Barselsregler for studerende og nyuddannede: Barn født den 2. august 2022 eller senere

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, overdrag orlov, bliv klogere på din økonomi

Start

Indhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der har betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give besked i disse 5 situationer:

 1. du stopper orloven tidligere end planlagt
 2. du begynder at arbejde delvist
 3. du holder ferie med fx løn eller feriepenge
 4. dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov
 5. du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

Du skal give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen 'Min Barsel':

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Søg barselsdagpenge

Det er din situation, der afgør, hvad du skal gøre for at få barselsdagpenge.

Hvis du er nyuddannet

Hvis du som nyuddannet ikke er medlem af en a-kasse, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at få et ansøgningsskema til barselsdagpenge.

Du udfylder skemaet og sender det sammen med dokumentation tilbage til Udbetaling Danmark via Digital Post.

Er du medlem af en a-kasse og har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse, skal du kontakte din a-kasse og fortælle, at du skal på barsel.

A-kassen giver besked til Udbetaling Danmark, som sender dig et brev med Digital Post. Du bekræfter digitalt, at oplysningerne fra din a-kasse er rigtige og sender samtidig dokumentation til Udbetaling Danmark.

Dokumentation

Som dokumentation skal du sende en kopi af dit eksamensbevis eller forhåndsgodkendelse fra din vejleder til Udbetaling Danmark, hvor det skal fremgå, hvilken dato du afsluttede uddannelsen eller forventer at afslutte den.

Hvis du er studerende med studiejob

Hvis du har et job ved siden af studiet og opfylder kravene for at få barselsdagpenge, skal du bede din arbejdsgiver om at oplyse Udbetaling Danmark, at du skal på barsel.

Når din arbejdsgiver har oplyst om din barsel, får du et brev i Digital Post fra Udbetaling Danmark med et link, som giver adgang til at søge barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

Læs mere her:

Har du flere arbejdsgivere?

Læs mere om, hvordan du gør, når du har flere arbejdsgivere:

Vigtige tidsfrister

Selvom din arbejdsgiver skal indberette din orlov på Virk.dk, er det dit ansvar, at Udbetaling Danmark får oplysningerne inden ansøgningsfristen udløber.

 • Hvis du ikke får løn under din orlov, er fristen for at søge barselsdagpenge 8 uger efter fødslen.
 • Får du løn under noget af din orlov, skal Udbetaling Danmark have din ansøgning om barselsdagpenge senest 8 uger, efter lønudbetalingen er stoppet.

Modtager Udbetaling Danmark ansøgningen senere, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs mere om dispensation her:

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. 

Sagsbehandlingsfristen er 12 hverdage fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge.

Hvis der går længere tid, skriver vi til dig og fortæller, hvornår du kan forvente svar på din ansøgning. 

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 2 uger om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.   

Barselsdagpenge

Som studerende kan du få barselsdagpenge, hvis du er i en af disse tre situationer:

1. Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse

Du kan få barselsdagpenge, hvis du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse, hvor du har været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. Derudover skal du have haft mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Læs mere i afsnittet ’Kan jeg få barselsdagpenge?’ under:

2. Du er elev i lønnet praktik

Du kan få barselsdagpenge, hvis du er elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før. Du kan derfor ikke få barselsdagpenge, hvis din første orlovsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet. 

Læs mere i afsnittet ’Kan jeg få barselsdagpenge?’ under:

3. Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse

Når du holder orlov fra din uddannelse, kan du få barselsdagpenge, hvis du stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, dvs. har ret til dagpenge.

Vær opmærksom på, at du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så du kan dokumentere orloven, når du søger om barselsdagpenge.

Læs mere i afsnittet ’Kan jeg få barselsdagpenge?’ under:

Derudover skal du i alle situationer også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvis du får SU

Hvis du får SU, kan du i stedet for barselsdagpenge få ekstra SU-klip.

Selvom du ikke har ret til barselsdagpenge, vil du kunne overdrage orlovsuger til den anden forælder. Den anden forælder kan få barselsdagpenge under orloven, hvis betingelserne er opfyldt.

Hvis I bor sammen ved fødslen, har du som mor som hovedregel 14 ugers orlov efter fødslen, som du kan overdrage til den anden forælder. Som far eller medmor har du som hovedregel 22 ugers orlov efter fødslen, som du kan overdrage.

Den anden forælder kan holde den overdragne orlov med barselsdagpenge, hvis han/hun opfylder betingelserne. 

Læs mere om dine muligheder for at overdrage orlov her:

Når studiet starter

Hvis du stopper din orlov for at studere og får SU, mister du retten til at udskyde den del af orloven, der er tilbage. Du kan vælge at forsætte med at holde orlov og få barselsdagpenge, mens du studerer – dog kun frem til barnet er 1 år.

Læs mere

Læs mere om reglerne for barselsdagpenge ved adoption:

Læs mere om børnetilskud til forældre under uddannelse:

Du kan få barselsdagpenge, hvis du afslutter din uddannelse lige inden eller i løbet af orloven. Det kræver dog, at visse betingelser er opfyldt.

Hvis du har afsluttet din uddannelse, den sidste måned før orloven begynder

Du kan få barselsdagpenge, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Det gælder både for mor og far/medmor.  

Du har også ret til barselsdagpenge, hvis du holder graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel, og du den dag, din orlov starter, har afsluttet en uddannelse inden for den seneste måned.

Der skal være tale om en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder, som enten er SU-berettiget eller omfattet af lov om erhvervsuddannelser. Det gælder ikke gymnasiale uddannelser som fx hhx og htx.

Vær opmærksom på, om du starter med at holde orlov, før eller efter du har afsluttet din uddannelse. Hvis du starter med at holde orlov, før din uddannelse er afsluttet, er du studerende og skal opfylde de regler, der gælder for studerende for at få barselsdagpenge. 

Læs mere i afsnittet 'Kan jeg få barselsdagpenge som studerende?'

Hvis du har afsluttet din uddannelse efter fødslen

Du kan få barselsdagpenge, hvis du afslutter din uddannelse, efter du har født, og inden dit barn er 1 år. Du skal dog være meldt ledig i din a-kasse, stå til rådighed og have ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Der er også et generelt krav om, at du er sammen med dit barn hver dag under orloven. Læs mere om de regler der gælder:

Vær opmærksom på, at du som ledig ikke kan holde orlov, efter barnet er fyldt 1 år.

Som nyuddannet

Som fuldtidsforsikret dimittend kan du få udbetalt: 

 • 3.360 kr. pr. uge (2024) før barnets fødsel (3.255 kr. i 2023)
 • 3.855 kr. pr. uge (2024) efter barnets fødsel (3.735 kr. i 2023).

Hvis du forsørger andre børn under 18 år, vil du også få udbetalt 3.855 kr. pr. uge (2024) før fødslen. 

Som studerende

Som studerende kan du have ret til barselsdagpenge, hvis du fx har et lønnet studiejob.

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge afhænger af, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timeløn. Har du ikke et studiejob, kan du måske få mere i SU.

Du kan læse mere om, hvor meget du som lønmodtager kan få i barselsdagpenge:

Når du holder orlov fra din uddannelse, kan du få barselsdagpenge, hvis du stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter.

Har du ikke fast arbejdstid?

Hvis du i dit studiejob ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få ud fra din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for den seneste afsluttede kalendermåned, inden din orlov begyndte.

Hvis gennemsnittet af din arbejdstid i denne periode ikke har været, som den sædvanligvis er, kan Udbetaling Danmark i stedet efter anmodning fra dig beregne dine barselsdagpenge ud fra din gennemsnitlige timeløn og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag.

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får penge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i det brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales, og hvilken periode udbetalingen dækker over:

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger.

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når man skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi man ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for barslen.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Hvis du bliver lønmodtager, inden barnet fylder 1 år, og du ikke tidligere har holdt 9 ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, har du mulighed for at søge om op til 9 ekstra ugers orlov.

Det kan du i de situationer, hvor du har brugt eller overdraget al din orlov, som ligger efter mors 10 ugers orlov ved fødslen eller efter fars eller medmors 2 ugers orlov ved fødslen. 

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller på anden ydelse, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år.

Du skal være lønmodtager, når du starter de op til 9 ugers orlov. Orloven kan ikke overdrages til den anden forælder.

Orloven skal holdes inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre forælderen pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Hvis du har orlov tilbage

Hvis du har orlov tilbage (dvs. orlov, som ikke er afholdt eller overdraget), vil op til 9 uger af din tilbageværende orlov blive inddraget i de 9 ugers ekstra orlov. 

Orloven skal holdes inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre forælderen pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven. Hvis orloven ikke holdes inden for det første år, går den tabt. 

Planlæg orloven

Familier, hvor forældrene bor sammen ved fødslen, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

I har mulighed for at planlægge jeres barsel, så den passer til jeres arbejds- og familieliv. I kan fx vælge at overdrage nogle af orlovsugerne til hinanden.

Det betyder, at en forælder efter fødslen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende. 

Vær opmærksom på, at der i nogle situationer er særlige regler for din orlov, fx hvis I ikke bor sammen ved fødslen, du er soloforælder m.m. Du kan læse mere i afsnittene 'Situationer, der kan have betydning for din orlov' ved at følge linkene nedenfor. 

Som studerende eller nyuddannet er der forskellige regler for din orlov, alt efter om du fx har job ved siden af studiet, er medlem af en a-kasse m.m.

Læs mere om din situation i afsnittet ’Barselsdagpenge’ på denne side eller læs om reglerne for din orlov her:

Overdrag orlov

Som forældre kan I vælge at overdrage dele af orloven til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv.

Der er forskellige regler for, hvilke uger der kan overdrages, samt frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Hvornår kan jeg overdrage orlov?

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født eller modtaget (ved adoption). 

Hvis du ikke er registreret som forælder, anbefaler vi dig at få det gjort hurtigst muligt, og gerne inden overdragelsen, fordi det ellers vil forlænge behandlingen af din overdragelse. 

Hvem kan overdrage?

Som juridisk forælder til barnet kan du overdrage orlov til den anden juridiske forælder.

Du har i nogle situationer også mulighed for at overdrage orlov til en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Læs mere her:

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket bl.a. betyder, at du skal være i arbejde eller medlem af en a-kasse. Læs mere under ’Kan jeg få barselsdagpenge?' 

Ferie

At være på orlov kaldes en feriehindring, da din orlov er en hindring for, at du kan holde ferie i ferieåret. Hvis du er forhindret i at afholde ferie i to ferieafholdelsesperioder i træk på grund af samme feriehindring, kan du få udbetalt feriepenge samtidig med barselsdagpenge. Du skal dokumentere feriehindringen over for Feriekonto, som godkender udbetalingen af feriepenge.

Du skal ikke give Udbetaling Danmark besked om, at du får feriepenge på baggrund af en feriehindring.

Du bestiller udbetaling af feriepenge under feriehindring her:

For nyuddannede

Er du nyuddannet på barsel, skal du læse, hvordan reglerne er under:

Find overskriften ’Kan jeg få feriedagpenge under barsel?’.

Orlov fra studiejob

Har du orlov fra et studiejob, skal du læse, hvordan reglerne er under

Find overskriften ’Kan jeg få feriepenge eller feriedagpenge under barsel?’

På SU

Får du SU, skal du kontakte SU-kontoret på dit uddannelsessted eller Styrelsen for Videregående Uddannelser for at høre om reglerne for ferie under din barsel.

Feriedagpenge

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.