer sammen med barnet på modtagelsesstedet. Orloven kan dog i særlige tilfælde forlænges med op til 1 uge mere, dvs. 2 uger i alt.

Når I har modtaget barnet

I kan i alt få barselsdagpenge indtil 46 uger efter den dag, I har modtaget barnet. Modtagelsesdagen er den dag, hvor de formelle betingelser, for at I kan tage hjem med barnet, er opfyldt.

14 ugers orlov til én af jer

I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har én af jer ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge.

Dvs. I må gerne skiftes til at holde de 14 uger.

2 ugers orlov sammen

Inden for de første 14 uger efter modtagelsen har I ret til at holde 2 ugers adoptionsorlov med barselsdagpenge samtidig. De 2 uger skal være i sammenhæng.

Er du selvstændig, kan du dog holde de 2 ugers adoptionsorlov fleksibelt indenfor de første 14 uger efter barnets modtagelse. Det kan du også som lønmodtager, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Fx kan du holde en uges orlov samtidig med den anden forælder i første uge, efter I har modtaget barnet, og en uges orlov samtidig igen i 4. efter modtagelsen.

Du må også gerne holde adoptionsorloven som enkeltdage med fx 1 dag om ugen i 10 uger.

32 ugers barsel med barselsdagpenge

Herefter har I hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov, dvs. 64 uger i alt. Det er dog kun i 32 af de 64 uger, at I er berettiget til barselsdagpenge.

Forældreorloven starter typisk 14 uger efter, at I har modtaget barnet. De 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge kan I frit fordele mellem jer.

Der er forskellige muligheder for at forlænge og udskyde orloven. Her gælder de samme regler for biologiske og adopterende forældre. Mulighederne afhænger af din situation.

Kan jeg holde orlov, hvis jeg bortadopterer?

Hvis du bortadopterer dit barn, kan du også holde barselsorlov med barselsdagpenge. Læs mere om reglerne ved bortadoption:

Du og barnets anden forælder kan frit dele de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge mellem jer, inden 46 uger efter I har modtaget jeres barn.

I kan holde orloven i forlængelse af hinanden eller samtidig. Fx kan I holde 16 uger sammen, hvor I begge modtager barselsdagpenge. Den ene af jer vil også kunne fremrykke nogle af de 32 uger og holde dem sammen med den anden forælder under de første 14 uger efter adoptionen.

Vær dog opmærksom på, at hvis den ene forælder får løn under orloven, bliver perioden med barselsdagpenge kortere. Dvs. at den anden forælder har færre uger med barselsdagpenge.

Få overblik over barslen:

Hvis en af jer bliver syg under orlov med barselsdagpenge, kan den anden forælder overtage retten til forældreorlov med barselsdagpenge.

Hvis dit barn bliver indlagt på hospital

Bliver jeres barn indlagt på hospital inden for de første 46 uger efter fødslen, og I ikke går tilbage på arbejde imens, kan I forlænge jeres orlov med de dage, som barnet er indlagt. Det gælder også, hvis du/I er ledig.

Muligheden for at forlænge orloven ved barnets indlæggelse gælder dog ikke under de to ugers orlov, som l har ret til samtidig. 

I kan højst forlænge orloven med 3 måneder tilsammen.

Hvis I er lønmodtagere og går tilbage på arbejde, mens jeres barn er indlagt, kan I i stedet udsætte den resterende orlov med barselsdagpenge til efter udskrivelsen. For at bruge den mulighed skal barnet være udskrevet senest 60 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, som giver mulighed for ovenstående. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold, "THO", regnes de dage ikke med.

Send dokumentation

For at du kan forlænge eller udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet.

Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Du sender dokumentationen til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når Udbetaling Danmark har modtaget dokumentation fra hospitalet på barnets indlæggelse, hvor indlæggelses- og udskrivelsesdatoen fremgår.

Hvis I er i den situation, at jeres barn dør, inden 32 uger efter, at I har modtaget det, har en af jer ret til 14 ugers fravær efter barnets død.

 Du kan også læse, hvad der gælder, hvis man mister sit barn:

Du må gerne arbejde, mens du er på barselsorlov. Så bliver dine barselsdagpenge sat ned med de timer, du arbejder. Du kan forlænge din orlov med de timer, du arbejder, hvis du aftaler det med din arbejdsgiver.

Eksempel:
Hvis du starter med at arbejde på halv tid de sidste 10 uger af din orlov, vil du få udbetalt 50 pct. af dagpengene. Du kan forlænge orloven med 10 uger, hvor du fortsat arbejder på halv tid, hvis du aftaler det med din arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du er selvstændig og arbejder under din barsel.

Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Det kommer an på din situation, om du kan holde ferie under din barsel, dvs. om du er lønmodtager, ledig, selvstændig, studerende eller nyuddannet.

Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Find artiklen om ferie eller feriepenge på den pågældende side.

Læs også mere om ferie og barsel:

Du kan få barselsdagpenge i udlandet, hvis du:

  • rejser eller flytter til udlandet under orloven
  • arbejder i Danmark, men bor i andet EU-land.

Du skal have en NemKonto i Danmark og give Udbetaling Danmark din adresse og evt. dit telefonnummer, så de kan få fat på dig i udlandet.

Hvis du arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land, gælder der særlige regler for dig. Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du bor i Danmark og har arbejde i udlandet – det gælder også Sverige og Tyskland. Du hører under loven i det land, du arbejder i.

Hvis du har fået for meget i barselsdagpenge, skal du betale pengene tilbage. Det kan fx være, at du og barnets anden forælder tilsammen har holdt mere end 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Er det tilfældet, skal barselsdagpengene for den orlov, der sidst er holdt, tilbagebetales.

Har du fået for meget udbetalt, opkræver Udbetaling Danmark de penge, du skylder. Hvis du ikke betaler, sender Udbetaling Danmark din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

  • du stopper orloven tidligere end planlagt
  • du begynder at arbejde delvist
  • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
  • du forlænger din orlov med nedsatte dagpenge
  • du ikke længere bor sammen med dit barn
  • dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov
  • du rejser eller flytter til udlandet under orloven
  • du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

Du skal give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen:

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. Sagsbehandlingsfristen for en ansøgning er 3 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Udbetaling Danmark er i gennemsnit 2 uger om at behandle din ansøgning.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at vedhæfte den nødvendige dokumentation og sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Hvordan er sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fastsat?

En sagsbehandlingsfrist er den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat for, hvor lang tid det må tage at træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er fastsat ud fra den tid, det normalt tager at behandle 80 til 90 pct. af de ansøgninger, Udbetaling Danmark får.

Her kan du læse mere om lovgivningen for barselsdagpenge:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 15 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Kontakt Barselsdagpenge