Ændringer i din boligstøtte

Få svar på, hvorfor din boligstøtte ændrer sig, og hvad du skal gøre

Du kan se en kort film om, hvorfor din boligstøtte ikke er ens hver måned.

Film om regulering af boligstøtte

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Boligstøtten beregnes ud fra indkomsten for dig og alle beboere i boligen. Hver måned ser Udbetaling Danmark på, om du har fået den boligstøtte, du har haft ret til ud fra de oplysninger, Skattestyrelsen har om din indkomst og indkomsten for dem, du bor sammen med. Det betyder, at ændringer i indkomsten hos din ægtefælle, samlever, roommate eller dine børn over 18 også kan påvirke din boligstøtte.

Hvis du har fået for meget, trækker Udbetaling Danmark automatisk beløbet fra i din boligstøtte måneden efter.

Hvis du har fået for lidt, lægger de det automatisk til måneden efter. Derfor kan det variere, hvor meget du får udbetalt i boligstøtte i den enkelte måned.  

Sådan tilpasses din boligstøtte hver måned

Din boligstøtte er som udgangspunkt beregnet ud fra de oplysninger om din og de andre beboeres indkomst, som du har givet Udbetaling Danmark – enten da du søgte, eller når du undervejs har givet Udbetaling Danmark besked om ændringer.

Det vil typisk være din/jeres gennemsnitlige indkomst pr. måned.

Når SKAT’s oplysninger viser, at din eller jeres indkomst i den konkrete måned har været anderledes end den månedlige indkomst, du har oplyst, laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din boligstøtte for den konkrete måned.

Hvis ændringerne i indkomsten betyder, at du får mindre udbetalt, får du et brev fra Udbetaling Danmark. I brevet kan du se, hvilke oplysninger vi har fået fra Skattestyrelsen.

Måneden efter får du enten udbetalt det, du har for fået for lidt, eller trukket det beløb, du har fået for meget i boligstøtte.

Du kan se en tidslinje over, hvordan din boligstøtte bliver beregnet hver måned:

Din boligstøtte bliver stadig gjort op en gang om året

Din boligstøtte bliver tilpasset hver måned, hvis din indkomst stiger eller falder med mere end 800 kr.

Der bliver stadig lavet en beregning af din boligstøtte en gang om året, hvor Udbetaling Danmark sender dig et brev med en opgørelse af din boligstøtte for hele året.

Der kan være forskellige årsager til, at du får mindre i boligstøtte, end du måske havde regnet med. Her kan du læse om nogle af de typiske årsager.

Hvis indkomsten er varierende

Hvis indkomsten for dig eller dem, du bor sammen med, svinger i de enkelte måneder, vil du opleve, at din boligstøtte også ændrer sig fra måned til måned.

Det kan fx være, hvis du eller den, du bor sammen med:

 • er studerende og fx arbejder fuld tid 3 måneder om året
 • er lønmodtager og får forskellige tillæg eller betaling for ekstraarbejde
 • er timeløns- eller vikaransat med varierende indkomst
 • er kontanthjælpsmodtager
 • har hjemmeboende børn over 18 år, der har skiftende fritidsarbejde
 • får dagpenge- eller efterløn, hvor udbetalingerne skifter mellem at dække 4 og 5 uger
 • har skiftet arbejde eller er stoppet med at arbejde.

Hvis du har fået en ekstraordinær udbetaling

Selvom du og de andre i boligen har en fast indkomst, kan der være måneder, hvor en af jer får en ekstraordinær udbetaling, fx nogle særlige tillæg, ferietillæg, en bonus eller lignende. Det kan påvirke din boligstøtte for den konkrete måned.

Hvis du stopper på din arbejdsplads

Hvis du skifter arbejde eller stopper med at arbejde, kan det have betydning for din indkomst og dermed for din boligstøtte – også selvom du ikke kan se på din bankkonto, at din indkomst er anderledes, end den plejer.

Det skyldes, at din arbejdsgiver overfører dine feriepenge til FerieKonto, når du stopper på arbejdspladsen.

Feriepengene tæller med som indkomst i den måned, hvor arbejdsgiveren overfører dem til Feriekonto – selvom du ikke har fået udbetalt pengene endnu.

Derfor vil den indkomst, Skattestyrelsen registrerer, typisk være højere end normalt i måneden efter, du stopper på din arbejdsplads. Det kan betyde, at du skal have mindre i boligstøtte den måned, og at du derfor får udbetalt mindre i måneden efter.

Når du på et senere tidspunkt holder ferie og får udbetalt dine feriepenge, tæller pengene ikke med som indkomst.

Dette gælder også, hvis en anden i boligen stopper på sit arbejde.

Udbetaling Danmark får oplysninger om din indkomst fra Skattestyrelsen, der får oplysningerne fra fx din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune.

Du kan selv se dine oplysninger om indkomst på www.skat.dk. Her skal du logge på med NemID/MitID og derefter klikke på 'Søg i indkomstoplysninger'.

Du kan også se de seneste oplysninger fra Skattestyrelsen om din indkomst på din personlige side om din boligstøtte:

Din boligstøtte bliver automatisk tilpasset hver måned ud fra Skattestyrelsens oplysninger om din indkomst. Du behøver altså ikke gøre noget, hvis din indkomst ændrer sig, medmindre du har en selvstændig virksomhed eller udenlandsk pension.

Hvis din indkomst varierer

Hvis indkomsten for dig eller dem, du bor sammen med, svinger fra måned til måned, vil den boligstøtte, du får udbetalt, fortsat ændre sig fra måned til måned. Det er med til at sikre, at du i løbet af året får den boligstøtte, du har ret til.

Men hvis der er stor forskel på din/jeres gennemsnitlige indkomst og den indkomst, du har oplyst til Udbetaling Danmark, kan det være en god idé at give Udbetaling Danmark besked om, at den gennemsnitlige indkomst har ændret sig. Så beregner de udgangspunktet for din boligstøtte igen, og boligstøtten vil variere mindre.

Hvis din indkomst er stabil

Hvis du har en fast, stabil indkomst, vil din boligstøtte som udgangspunkt være den samme fra måned til måned. Det gælder fx, hvis du og den, du bor sammen med:

 • er pensionister, der kun får folkepension og pension fra ATP
 • er lønmodtagere, der har en stabil indkomst
 • er studerende, der kun har SU.

Men hvis der er stor forskel på den indkomst, du har oplyst til Udbetaling Danmark, og den faste indkomst, du faktisk har, vil du modtage breve fra Udbetaling Danmark hver måned.

Derfor kan det være en god idé at give Udbetaling Danmark besked om, at indkomsten har ændret sig. Så beregner vi udgangspunktet for din boligstøtte igen.

 

Har du i en måned haft en indkomst, der vedrører en anden måned, kan din indkomst eller dele af den i helt konkrete tilfælde flyttes til en anden måned. 

Hvis din indkomst kan flyttes, bliver din boligstøtte beregnet igen for den måned, som indkomsten bliver flyttet fra. Du kan få flyttet din indkomst eller noget af den, hvis

 • du i én måned har fået udbetalt din ydelse, løn el.lign. for både den forrige og den aktuelle måned. Det vil sige, at du har fået en dobbelt udbetaling.
 • du gennem en periode har fået din ydelse udbetalt månedsvist forskudt.
 • noget af din ydelse, løn el.lign. er udbetalt aconto i en tidligere måned end den måned, som den er registreret i hos Skattestyrelsen.
 • du får fast udbetalt din løn, pension, bestyrelseshonorar eller andet for flere måneder ad gangen. Det kan fx være hver 2., 3. eller 6. måned eller med et andet fast interval.
 • din indkomst er blevet indberettet forkert til Skattestyrelsen fra din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune.
 • din løn skulle have været indberettet som skattefri indkomst på dit sociale frikort.
 • du får tilkendt førtidspension eller folkepension med tilbagevirkende kraft, og du derefter får udbetalt din pension for den periode.
 • din ydelse, løn el.lign. er fejlagtigt blevet stoppet, og du derefter får udbetalt din ydelse, løn el.lign. for den periode.

Du kan som udgangspunkt ikke få flyttet din indkomst, hvis

 • din ydelse, løn el.lign. for en tidligere måned er blevet opreguleret eller korrigeret, og du derfor har fået udbetalt et ekstra beløb som følge af reguleringen.
 • du har fået udbetalt en ydelse, løn el.lign. for flere tidligere måneder på én gang.
 • du har fået udbetalt et engangsbeløb, fx en bonus eller en erstatning.
 • din indkomst er feriepenge, herunder særlig feriegodtgørelse og feriepenge ved jobophør.
 • du får udbetalt løn hver anden uge og har fået udbetalt løn tre gange på én måned.
 • du som dagpengemodtager i nogle måneder får udbetalt dagpenge for fem uger.

Hører din indkomst eller noget af den til i en anden måned, skal du give os besked via "Din boligstøtte".

Der kan være forskellige årsager til, at du får mere i boligstøtte, end du måske havde regnet med. Det kan fx ske, hvis du en måned har tjent mindre, end du plejer, har holdt ferie uden løn mv.

Skal du have rettet din indkomst, så du fremover får den rette boligstøtte, kan du nemt gøre det på din personlige side ”Din boligstøtte”.

Her får du hjælp til at rette tallene om din indkomst, som Udbetaling Danmark bruger til at beregne din boligstøtte ud fra. Vi kan desværre ikke rette oplysningerne for dig.

Sådan gør du:

 • Log ind på din personlige side ”Din boligstøtte
 • Klik på "Giv besked om ændringer" og på "Indkomst og/eller formue"
 • Ret tallene, så de passer med den indkomst, du forventer at have fremover
 • Klik på Næste, bekræft og Send