Opgørelse af boligstøtte

Din boligstøtte bliver gjort op for at sikre, at du har fået det rigtige udbetalt i boligstøtte i 2020

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Din boligstøtte

Når Udbetaling Danmark gør boligstøtten op, henter de oplysninger om indkomsten fra Skattestyrelsen. Men du skal alligevel tjekke din indkomst og give besked, hvis du ikke er enig i de indkomstoplysninger, der er brugt.

Det kan fx være, hvis din arbejdsgiver ved en fejl har indberettet en forkert løn, eller hvis du har fået to måneders dagpenge udbetalt i samme måned.

Giv besked, hvis du er uenig i indkomsten

Du skal fortælle, hvilke indkomster du er uenig i og hvilke måneder, det drejer sig om. Husk at sende dokumentation for de korrekte indkomster. Du skal give besked senest 21 dage efter, du har modtaget opgørelsen.

Du kan også give os besked via telefon, Digital Post eller pr. brev. 

Du vil få et nyt brev med en ny opgørelse, når Udbetaling Danmark har vurderet dine kommentarer. Den har du mulighed for at klage over, hvis du stadig er uenig.

Opgørelsen ser kun på indkomsten

Vær opmærksom på, at når udbetaling Danmark gør din boligstøtte op, ses der kun på indkomsten. Hvis din formue eller husleje er forkert i opgørelsen, har det derfor ikke nogen betydning for resultatet.

Har du ændringer til din formue, husleje eller andet, kan du give besked her.

Du skal betale boligstøtte tilbage, hvis din indkomst har været højere end den, Udbetaling Danmark har brugt til at beregne din boligstøtte.

Det skyldes, at din boligstøtte afhænger af din indkomst. Udbetaling Danmark bruger derfor din årsopgørelse fra Skattestyrelsen til at lave en opgørelse af boligstøtten med den rigtige indkomst.
Har du boet sammen med andre, tæller deres indkomst også i opgørelsen af din boligstøtte.

Mindre beløb bliver først taget med i den årlige opgørelse

Hver måned ser Udbetaling Danmark på, om du har fået det rigtige udbetalt i boligstøtte. Hvis de kan se, at ændringer i din indkomst betyder, at din boligstøtte vil ændre sig med:

 • mere end 200 kr., så bliver det trukket fra den næste udbetaling af boligstøtte
 • mindre end 200 kr. bliver det først taget med i din opgørelse for året.

Det kan bl.a. være derfor, du nu skal betale boligstøtte tilbage. 

Hvis du en måned skylder mere, end du får i boligstøtte

Hvis du en måned har fået for meget i boligstøtte, bliver beløbet normalt trukket fra din næste udbetaling. Men der kan være situationer, hvor du skylder mere, end du får udbetalt. I de situationer regnes beløbet med i din opgørelse for året. Det beløb hedder genberegningsfratræk i beregningerne. 

Hvis du har boet mere end ét sted

Din boligstøtte bliver automatisk beregnet ud fra de forskellige adresser, du har boet på.

Hvis du er pensionist

Som pensionist består hele eller en del af din indkomst af pension. Læs mere om, hvordan din pension indgår i beregningen af din boligstøtte:

Hvis du har selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst

Hvis din indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst ændrer sig i løbet af året, bliver det først taget med, når din boligstøtte bliver gjort op for året. Disse typer indkomst bliver ikke reguleret i løbet af året, ligesom den månedlige indkomst bliver.

Beløb under 250 kr. udbetales eller opkræves ikke

Ifølge boligstøtteloven skal Udbetaling Danmark ikke opkræve eller udbetale beløb under 250 kr. Hvis opgørelsen viser, at du fx har fået 240 kr. for meget, skal du altså ikke betale det tilbage. Omvendt får du heller ikke udbetalt beløb under 250 kr. Så hvis du fx har fået 230 kr. for lidt, vil du ikke få beløbet udbetalt.

Hvis du er ramt af kontanthjælpsloftet, kan du alligevel godt skulle betale eller få udbetalt beløb under 250 kr. Det skyldes reduktionen pga. kontanthjælpsloftet.

Udbetaling Danmark henter ikke oplysninger om din formue fra Skattestyrelsen, når de gør din boligstøtte op. De bruger kun de oplysninger om din formue, som var registreret i 2020. 

Hvis du har givet besked om ændringer til din formue i løbet af året, så tager Udbetaling Danmark det som udgangspunkt med, når de i slutningen af året beregner din boligstøtte for næste år. 

Det betyder, at ændringer i formuen først bliver taget med i beregningen af boligstøtten året efter, at den fremgår af årsopgørelsen fra Skattestyrelsen. 

Hvis din formue falder med mere end 100.000 kr.

Det er som udgangspunkt kun muligt at ændre boligstøtten, hvis din formue falder med mere 100.000 kr. Hvis du har givet Udbetaling Danmark besked om ændringer i formuen i 2020, som ikke er taget med i opgørelsen af boligstøtte for 2020, har du tidligere fået et brev om dette.

Du skal selv give Udbetaling Danmark besked, hvis din husleje ændrer sig. Husk dokumentation for din nye husleje. Når du har givet besked, beregner Udbetaling Danmark din boligstøtte igen. Du vil herefter få et brev.

Hvis du har glemt at give besked

Hvis du ikke har givet besked om, at din husleje har ændret sig i 2020, bruger Udbetaling Danmark den senest registrerede husleje, når din boligstøtte bliver gjort op. 

Hvis du har boet sammen med en, der fik boligstøtte

Selvom du ikke selv har fået boligstøtte, får du en opgørelse, hvis du i løbet af 2020 har boet sammen med en, der fik boligstøtte. Det gør du, fordi du er solidarisk hæfter for boligstøtten og derfor er medansvarlig for at betale boligstøtte tilbage, hvis I får for meget.

Du skal også tjekke din indkomst i opgørelsen og give Udbetaling Danmark besked, hvis den ikke stemmer.

Hvis du er omfattet af kontanthjælpsloftet

Selvom du ikke har fået boligstøtte udbetalt, får du alligevel et brev med opgørelsen af din boligstøtte, hvis du var omfattet af kontanthjælpsloftet i 2020. Det skyldes, at opgørelsen er en del af Udbetaling Danmarks administration af kontanthjælpsloftet. 

Hvis opgørelsen viser, at du skal betale penge tilbage, får øvrige voksne i boligen også besked. Det sker, fordi den anden voksne er solidarisk hæfter. Det betyder, at I sammen er ansvarlige for at betale boligstøtte tilbage, hvis I får for meget. I kan se det som en slags orientering til den anden voksne, så I begge kan tjekke efter, at jeres indkomster er korrekte.

Lejer du et værelse ud, får lejeren ikke et brev fra Udbetaling Danmark.

Både boligstøttemodtager og solidariske hæftere får et indbetalingskort

Det er både boligstøttemodtageren og eventuelle solidariske hæftere, der får et brev med et indbetalingskort, som en af jer skal betale. 

Det kommer inden for 5 hverdage efter opgørelsen, hvis I skal betale boligstøtte tilbage. 

Hvis det er dit barn, der har fået brevet

Er dit barn 18 år eller ældre, så er han eller hun solidarisk hæfter og har derfor automatisk fået brev.

Solidarisk hæfter kan give besked, hvis indkomsten ikke er korrekt

Hvis solidarisk hæfter ikke er enig i oplysningerne om jeres indkomster, har han eller hun mulighed for at give besked til Udbetaling Danmark. 

En gang om året gør Udbetaling Danmark din boligstøtte op for at sikre, at du har fået det rigtige udbetalt i boligstøtte året før.

Opgørelsen af 2020 bliver sendt ud i løbet af 2021

Udbetaling Danmark henter oplysninger om indkomsten fra årsopgørelsen fra Skattestyrelsen. Herefter ses der på, om indkomstoplysningerne er forskellige fra de oplysninger, du tidligere har fortalt til Udbetaling Danmark.

Når udbetaling Danmark har gjort din boligstøtte op, får du et brev, hvor der enten vil stå, at:

 1. har fået den boligstøtte, du havde ret til
 2. har fået for lidt i boligstøtte og derfor skal have mere udbetalt
 3. har fået for meget i boligstøtte og derfor skal betale tilbage

Din boligstøtte afhænger af din indkomst, og derfor kan boligstøtten først blive gjort op, når din pension er gjort op.

 1. Din pension for 2020 bliver gjort op i løbet af foråret og sommeren 2021
 2. Boligstøtten for 2020 bliver gjort op i løbet af efteråret 2021.

Din pension bliver gjort op én gang om året – det gælder både folkepension og førtidspension.

Hvis jeg skal have mere eller mindre i pension

Hvis opgørelsen af din pension viser, at du har fået for lidt eller for meget i pension i 2020, bliver beløbet rettet i beregningen af din boligstøtte, når Udbetaling Danmark efterfølgende gør din boligstøtte op for året.

Du vil få et brev med opgørelsen af din boligstøtte for 2020 i løbet af efteråret 2021.

Eksempel: Sådan rettes din pension i opgørelsen af boligstøtte

 • Opgørelsen af pension viser, at du har fået 1.200 kr. for meget
 • De 1.200 kr. bliver fordelt på årets 12 måneder, fordi du har modtaget pension i hele 2020
 • Der trækkes derfor 100 kr. fra din indkomst hver måned i 2020
 • Din boligstøtte for 2020 bliver gjort op ud fra den korrekte pension.

Har du fået ældrecheck i 2020?

Din ældrecheck bliver ikke regnet med som indkomst, når din boligstøtte for 2020 bliver gjort op.

Her kan du læse en forklaring på de ord og begreber, der er i beregningerne til din opgørelse af boligstøtten.

Begreb Hvad betyder det?
 Genberegningsfratræk Genberegningsfratræk er et beløb, du har fået for meget i boligstøtte. Normalt trækker vi pengene fra din næste boligstøtte, hvis du en måned har fået for meget. Men hvis beløbet er højere end din boligstøtte, kan vi ikke trække det hele fra med det samme. Derfor indgår beløbet nu, når vi gør din boligstøtte op for 2019.
Indkomstandel

Indkomstandel er den indkomst, som boligstøtten bliver beregnet ud fra. Den er på 18 pct. af den del af indkomsten, der overstiger indkomstgrænsen. De 18 pct. er en fast procentsats.

Er du pensionist, så er satsen på 22,5 pct.

Indkomstgrænse for 2020 Der er en grænse for, hvilken indkomst der tæller med i beregningen af boligstøtten.

Hvis du ikke er pensionist eller er førtidspensionist efter de nye regler, er indkomstgrænsen på 146.400 kr., og den bliver forhøjet med 38.600 kr. for andet barn til og med fjerde barn.

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler før 2003, er indkomstgrænsen på 167.600 kr., og den bliver forhøjet med 44.200 kr. for andet barn til og med fjerde barn.

Al indkomst under indkomstgrænsen tæller ikke med.
Huslejeandel

Huslejeandelen er 60 pct. af det endelige huslejegrundlag. Satsen er på 75 pct., hvis du er pensionist. Begge er faste procentsatser.

Din boligstøtte bliver som hovedregel beregnet ud fra din husleje- og indkomstandel. Det beløb, du får udbetalt om måneden er forskellen mellem din husleje- og din indkomstandel divideret med 12.

Boligudgift Boligudgift er den årlige husleje inkl. eventuelle tillæg og fratræk. Det er en mellemregning, vi laver for at beregne din boligstøtte. Det betyder, at det ikke er tal, du umiddelbart kan genkende.
Minimumsgrænse Udbetaling Danmark udbetaler ikke boligstøtten, hvis beløbet er under minimumsgrænsen. Hvis din boligstøtte en måned kommer under minimumsgrænsen, bliver beløbet heller ikke udbetalt, når din boligstøtte bliver gjort op.
Formuetillæg for 2020 Formuetillæg er et beløb vi beregner ud fra din formue. Hvis du er pensionist er formuetillægget på 10 pct. for formuen over 882.300 kr. og 20 pct. for beløb over 1.764.800 kr. Hvis du ikke er pensionist er det 10 pct. for formuen over 770.500 kr. og 20 pct. for beløb over 1.541.200 kr. Tillægget lægges til indkomsten for at kunne beregne din boligstøtte.
Areal, du kan få boligstøtte til

Du kan højest få boligstøtte til 65 m2 som enlig. For hver beboer udover dig, hæver vi grænsen med 20 m2. Hvis du eller en du bor sammen med er bevægelseshæmmet eller modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA, kan du få boligstøtte til 75 m2.

Du kan ikke få boligstøtte for den del af boligen, du udlejer eller bruger til erhverv. Vi sætter derfor arealet ned. Vi finder reduktionen i m2 ved at dividere det antal værelser, som du lejer ud eller bruger til erhverv med det samlede antal værelser. Den brøkdel trækker vi fra det samlede areal.

Reduktion pga. maks. antal kvadratmeter Hvis din bolig er større end det areal, du kan få boligstøtte til, sætter vi arealet af din bolig ned i beregningen, da du kun kan få boligstøtte til en del af boligen.