Barsel for lønmodtagere: Barn født den 2. august 2022 eller senere

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, overdrag orlov og bliv klogere på din økonomi

Start

Indhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Giver du ikke besked, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Du giver besked i selvbetjeningsløsningen Min barsel:

Når du får barselsdagpenge, skal du give besked i disse 5 situationer:

 1. Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 2. Du begynder at arbejde delvist.
 3. Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.
 4. Dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov.
 5. Du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Særligt for dig, der er sygemeldt under barsel

Hvis du er sygemeldt på grund af graviditeten eller ikke må arbejde under graviditeten, skal du også give besked i disse 3 situationer:

 1. Du bliver raskmeldt helt eller delvist tidligere end forventet.
 2. Din diagnose ændrer sig.
 3. Du skifter arbejde under orloven.

Er du i tvivl, om du er i en situation, der har betydning for sagen, så kontakt os.

Hvorfor skal jeg give besked om ændringer?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at orientere Udbetaling Danmark, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Start Barselsplanlægger

I kan med Barselsplanlæggeren selv lave en barselsplan og lege med fordelingen af orlovsuger, inden I beslutter jer for en endelig plan. I skal indtaste en række oplysninger om fx fordeling af uger, ferie og beskæftigelse, hvorefter I får vist en vejledende plan.

Oplysningerne og jeres barselsplan bliver ikke sendt til Udbetaling Danmark. I skal selv oplyse jeres arbejdsgivere om, hvordan I ønsker at holde orloven.

Udbetaling Danmark får først besked om, at I går på orlov, når jeres arbejdsgivere har indberettet jeres fravær.

Sådan søger du barselsdagpenge

Du kan først søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver har indberettet, at din løn stopper.

Hvis du får løn under din orlov, får din arbejdsgiver dine barselsdagpenge. Det hedder refusion. Det kan de få, fordi du kunne have fået barselsdagpenge, hvis du ikke fik løn. 

Den periode, hvor din arbejdsgiver får refusion, tæller derfor med, når Udbetaling Danmark ser på, hvor meget orlov du har holdt, hvor du har haft ret til barselsdagpenge.

Senest 8 uger efter din løn er stoppet, modtager du et brev fra Udbetaling Danmark. I brevet er der et link, hvor du kan søge barselsdagpenge. 

Du kan ikke søge barselsdagpenge, før du har modtaget brevet. 

Kontakt din arbejdsgiver, hvis du ikke har fået brev

Du skal kontakte din arbejdsgiver, når:

 • du ikke har modtaget et brev fra Udbetaling Danmark
 • der er gået mere end 8 uger, efter din løn er stoppet.

Når du kontakter din arbejdsgiver, skal du spørge, om de har indberettet dit lønstop.

Du får nemlig ikke noget brev med adgang til at søge barselsdagpenge, før din arbejdsgiver har indberettet dit lønstop.

Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter dit lønstop inden 8 uger, kan du risikere ikke at overholde tidsfristen for at søge barselsdagpenge. 

Hvis du får løn under din barsel

Hvis du får løn under din barsel, skal Udbetaling Danmark have modtaget din ansøgning, senest 8 uger efter din løn er stoppet.

Får Udbetaling Danmark din ansøgning efter fristens udløb, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvis du ikke får løn under din barsel

 • Du er mor: Hvis du holder orlov 4 uger eller mere før fødslen, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen.
 • Du er far eller medmor: Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter første dag på orlov.

Får Udbetaling Danmark din ansøgning efter fristens udløb, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget den.

Særlige tilfælde, hvor du kan kontakte Udbetaling Danmark

Hvis du ikke har kunne søge barselsdagpenge, fordi din arbejdsgiver ikke har indberettet, at din løn stopper, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om barselsdagpenge.

Det skal du gøre hurtigst muligt og senest 6 måneder efter, din løn er stoppet.

Du kan måske få dispensation fra ansøgningsfristen

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

Udbetaling Danmark behandler din ansøgning om barselsdagpenge.

Sagsbehandlingsfristen er 12 hverdage fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig og fortæller hvorfor, og hvornår du kan forvente svar på din ansøgning. 

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 10 hverdage om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Barselsdagpenge

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer, når din arbejdsgiver indberetter din løn. 

Eksempel hvis du går på orlov i juli: 

Arbejder du 40 timer i marts og april, holder fri i Maj og arbejder 80 timer i juni, har du i alt arbejdet 160 timer inden for 4 måneder.

Hvis du ikke opfylder betingelserne ved starten af den enkelte fraværsperiode

For at få ret til fravær med barselsdagpenge, skal du opfylde betingelserne ovenfor ved starten af den enkelte fraværsperiode. Opfylder du ikke betingelserne ved starten af den enkelte fraværsperiode, kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne på det tidspunkt, hvor den efterfølgende fraværsperiode starter.

Det betyder, at hvis du som mor ikke opfylder betingelserne på fødselstidspunktet, har du ikke ret til barselsdagpenge i 10-ugersperioden efter fødslen. Du kan dog have ret til fravær med barselsdagpenge, når næste fraværsperiode starter.

Hvis du som mor opfylder betingelserne midt i 10-ugersperioden, kan du overdrage op til 8 uger af din orlov til den anden forælder og starte på din efterfølgende orlov og dermed have ret til barselsdagpenge før 10 uger efter fødslen. Læs mere under ’Overdrag orlov’.

Hvis du tidligere har været på orlov med samme barn

Hvis du afbryder din orlov med en 1 uge eller mere og derefter går tilbage på orlov, så vil beskæftigelseskravet automatisk være opfyldt i de efterfølgende fraværsperioder indtil 1 år efter fødslen.

Det gælder også, hvis du tidligere har holdt orlov med barselsdagpenge som fx syg gravid.

Det kræver dog, at du tidligere har været på orlov med barselsdagpenge vedrørende samme barn eller graviditet.

Derudover kræver det, at du fortsat er lønmodtager, dagpengeberettiget ledig eller selvstændig. 

Eksempel: En mor bliver syg under graviditeten og får barselsdagpenge i en måned. Hun bliver rask og går tilbage på arbejde. Når hun skal på sin orlov, der starter 4 uger før fødslen, og hun stadig er lønmodtager, vil hun opfylde beskæftigelseskravet, uanset hvor mange timer hun arbejder. 

Får du løn under noget af din barsel?

Hvis du får fuld løn i noget af din barsel, skal du først søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver ikke længere udbetaler løn.

Hvis du får fuld løn under hele din barsel, skal du ikke søge barselsdagpenge.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig, kan du kontakte din arbejdsgiver eller fagforening for at høre mere om reglerne i din overenskomst.

Du kan også læse mere om reglerne her:

Hvis du holder fuld orlov, er ansat 37 timer om ugen og får over 20.359,00 kr. (brutto) i månedsløn, vil du få højeste dagpengesats på 4.695 kr. (2024) om ugen før skat (4.550 kr. i 2023).
Bruttolønnen er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Dine barselsdagpenge bliver beregnet efter, hvor meget du får i timeløn (uden AM-bidrag), og hvor mange timer du holder orlov om ugen.

Man kan i 2024 højst få 126,89 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.695 kr./37 timer). Hvis din timeløn er mindre end 126,89 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har (122,97 kr. i 2023).

Eksempler

Pia er ansat 37 timer pr. uge og har en timeløn på 150 kr. Da hendes timeløn er højere end 126,89 kr., har hun ret til 126,89 kr. x 37 timer = 4.695 kr. før skat pr. uge.

Kasper er ansat 20 timer pr. uge og har en timeløn på 100 kr. Da timelønnen er under 126,89 kr., har han ret til 100 kr. x 20 timer = 2.000 kr. før skat pr. uge.

Ayse er ansat 20 timer pr. uge med en timeløn på 130 kr. Timelønnen er højere end 126,89 kr., så Ayse får 4.695 kr. / 37 timer x 20 timer = 2.537,83 kr. før skat pr. uge.

Maria er ansat i 40 timer pr. uge og har en timeløn på 110 kr. Barselsdagpengene bliver beregnet som 110 kr. x 40 timer = 4.400 kr. før skat pr. uge.

Har du ikke fast arbejdstid?

Hvis du ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få ud fra din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for den seneste afsluttede kalendermåned, inden din orlov begyndte.

Hvis din arbejdstid for denne periode ikke er retvisende, kan du kontakte Udbetaling Danmark. Vi kan så beregne dine barselsdagpenge ud fra det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste, du har haft i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder, inden din orlov begyndte. 

Tjek din overenskomst og ansættelsesvilkår

Nogle overenskomster og virksomheder giver ret til fuld løn under hele eller dele af orloven. Når lønnen stopper, kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Er du i tvivl, om du kan få løn under din orlov, kan din arbejdsgiver eller fagforening hjælpe dig med at forstå din overenskomst.

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får barselsdagpenge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i det brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales, og hvilken periode udbetalingen dækker over: 

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Hvis du har fået for meget udbetalt i barselsdagpenge, skal du betale dem tilbage. Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger.

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når du skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi du ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for barslen.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Barselsdagpengene bliver beregnet som et bruttobeløb. Nettobeløbet – altså det beløb, du får sat ind på kontoen - beregner Udbetaling Danmark på baggrund af ATP-bidrag og den skat, der skal trækkes fra dagpengesatsen.

Hovedkort

Hvis du har valgt, at Udbetaling Danmark skal anvende hovedkortet til dine barselsdagpenge, er det dit ugefradrag, der bliver anvendt i beregningen. Dvs. ugefradraget bliver brugt i samtlige uger, hvor der udbetales barselsdagpenge. Det gælder også første og sidste uge, selvom din orlov måske starter eller stopper midt i en uge, og i uger hvor du fx delvist genoptager dit arbejde.

Bikort og frikort

Hvis du har valgt, at Udbetaling Danmark skal anvende dit bikort til dine udbetalinger, har du intet fradrag.

Har du et frikort, vil det automatisk blive anvendt først, uanset om du vælger bikort eller hovedkort.

Hvordan kommer Udbetaling Danmark frem til din timeløn?

Udbetaling Danmark beregner din timeløn ud fra din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag. Her bruges automatisk de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til Skattestyrelsen.

Hvis du har været ansat under otte uger, beregner Udbetaling Danmark dog ikke din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid. Her bruges i stedet den indkomst og arbejdstid, som din arbejdsgiver indberetter til Udbetaling Danmark.

Vær opmærksom på

Når dit barselsforløb er slut, er det en god idé at kontakte Skattestyrelsen og få tilpasset din forskudsopgørelse. På den måde vil dét fradrag, du har ret til resten af året, blive tilpasset, og du undgår at få en eventuel restskat ved næste årsopgørelse.

Læs mere på skat.dk, hvis du har spørgsmål til dit skattekort eller din forskudsopgørelse.

Planlæg din barsel

Familier, hvor forældrene bor sammen ved fødslen, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Mange lønmodtagere har ret til løn under orloven. Du/I kan derfor tjekke jeres overenskomst og ansættelseskontrakt og skabe et overblik over, hvilke perioder er med løn, og hvilke er uden løn.

Hvis du får løn under din barsel, får din arbejdsgiver barselsdagpengene imens. De uger, du får løn, tæller derfor som uger med barselsdagpenge. Hvis du ikke får løn under orloven, eller du er ledig med ret til dagpenge, får du selv udbetalt barselsdagpengene.

I kan vælge at overdrage nogle af orlovsugerne til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv. Det betyder, at en forælder efter fødslen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende. Læs mere om overdragelse af orlov længere nede på siden.

Orlovsmodel for forældre på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Vær opmærksom på, at der i nogle situationer er særlige regler for din orlov. Læs mere i afsnittet ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Vær opmærksom på, at du skal give din arbejdsgiver besked om dit fravær i forbindelse med barslen:

Hvis den anden forælder ikke er lønmodtager, kan du læse om reglerne for orloven her:

Antal uger 

Regler for orloven

4 ugers graviditetsorlov Du kan få barselsdagpenge under din graviditetsorlov, som du kan holde 4 uger før, du forventer at føde.
2 ugers orlov lige efter fødslen  Orloven skal holdes i forlængelse af fødslen af barnet og kan ikke overdrages.
8 uger ved fødslen*  Når de 2 ugers orlov slutter, fortsætter du over på 8 ugers orlov med ret til barselsdagpenge. Orloven skal afholdes inden for de første 10 uger efter barnets fødsel. Du har mulighed for at forlænge orloven, hvis du genoptager arbejdet delvist efter aftale med din arbejdsgiver. 
9 ugers orlov  De 9 ugers orlov kan ikke overdrages til den anden forælder. Orloven skal holdes inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre forælderen pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven.
5 ugers orlov* 
De 5 ugers orlov med barselsdagpenge skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel. Du har dog mulighed for at forlænge eller udskyde ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis du opfylder betingelserne. Læs mere under ’Forlæng og udskyd orlov’.

*Du kan som mor vælge at overdrage de 8 ugers orlov og de 5 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven, hvis de opfylder betingelserne for det på det tidspunkt, orloven skal holdes. Læs mere om reglerne for overdragelse af orlov længere nede på siden.

Orlovsmodel for forældre på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Antal uger 

Orlovstype

2 ugers orlov ved fødslen
 1. Som far eller medmor kan du holde orlov med barselsdagpenge i de 2 første uger fra den dag eller dagen efter, dit barn er født.
 2. Du kan også aftale med din arbejdsgiver at holde orloven fleksibelt over de første 10 uger.

Der gælder særlige regler, hvis barnet bliver indlagt. Læs mere under ’Hvis mit barn bliver indlagt på hospitalet’. 

Der gælder også særlige regler, hvis du vil genoptage dit arbejde på nedsat tid. Læs mere under ’Forlæng og udskyd orloven’.

9 ugers orlov De 9 ugers orlov kan ikke overdrages til den anden forælder. Orloven skal holdes inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre forælderen pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven.
13 ugers orlov* De 13 ugers orlov med barselsdagpenge skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel. Du har dog mulighed for at forlænge eller udskyde ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis du opfylder betingelserne. Læs mere under ’Forlæng og udskyd orlov’.

*Du kan som far eller medmor vælge at overdrage de 13 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven, hvis de opfylder betingelserne for det på det tidspunkt, orloven skal holdes. Læs mere om reglerne for overdragelse af orlov længere nede på siden under ’Overdrag orlov’. 

Orlovsmodel for forældre på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Fleksibel orlov ved fødslen

Har du som far eller medmor aftalt med din arbejdsgiver at sprede dine 2 ugers orlov ved fødslen, kan du fx holde en uges orlov lige efter fødslen og den anden uge senere. Du skal blot som udgangspunkt have holdt dine 2 ugers orlov inden for de første 10 uger efter fødslen.

Du må også gerne holde orloven som enkeltdage spredt over de 10 uger.

Dine 2 ugers orlov ved fødslen svarer til det antal timer, du er ansat. Når du arbejder på fuld tid mandag til fredag, har du 74 timers orlov (2 x 37) at fordele inden for de 10 uger.   

Vigtige tidsfrister

Vær opmærksom på fristerne for at søge barselsdagpenge. Læs mere under ’Søg barselsdagpenge’.

Overdrag orlov

Som forældre kan I vælge at overdrage dele af orloven med ret til barselsdagpenge til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv. Der er forskellige regler for, hvilke uger der kan overdrages, samt frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Hvornår kan jeg overdrage orlov?

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden.

Hvis I ikke er gift ved fødslen, skal du registrere dig som far eller medmor til barnet.

Som far kan du allerede registrere dig som forælder, inden barnet er født. Læs mere her:

Hvem kan overdrage?

Som juridisk forælder til barnet kan du overdrage orlov til den anden juridiske forælder.

Du har i nogle situationer også mulighed for at overdrage orlov til en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Læs mere her:

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket betyder, at du skal være i arbejde eller være medlem af en a-kasse. Læs mere under ’Kan jeg få barselsdagpenge?’.

Hvis en forælder ikke er i stand til at overdrage sin orlov til den anden forælder, kan den anden forælder ansøge Udbetaling Danmark om at gøre det. Det kan fx være i situationer, hvor forælderen er kommet ud for en ulykke og ikke er ved bevidsthed. Læs mere under ’Hvis den ene forælder ikke selv er i stand til at overdrage orlov’. 

Hvor meget orlov kan vi overdrage til hinanden?

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen. Hvis du er lønmodtager, kan op til 13 af ugerne overdrages til den anden forælder. 

Orlov til mor, hvis I bor sammen ved fødslen

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 8 ugers orlov – kan i nogle situationer overdrages
 • 9 ugers orlov – kan ikke overdrages
 • 5 ugers orlov – kan overdrages

Orlov til far eller medmor, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 9 ugers orlov – kan ikke overdrages
 • 13 ugers orlov – kan overdrages

Hvis mor, far eller medmor ikke er lønmodtager, kan I læse om jeres situation her:

Som mor, der er lønmodtager, har du mulighed for at overdrage op til 13 ugers orlov til den anden forælder, hvis I bor sammen ved fødslen. Du kan overdrage hele uger eller dage.

Overdragelse af de 8 ugers orlov

Som mor kan du vælge at overdrage op til 8 uger af din orlov i perioden 3. til 10. uge efter barnets fødsel, hvis:

 1. du genoptager arbejdet på fuld tid
 2. du fortsætter direkte på de 14 ugers orlov sammen med barnet.

1) Du genoptager arbejdet på fuld tid

Hvis du som mor genoptager dit arbejde på fuld tid i perioden 3. til 10. uge efter fødslen, kan du overdrage op til 8 ugers orlov til den anden forælder. De op til 8 ugers orlov skal afholdes af den anden forælder, inden 10 uger efter barnets fødsel. 

2) Du fortsætter direkte på de 14 ugers orlov sammen med barnet

Hvis du starter på de 14 ugers orlov i perioden 3. til 10. uge efter fødslen, kan du overdrage op til 8 ugers orlov til den anden forælder. Den anden forælder skal som udgangspunkt holde de op til 8 ugers orlov inden for 1 år efter barnets fødsel med mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til barnet er 9 år. Læs mere under ’Forlæng eller udskyd orlov’.

Overdragelse af de 5 ugers orlov

Som mor kan du også overdrage op til 5 uger af din orlov, der ligger efter den 10. uge efter fødslen, til far eller medmor.

Far eller medmor skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til barnet er 9 år. Læs mere under ’Forlæng eller udskyd orlov’.

Som far eller medmor, der er lønmodtager, har du  mulighed for at overdrage op til 13 ugers orlov til mor. Du kan overdrage hele uger eller dage. 

Den overdragne orlov skal som udgangspunkt holdes inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at forlænge eller udskyde orloven frem til barnet er 9 år. Læs mere under ’Forlæng eller udskyd orlov’.

Det er din beskæftigelse på overdragelsestidspunktet, som er afgørende for, om de 9 ugers orlov kan overdrages eller ej.

Hvis du er lønmodtager på overdragelsestidspunktet, kan du ikke overdrage de 9 ugers orlov.

Hvis du var lønmodtager, men senere bliver fx ledig eller selvstændig, når du vil overdrage orlov, kan du overdrage de op til 9 ugers orlov til den anden forælder. 

Start Ansøg om fritagelse fra øremærkning

Hvis du er lønmodtager, som er ansat i dit eget A/S eller ApS, kan du som udgangspunkt ikke overdrage de 9 ugers orlov til den anden forælder.

Du kan dog ansøge Udbetaling Danmark om at blive undtaget fra reglen, hvis du er ansat i dit eget aktie- eller anpartsselskab, som du ejer 100% og ikke har anden lønindkomst ved siden af.

Det samme gælder, hvis du opfylder alle disse fire betingelser:

 1. Du ejer mere end 50% af selskabet
 2. Du har størstedelen af stemmerettighederne
 3. Du har indflydelse i selskabet på anden vis
 4. Du har ikke anden lønindkomst ved siden af.

Hvornår kan jeg søge?

Du kan først søge, når dit barn er født, og du er registreret som forælder til barnet.

Situationer, der kan have betydning for din orlov

Hvis I ikke bor sammen ved fødslen

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når barnet bliver født, sker der en anden tildeling af jeres orlov end den lige fordeling med 24 uger til hver forælder efter fødslen. 

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, har det ikke betydning for tildelingen af jeres orlov.

Orloven for forælderen, som barnet bor hos

Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos på fødselstidspunktet, vil automatisk få 13 ugers ekstra orlov oveni de 24 ugers orlov efter fødslen. De 13 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. 

Forælderen kan vælge at overdrage de 13 ugers orlov til den anden forælder, samt at udskyde eller forlænge ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. 

Hvis forælderen vil holde de 13 ekstra uger i forlængelse af den igangværende orlov, skal forælderen ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min barsel.   

Søg hurtigst muligt  

Vær opmærksom på, at forælderen skal søge om barselsdagpenge under orloven senest 8 uger efter fødslen eller senest 8 uger efter første orlovsdag, ellers kan forælderen miste barselsdagpenge. Det gælder både for de 24 ugers orlov og de 13 ugers orlov. Der skal kun søges en gang, medmindre orloven afbrydes undervejs.  

Hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første orlovsdag i den periode.  

Hvis forælderen har fået løn under noget af orloven og ønsker barselsdagpenge for den resterende del af orloven, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn.

Hvis forælderen har eneforældremyndighed

Hvis forælderen, som barnet har folkeregisteradresse hos, også får eneforældremyndighed inden barnet fylder 1 år, kan forælderen søge Udbetaling Danmark om yderligere 9 ugers orlov med barselsdagpenge.  Det er en forudsætning, at:

 • I ikke boede sammen på fødselstidspunktet
 • I ikke bor sammen på ansøgningstidspunktet
 • du har eneforældremyndighed på ansøgningstidspunktet.

De 9 ugers ekstra orlov skal som udgangspunkt afholdes inden barnet fylder 1 år. Forælderen kan vælge at overdrage de 9 ugers orlov til den anden forælder, samt at udskyde eller forlænge ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt.

Søg hurtigst muligt

Forælderen kan tidligst søge om de 9 ugers orlov 5 uger efter barnets fødsel. Udbetaling Danmark anbefaler, at forælderen søger hurtigst muligt herefter eller hurtigst muligt efter, at forælderen har fået eneforældremyndigheden. Det skyldes, at de 9 ugers orlov som udgangspunkt skal være afholdt inden 1 år efter barnets fødslen.  

Hvis forælderen vil holde de 9 ugers orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og forælderen allerede modtager barselsdagpenge, vil forælderen også få barselsdagpenge i de 9 uger. Vær dog opmærksom på, at forælderen her skal ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.  

Hvis forælderen har fået løn under noget af orloven og ønsker barselsdagpenge for den resterende del af orloven, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn.

Orloven for forælderen, som barnet ikke bor hos

Den forælder, som barnet ikke har folkeregisteradresse hos, har ret til mindre orlov.

Barnet bor ikke hos far eller medmor

Hvis du som far eller medmor ikke har barnet boende, har du udover de 2 ugers orlov ved fødslen ret til 9 ugers orlov. 

Billede af orlovsfordelingen, hvor forældrene ikke bor sammen ved fødslen, og hvor barnet bor hos mor.

Barnet bor ikke hos mor

Hvis du som mor ikke har barnet boende, har du ret til 2 ugers orlov ved fødslen og 8 ugers orlov. Derudover har du ret til 9 ugers orlov.

De 9 ugers orlov skal i begge tilfælde som udgangspunkt afholdes inden barnet fylder 1 år. Hvis du er lønmodtager, kan de 9 ugers orlov ikke overdrages til den anden forælder.

Billede af orlovsfordelingen for forældre, som ikke bor sammen ved fødslen, og hvor barnet bor hos far eller medmor.

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, vil hver forælder have ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Det gælder også, selvom I flytter fra hinanden kort tid efter fødslen.

I skal selv aftale, om I vil overdrage orlov til hinanden. Udbetaling Danmark kan ikke lave en anden fordeling af orloven, hvis I ikke kan blive enige om at overdrage orlov til hinanden.

For familier, hvor der er to juridiske forældre til barnet, men hvor der fx ikke er fælles forældremyndighed eller bopæl, sker der en anden tildeling af orlov end ligedelingen med 24 uger til hver forælder. Det samme er tilfældet i de situationer, hvor faderskabet ikke er fastslået.

Orlov for forælderen, som barnet bor hos

Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, når barnet bliver født, får tildelt 13 ugers ekstra orlov. Det betyder, at forælderen får samlet 37 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel.

Forælderen får automatisk de 13 ugers ekstra orlov på baggrund af oplysninger fra Det Centrale Personregister. Vær dog opmærksom på, at hvis forælderen vil holde de 13 ugers ekstra orlov i forlængelse af de 24 ugers orlov efter fødslen, skal forælderen ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.

Søg hurtigst muligt

Hvis forælderen vil søge om at få udbetalt barselsdagpenge, skal forælderen søge senest 8 uger efter fødslen eller den første orlovsdag, hvis orloven starter senere end fødslen. Det gælder både for de 24 ugers orlov og de 13 ugers orlov. Der skal kun søges en gang, medmindre orloven afbrydes undervejs.  

Hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.  

Hvis forælderen har fået løn under noget af orloven og ønsker barselsdagpenge for den resterende del af orloven, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn.

Hvis forælderen også har eneforældremyndighed

Hvis forælderen, som barnet har folkeregisteradresse hos, også har eller får eneforældremyndighed over barnet, inden barnet fylder et år, kan forælderen søge om yderligere 9 ugers orlov. Det betyder, at forælderen kan få samlet 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel.

Søg hurtigst muligt

Forælderen kan tidligst søge om de 9 ugers orlov 5 uger efter barnets fødsel. Udbetaling Danmark anbefaler, at forælderen søger hurtigst muligt herefter eller hurtigst muligt efter, at forælderen har fået eneforældremyndigheden. Det skyldes, at de 9 ugers orlov som udgangspunkt skal være afholdt inden 1 år efter barnets fødslen.  

Hvis forælderen vil holde de 9 ugers orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og forælderen allerede modtager barselsdagpenge, vil forælderen også få barselsdagpenge i de 9 uger. Vær dog opmærksom på, at forælderen her skal ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.  

Hvis forælderen har fået løn under noget af orloven og ønsker barselsdagpenge for den resterende del af orloven, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn.

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen

Hvis I som forældre bor sammen, når barnet bliver født, men efterfølgende flytter fra hinanden, vil I få en ligedeling med 24 uger til hver forælder efter fødslen. Det er også tilfældet, selvom den ene forælder får eneforældremyndighed efter fødslen.

Hvis du får flerlinger

Hvis du får flerlinger, får du 13 ugers flerlingeorlov. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke selv kan holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Hvis du bor alene med barnet og har eneforældremyndighed, kan du have op til 59 ugers orlov.  

Du kan i nogle tilfælde overdrage det overskydende orlov til en anden fx den anden forælder eller en social forælder. Orlov ud over 52 uger går tabt, hvis det ikke overdrages til en anden.  

Du kan læse mere under 'Hvis du får flerlinger', ’Hvor meget orlov kan mor overdrage’, ’Hvor meget orlov kan far/medmor overdrage’ og ’Hvis du er social forælder’.

Hvis et barn kun har én forælder på fødselstidspunktet, kan forælderen ansøge om 22 ekstra ugers orlov.

Det kan være i situationer, hvor:

 • solomor har ved hjælp af donor fået et barn, og der er derfor ingen juridisk far
 • solofar har fået barn ved hjælp af en udenlandsk surrogatmor
 • den anden forælder er gået bort før fødslen
 • forælderen er eneadoptant.

For familier, hvor der er to juridiske forældre til barnet, men hvor der fx ikke er fælles forældremyndighed eller bopæl, gælder der andre regler. Det samme gælder i de situationer, hvor faderskabet ikke er fastslået.

De 22 ekstra uger skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges ved delvist genoptaget arbejde eller udskydes frem til barnet fylder 9 år. Læs mere om betingelserne under ’Forlæng eller udskyd orlov’. 

Søg hurtigst muligt

Forælderen skal søge om de 22 ugers ekstra orlov. Udbetaling Danmark anbefaler, at forælderen søger hurtigst muligt efter, at barnet er født.  

Hvis forælderen vil holde de 22 ekstra uger i forlængelse af den igangværende orlov, og forælderen allerede modtager barselsdagpenge, vil forælderen også få barselsdagpenge i de 22 uger. Vær dog opmærksom på, at forælderen her skal ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.  

Hvis forælderen har fået løn under noget af orloven og ønsker barselsdagpenge for den resterende del af orloven, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn.

Læs mere under ’Hvis I ikke bor sammen ved fødslen’.

Som soloforælder har du også mulighed for at overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem eller en social forælder. Læs mere her:

Sådan ser din orlov ud som solomor

Som solomor har du ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, der som udgangspunkt skal afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Orlovsmodel for solomor på barsel som alternativ til forklaring i tekst

Antal uger 

Orlov

4 ugers orlov inden fødslen Orloven skal afholdes 4 uger før, du forventer at føde. 
2 ugers orlov Orloven skal holdes i forlængelse af fødslen.
8 ugers orlov Orloven skal afholdes, inden barnet fylder 10 uger. 
14 ugers orlov 

Orloven skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år.

Hvis du er lønmodtager, skal 9 af ugerne holdes, inden barnet fylder 1 år og kan derfor ikke udskydes og forlænges.

22 ugers ekstra orlov  Orloven skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år.

Sådan ser din orlov ud som solofar

Som solofar har du ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, der som udgangspunkt skal afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Orlovsmodel for solofar på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Antal uger 

Orlov

2 ugers orlov Orloven skal afholdes, inden barnet fylder 10 uger. 
22 ugers orlov

Orloven skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år.

Hvis du er lønmodtager, skal 9 af ugerne holdes, inden barnet  fylder 1 år og kan derfor ikke forlænges og udskydes.

22 ugers ekstra orlov Orloven skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år.

Hvis du får flerlinger

Hvis du får flerlinger får du 13 ugers flerlingeorlov. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Hvis du er soloforælder og har fået flerlinger, vil du have 59 ugers orlov.  

Du kan i nogle tilfælde overdrage det overskydende orlov til en anden fx en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Orlov ud over 52 uger går tabt, hvis det ikke bliver overdraget til en anden.   

Du kan læse mere under 'Hvis du får flerlinger', ’Hvis du er social forælder’ og ’Hvis du er nærtstående familiemedlem’.

Hvis den ene forælder til barnet går bort efter fødslen, kan den anden forælder ansøge om at overtage den afdødes forælders orlov, som ikke er afholdt eller overdraget.

Hvis du kommer i denne situation, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan hjælpe dig.

Du kan muligvis også overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem. Læs mere her:

Undtagelse

Hvis I ikke boede sammen på fødselstidspunktet, og du også har eneforældremyndighed over barnet, har du i forvejen ret til 46 uger med barselsdagpenge. I den situation kan du derfor ikke overtage den anden forælders resterende orlov. Du kan i denne situation heller ikke overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem.

Hvis den anden forælder er lønmodtager, har ret til barselsdagpenge og på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan passe barnet alene, kan du ansøge om at få 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det er fx i situationer, hvor forælderen har et alvorligt handicap, og det er lægeligt dokumenteret, fx ved en lægeerklæring eller en journaludskrift. 

Vær opmærksom på, at barnet skal være født, og du skal være registreret forælder, før du kan søge om ekstra orlov. 

Der er ingen frist for at søge om de 9 ugers ekstra orlov, men Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger hurtigst muligt.  

Hvis du vil holde de 9 ugers ekstra orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og du allerede modtager barselsdagpenge, vil du også få barselsdagpenge i de 9 uger. Vær dog opmærksom på, at du her skal ændre din sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.  

Hvis du har fået løn under noget af orloven og ønsker barselsdagpenge for den resterende del af orloven, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn.

De 9 ekstra uger skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Orloven kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne for det er opfyldt. Læs mere om forlængelse og udskydelse i afsnittet ’Forlæng og udskyd orlov’.

Du skal dokumentere, at en læge har vurderet, at den anden forælder ikke er i stand til at passe barnet alene på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Dokumentation kan fx være en lægeerklæring. 

Hvis forælderen er midlertidig syg

Hvis den anden forælder blot er midlertidigt forhindret i at kunne passe jeres barn alene i sine 9 ugers orlov inden for 1 år efter barnets fødsel, kan forælderen i stedet holde orloven inden 3 år efter fødslen.

Det er fx i situationer, hvor forælderen har en midlertidig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sygdom, indlæggelse på hospital mv.

Læs mere her:

Hvis kun den ene forælder er socialt sikret i Danmark, og forældrene bor sammen ved fødslen, kan den forælder, der har ret til barselsdagpenge i Danmark, søge om op til 13 ekstra uger. Man er som udgangspunkt socialt sikret i det land, hvor man arbejder.

Der er forskellige regler, alt efter hvornår barnet er født.

Barn født den 1. maj 2024 eller senere

Du har ret 13 ekstra ugers orlov, hvis disse 2 betingelser er opfyldt:

 1. Den anden forælder får i perioden fra den 11.-46. uge efter fødslen ikke udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse (fx barselsdagpenge) fra et andet land i mere end 9 uger.
 2. I boede sammen ved fødslen.

Hvis den anden forælder får udbetalt mere end 9 ugers offentlig ydelse i perioden, bliver de uger, der ligger udover de 9 uger, trukket fra dine 13 uger.

Eksempel - forældrene bor sammen

Mads og Andrea bor sammen i Sverige. Mads arbejder i Sverige, og Andrea arbejder i Danmark. Da Mads arbejder i Sverige, er han socialt sikret i Sverige. Andrea er socialt sikret i Danmark, da hun arbejder i Danmark. 

Andrea har ret til 13 ugers ekstra orlov oveni de 24 uger, hvis Mads ikke i mere end 9 uger får udbetalt ydelse svarende til barselsdagpenge fra Sverige i perioden fra den 11.-46. uge efter fødslen. Får Mads udbetalt fx 12 uger i perioden, så har Andrea ret til ekstra 10 ugers orlov (13 uger minus 3 uger) med barselsdagpenge fra Danmark.

Eksempel - forældrene bor ikke sammen

Kim og Karina bor ikke sammen ved fødslen. Kim bor og arbejder i Sverige, og Karina bor og arbejder i Danmark. Barnet har registreret adresse hos Karina fra fødslen.

Da Kim arbejder i Sverige, er han socialt sikret i Sverige. Karina er socialt sikret i Danmark, da hun arbejder i Danmark. Da Kim og Karina ikke bor sammen ved fødslen, er Karina ikke omfattet af reglen om at ekstra orlov, når den anden forælder er socialt sikret i udlandet.

I stedet er hun omfattet af en anden regel, hvor hun kan få 13 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge, fordi hun ikke bor sammen med Kim ved fødslen, og barnet har adresse hos hende. Læs mere i artiklen ’Hvis I ikke bor sammen’.

Søg hurtigst muligt

Der er ingen frist for at søge om de op til 13 ugers ekstra orlov, men Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger hurtigst muligt efter barnets fødsel.   

Hvis du vil holde de op til 13 ugers ekstra orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og du allerede modtager barselsdagpenge, vil du også få barselsdagpenge i de op til 13 uger. Vær dog opmærksom på, at du her skal ændre din sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.  

Hvis du har fået løn under noget af orloven og ønsker barselsdagpenge for den resterende del af orloven, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn.

De op til 13 ekstra uger skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Orloven kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne for det er opfyldt. Læs mere om forlængelse og udskydelse i afsnittet ’Forlæng og udskyd orlov’.

Barn født før den 1. maj 2024

Du har ret til ekstra orlov, hvis du kan dokumentere, at den anden forælder i samme periode, hvor du vil holde de op til 13 uger:

 • ikke har haft fravær med offentlig forsørgelsesydelse (fx barselsdagpenge) under orloven efter det andet lands lovgivning.
 • ikke har tænkt sig at holde fravær med offentlig forsørgelsesydelse det andet lands lovgivning. 

Hvis forælderen får udbetalt offentlig forsørgelsesydelse svarende til barselsdagpenge i mindre end 13 uger, fratrækkes ugerne fra de 13 ugers ekstra orlov. Derudover skal I bo sammen ved fødslen.

Hvis den ene forælder er ude af stand til at overdrage orlov, kan den anden forælder ansøge Udbetaling Danmark om at overdrage orlovsugerne.

Det kan fx være i situationer, hvor den ene forælder kommer ud for en ulykke og derfor ikke kan overdrage, fordi forælderen ikke er ved bevidsthed. 

Hvis du bliver lønmodtager, inden barnet fylder 1 år, og du ikke tidligere har holdt 9 ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, har du mulighed for at få op til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det kan du i de situationer, hvor du ikke har mere orlov tilbage. Det vil sige, at du har brugt eller overdraget al din orlov, som ligger efter mors 10 ugers orlov ved fødslen eller efter far eller medmors 2 ugers orlov ved fødslen. 

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller på anden ydelse, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år.

Du skal være lønmodtager, når du starter de op til 9 ugers orlov.

Orloven kan ikke overdrages til den anden forælder og skal holdes inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre du pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Sådan gør du

Du skal starte din orlov og bede din arbejdsgiver indberette dit fravær. Derefter tager vi stilling til, om du har ret til den ekstra orlov. 

Det kan vi først gøre, når vi har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge eller en ansøgning om refusion fra din arbejdsgiver. 

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Hvis du får flerlinger den 1. maj 2024 eller senere

Hvis du er forælder til flerlinger født den 1. maj 2024 eller senere, har du ret til 13 ugers flerlingeorlov.

Hvis der er to juridiske forældre, får begge forældre hver 13 ugers flerlingeorlov.

Orloven skal holdes, inden børnene bliver 1 år.

For at få ret til barselsdagpenge under orloven skal du ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet. Læs om betingelserne under ’Kan jeg få barselsdagpenge’.

Du kan se din orlov i Min barsel.

Overdrag flerlingeorlov til en social forælder

Det er også i Min barsel, at du kan overdrage op til 13 ugers flerlingeorlov til en eller flere sociale forældre, når børnene er født. Du behøver ikke selv opfylde beskæftigelseskravet for at overdrage orloven.

For at holde flerlingeorlov med barselsdagpenge skal den sociale forælder ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet.

Den sociale forælder må ikke holde mere end 13 ugers flerlingeorlov, og orloven skal holdes, inden børnene bliver 1 år.

Vær opmærksom på, at orloven ikke kan overdrages til en anden juridisk forælder.

Hvis du er soloforælder

Hvis du er soloforælder, kan du søge om op til 13 ugers flerlingeorlov til en eller flere sociale forældre eller et eller flere nærtstående familiemedlemmer. Det er en betingelse, at du opfylder beskæftigelseskravet. Du har stadig dine egne 13 uger, hvilket betyder, at I hver kan holde op til 13 ugers flerlingeorlov.

For at holde flerlingeorlov med barselsdagpenge skal den sociale forælder og det nærtstående familiemedlem ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet.

Den sociale forælder og det nærtstående familiemedlem må ikke holde mere end 13 ugers flerlingeorlov, og de skal holde orloven, inden børnene bliver 1 år.

Vær opmærksom på, at børnene skal være født, før du søger.

Hvis du får mere end 52 ugers orlov

Du kan ikke holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge.

Hvis du fx har fået flerlinger og er soloforælder, eller du bor alene med barnet og har eneforældremyndighed, vil du have mere end 52 ugers orlov. Du kan også i nogle tilfælde komme op over 52 uger, hvis du har fået overdraget orlov fra den anden forælder.

Hvis du har mere end 52 ugers orlov, kan du i nogle tilfælde overdrage det overskydende orlov til en anden fx den anden forælder, en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Du skal være opmærksom på, at alt orlov ud over 52 uger går tabt, hvis det ikke overdrages til en anden.

Læs mere om overdragelse under ’Overdrag orlov’.

Hvis du får tvillinger før den 1. maj 2024

Du får ikke en længere barsel eller flere barselsdagpenge, hvis du får tvillinger.

Som forældre kan I dele, udskyde og forlænge orloven præcis på samme måde som ved et barn.

Du får dog udbetalt et ekstra børnetilskud af Udbetaling Danmark, indtil børnene bliver 7 år.

Hvis du får trillinger, firlinger mv. før den 1. maj 2024

Hvis I har fået 3 eller flere børn ved samme fødsel, har I mulighed for at søge om 26 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge tilsammen, som I kan fordele mellem jer. Reglerne gælder kun forældre til børn, der er født den 1. januar 2023 eller senere.

Det betyder, at I begge har mulighed for at være hjemme samtidig i længere tid.

De 26 ugers orlov skal være afholdt inden 18 måneder efter fødslen. Orloven kan ikke forlænges eller udskydes ved genoptagelse af arbejdet.

Sådan søger du

Hvis børnene har dansk cpr-nummer, modtager I efter fødslen et brev fra Udbetaling Danmark med et link til en ansøgningsblanket. Her kan I hver især søge om den ekstra orlov og fordele de 26 uger mellem jer, som det passer bedst ind i jeres familieliv.

Hvis børnene ikke har dansk cpr-nummer, skal I kontakte Udbetaling Danmark for at kunne søge om de 26 ekstra ugers orlov.

Læs om ansøgningsfristerne under ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Sygdom under graviditet eller barsel

Hvis du bliver syg pga. din graviditet, kan du gå på orlov tidligere end 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Det betyder, at din graviditetsorlov kan blive forlænget og starte tidligere end 4 uger før fødslen.

Under dit fravær kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne. Hvis du får løn under fraværet, kan din arbejdsgiver i stedet få refusion af dine barselsdagpenge. 

Du skal give besked om din sygdom til din arbejdsgiver, som derefter skal indberette dit fravær via NemRefusion senest 5 uger efter 1. fraværsdag. 

Du modtager herefter et brev med Digital Post med besked om, hvilke oplysninger du skal sende til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen 'Min barsel'.

Hvis du får et brev i Digital Post om, at Udbetaling Danmark skal have en lægeattest, skal du kontakte din læge inden den frist, der står i brevet. Lægen sender den derefter til Udbetaling Danmark. Du kan også selv sende vandrejournal eller mulighedserklæring, hvis årsagen til sygemeldingen, omfanget og varigheden er oplyst.

Hvis der sker ændringer i af dit fravær, skal du oplyse dette til Udbetaling Danmark hurtigst muligt, og senest 3 uger efter, at ændringen er sket. Udbetaling Danmark kan så bede om en ny lægeerklæring.

Vær opmærksom på, at hvis Udbetaling Danmark ikke modtager dokumentation og oplysninger inden for den frist, du får oplyst, kan det få betydning for din ret til barselsdagpenge.

Hvis dit arbejde kan skade dit ufødte barn

Som mor kan du gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis:

 • din læge mener, der er særlig risiko for dig eller dit ufødte barn
 • dit arbejde kan skade dit ufødte barn.

Din arbejdsgiver skal melde dit fravær til Udbetaling Danmark, som sender et brev med Digital Post til dig. I brevet kan du se, hvilke oplysninger du skal sende til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen 'Min barsel'.

Kan jeg rejse til udlandet, mens jeg er sygemeldt?

Du kan rejse til udlandet, selvom du er sygemeldt og får barselsdagpenge. Du behøver ikke give Udbetaling Danmark besked, når du rejser til udlandet under din orlov.

Hvis mor bliver syg inden for de første 10 uger

Bliver barnets mor for syg til at passe jeres barn inden for de første 10 uger efter barnets fødsel, kan du som far eller medmor holde orlov i perioden. Du kan faktisk overtage hendes orlov, men det kræver, at I begge opfylder betingelserne for at holde orlov med barselsdagpenge.

I skal også have dokumentation fra lægen om, at moren ikke kan passe barnet og hvor længe.

Hvis du bliver syg under orloven

Hvis du som mor bliver syg efter de første 10 uger efter fødslen, eller som far eller medmor bliver syg efter de første 2 uger efter fødslen, kan du vælge at overdrage en del af den resterende orlov til den anden forælder, så den anden forælder kan passe barnet under orloven i stedet for.

Du skal dog være opmærksom på, at du som lønmodtager ikke kan overdrage 9 af ugerne. 

Hvis du vil overdrage orloven til den anden forælder, skal du gøre det her: 

Du kan stoppe din orlov og blive sygemeldt

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du på grund af din sygdom stopper din orlov for at være sygemeldt.

I den situation kan du aftale med din arbejdsgiver, at du enten holder orloven på et senere tidspunkt inden for barnets første år, eller at du udskyder orloven og holder den inden barnet fylder 9 år. 

Det gælder kun for den orlov, der for mor ligger efter de første 10 uger efter fødslen, eller som far eller medmor efter de første 2 uger efter fødslen.

Læs mere om at udskyde orlov under 'Hvordan udskyder jeg min orlov?'.

Hvis du er i et ansættelsesforhold, men modtager sygedagpenge fra kommunen, eller hvis du får en lavere sygeløn fra din arbejdsgiver, så skal din arbejdsgiver indberette dit fravær i NemRefusion. Herefter kan du søge om barselsdagpenge.

Læs mere under ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

For at modtage barselsdagpenge skal du opfylde beskæftigelseskravet. Det betyder, at du skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste 4 måneder forud for orloven og 40 timer i mindst 3 af månederne. Timer med sygedagpenge indgår i opgørelsen.

Dine barselsdagpenge vil blive beregnet ud fra de seneste 3 afsluttede kalendermåneder, hvor du har modtaget fuld løn.

Som forældre kan I forlænge orloven, hvis jeres barn bliver indlagt på hospitalet. Det gælder dog kun indtil barnet er 46 uger, og hvis I ikke går på arbejde imens.

Orloven kan forlænges med den periode, barnet er indlagt. I kan højst forlænge orloven i 3 måneder tilsammen.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der giver denne mulighed. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold (THO), bliver de dage ikke regnet med.

Særligt for far eller medmor

Bliver dit barn indlagt under dine 2 ugers orlov ved fødslen, kan du afbryde orloven og starte på dine op til 22 ugers orlov i stedet, da de 2 uger orlov ved fødslen ikke kan forlænges. De 2 ugers orlov ved fødslen skal i øvrigt være afholdt, inden barnet er 10 uger, ellers mister du dem.

Du skal kontakte din arbejdsgiver og aftale det, hvis du vil bruge af dine 22 ugers orlov, mens barnet er indlagt. Husk også at give din arbejdsgiver besked med det samme, når barnet kommer hjem fra hospitalet.

Hvis I vil arbejde under indlæggelsen

Hvis I går tilbage på arbejde, mens barnet er indlagt, kan I i stedet udsætte den resterende orlov med barselsdagpenge til efter udskrivelsen. For at bruge den mulighed skal jeres barn være udskrevet senest 60 uger efter fødslen. Det gælder også for far eller medmors 2 ugers orlov ved fødslen.

Send dokumentation

For at du kan udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet. Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Send dokumentationen til Udbetaling Danmark via:

Hvis du adopterer, skal du sende dokumentationen her:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når dokumentationen - med barnets indlæggelses- og udskrivelsesdato - er modtaget.

Se, hvilke regler der gælder, hvis du mister dit barn:

Ferie

Du kan godt holde ferie, mens du er på orlov, men det kræver, at du efter aftale med din arbejdsgiver stopper med at holde orlov og holder ferie i stedet for. 

Når du holder ferie med løn eller feriepenge, kan du ikke samtidig få barselsdagpenge. Du skal derfor sikre dig, at Udbetaling Danmark bliver informeret om, at du holder ferie med løn eller feriepenge. Du kan enten selv kontakte Udbetaling Danmark, eller du kan få din arbejdsgiver til at anmelde det elektronisk via NemRefusion. 

Hvis du har optjent feriedagpenge, kan du som hovedregel ikke få dem udbetalt under din orlov. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge.

Overførsel og udbetaling af feriepenge under orlov

Du kan overføre op til 4 ugers ferie, hvis du er forhindret i at holde ferie på grund af barselsorlov helt op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Det er din arbejdsgiver, som skal give besked til Feriepengeinfo om, hvor mange dage der skal overføres. 

Hvis du har været feriehindret på grund af længerevarende barsel, kan du i særlige tilfælde få udbetalt feriepenge samtidig med, at du modtager barselsdagpenge. Det kræver dog, at du har været feriehindret i to ferieafholdelsesperioder i træk. Det betyder, at du skal have været feriehindret frem til den 31. december i den første afholdelsesperiode og stadigvæk være ferieforhindret den 31. december året efter. 

Hvis orloven er afbrudt mellem de to ferieafholdelsesperioder, kan ferien ikke udbetales.  

Det samme gælder, hvis du får udbetalt feriegodtgørelse fra et ophørt ansættelsesforhold. Hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge på grund af feriehindring, skal du kontakte FerieKonto.  

Kan jeg rejse til udlandet?

Du kan rejse til udlandet og samtidig få barselsdagpenge. Du behøver ikke give Udbetaling Danmark besked, når du rejser til udlandet under din orlov.

Jeg vil gerne holde orlov i længere tid

Se, hvad du skal være opmærksom på under ’Forlæng eller udskyd orloven’.

Når du ønsker at holde ferie med løn eller feriepenge under din orlov, skal du eller din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om ferien, så barselsdagpengene bliver stoppet imens.

Særligt for mor 

Som mor kan du som udgangspunkt ikke holde ferie og udskyde orlov i løbet af de første 10 uger efter fødslen. Vælger du at afbryde 10-ugersperioden for at holde ferie, mister du derfor som udgangspunkt retten til barselsdagpenge i de antal uger, du har afholdt ferie. 

Hvis du i perioden fra 3. til 10. uge overdrager op til 8 ugers orlov til den anden forælder og genoptager arbejdet på fuld tid, kan du efter aftale med din arbejdsgiver holde ferie i perioden.

Hvis du vil holde ferie mindre end 5 uger

Holder du ferie i en hel kalenderuge eller mere, betyder det, at orloven er afbrudt.

Du vil kunne få barselsdagpenge for den resterende orlovsperiode, hvis du går på orlov igen, og hvis betingelserne for ret til barselsdagpenge er opfyldt.

Beskæftigelseskravet vil automatisk være opfyldt i de efterfølgende fraværsperioder indtil 1 år efter fødslen, hvis du tidligere har været på orlov med barselsdagpenge med samme barn, og hvis du fortsat er lønmodtager, dagpengeberettiget ledig eller selvstændig.  

Holder du ferie i op til 5 uger med løn eller feriepenge, behøver du ikke at søge om barselsdagpenge igen efter ferien. 

Når Udbetaling Danmark har vurderet, om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage barselsdagpenge efter din ferie, får du automatisk barselsdagpenge igen efter ferien.

Hvis du vil holde ferie i mere end 5 uger

Holder du ferie i mere end 5 uger, skal du søge om barselsdagpenge igen efter ferien.

Sådan stopper du barselsdagpengene under din ferie

Hvis du får løn under orloven, skal din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om ferien. Det kan din arbejdsgiver tidligst gøre den første dag, du holder ferie.

Hvis du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked om din ferie her:

Hvis du har adopteret, skal du give besked her:

Sådan får du udbetalt dine feriepenge:

Du kan læse mere om reglerne for ferie under barsel her:

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge, eller hvis det drejer sig om udbetaling af feriedagpenge, efter du har været på barsel.

Du kan også læse mere om feriedagpenge her:

Forlæng eller udskyd orlov

Der er to måder, du kan forlænge din orlov på:

 1. Forlængelse samtidig med arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver
 2. Forlængelse uden arbejde, som alle har ret til

1. Hvis du vil arbejde på nedsat tid, mens du holder orlov

Du kan forlænge bestemte dele af din orlov ved at arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode.

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver.

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at de 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret. 

Særligt for mor 

Ifølge loven må du som mor ikke arbejde de første 2 uger efter fødslen. Men fra den 3. uge efter fødslen har du mulighed for at arbejde på nedsat tid efter aftale med din arbejdsgiver. Det er derfor orloven, som ligger fra den 3. uge efter fødslen inkl. evt. overdragen orlov fra anden forælder, som du kan forlænge ved at starte arbejde på nedsat tid. 

Særligt for far eller medmor

Som far eller medmor kan du forlænge din orlov ved at starte arbejde på nedsat tid efter aftale med din arbejdsgiver. Du må arbejde på nedsat tid under hele din orlov, dvs. de 2 ugers orlov ved fødslen og orloven, som ligger derefter.

Sådan gør du

Du skal give besked om ændrede arbejdstider i selvbetjening:

2. Kan jeg forlænge min orlov uden at arbejde?

Som forælder, der er lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge. 

En mor har efter fødslen ret til at være fraværende fra arbejdet i 10+32 uger, dvs. 42 uger i alt. 

En far eller medmor har efter fødslen ret til at være fraværende fra arbejdet i 2+32 uger, dvs. 34 uger i alt. 

Du kan forlænge denne fraværsperiode med op til 14 uger. 

Som udgangspunkt har hver forælder dog kun ret til barselsdagpenge i 24 uger efter fødslen, medmindre man har overdraget orlov eller er i en særlig situation. Læs mere under ’Planlæg din barsel’.

Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen, når du forlænger orloven uden samtidig at arbejde. Du skal huske at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen. 

Der er to måder, du kan udskyde din orlov på:

 1. Udskydelse, som alle har ret til
 2. Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver

For at udskyde orloven til til efter barnet er fyldt 1 år, skal du genoptage dit arbejde på fuld tid i en periode, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge.

Som mor skal du genoptage arbejdet mellem den 3.  uge og 1 år efter barnets fødsel, og som far eller medmor skal du genoptage arbejdet i løbet af det første år efter barnets fødsel.

Når du senere skal afholde orloven, skal du opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge. Læs mere i artiklen ’Kan jeg få barselsdagpenge’.

Du skal også være i arbejde dagen inden du vil holde den udskudte orlov. Vær opmærksom på, at du som lønmodtager har 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages, og som du selv skal holde inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret.

1. Udskydelse, som alle har ret til

Du har som hovedregel ret til at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde op til 5 uger af din orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Der er forskellige regler for, hvilken del af orloven du kan udskyde, alt efter om du er mor eller far eller medmor til barnet, og om I vælger at overdrage orlov til hinanden.

Hvilken del af orloven kan mor udskyde?

Som mor har du ret til at udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 10 uger efter barnets fødsel.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver. 

Hvilken del af orloven kan far eller medmor udskyde?

Som far eller medmor kan du udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 2 ugers orlov ved fødslen.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Brug orloven, inden barnet fylder 9 år.

Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter fødslen. Orloven skal holdes samlet, og den skal være holdt inden barnet fylder 9 år. 

Garanti for at holde orloven senere

Som en beskæftiget lønmodtager har du garanti for at kunne holde orloven senere, hvis du varsler orloven og længden af orloven til din arbejdsgiver senest 6 uger før orloven starter. Det gælder også, selvom du har skiftet arbejdsgiver.

2. Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver

Du kan altid aftale med din arbejdsgiver at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde orloven med den tid, arbejdet har været genoptaget.

Mors mulighed for at udskyde orlov:

Hvis forældrene bor sammen ved fødslen, kan mor, som er lønmodtager, udskyde op til 5 uger af sin orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov.

Læs mere under ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Som mor kan du ikke udskyde orlov i de første 10 uger efter barnets fødsel. Hvis du i perioden 3. til 10. uge overdrager op til 8 ugers orlov til den anden forælder og påbegynder den efterfølgende orlov, kan du dog udskyde orlov, som ligger før de 10 uger efter fødslen. Læs mere under ’Overdrag orlov’.

Fars eller medmors mulighed for at udskyde orlov

Hvis forældrene bor sammen ved fødslen, kan far eller medmor, som er lønmodtager, udskyde op til 13 uger af sin orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov.  

Hvis mor i perioden 3. til 10. uge overdrager op til 8 ugers orlov til dig, fordi hun påbegynder den efterfølgende orlov, kan du udskyde de op til 8 ugers orlov. Det kræver, at du genoptager arbejdet fuldt og aftaler det med din arbejdsgiver.  

Læs mere under ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Læs mere under ’Overdrag orlov’.

Brug orloven, inden barnet fylder 9 år

Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter fødslen. Orloven skal være holdt inden barnet fylder 9 år og behøver ikke blive holdt samlet. Du har dog ingen garanti for at kunne holde orloven senere. Det er op til aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

Du kan overdrage udskudt orlov

Hvis du har udskudt noget af din orlov til efter barnets første år, men ikke selv vil gøre brug af den, har du mulighed for at overdrage den til den anden forælder. Den anden forælder kan derved holde orloven, inden barnet fylder 9 år.

Når barnets anden forælder vil holde den udskudte orlov, som du har overdraget, skal forælderen selv opfylde nogle betingelser for at kunne holde orloven.

Barnets anden forælder skal være omfattet af dansk social sikring eller have lovligt ophold i Danmark. Derudover skal forælderen selv have genoptaget sit arbejdet inden for det første år efter barnets fødsel i et omfang, der svarer til den udskudte orlov, som du har overdraget.

Derudover skal forælderen være i beskæftigelse som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende og opfylde beskæftigelseskravet for at kunne få barselsdagpenge på det tidspunkt, hvor forælderen ønsker at afholde den udskudte orlov. Læs mere under ’Kan jeg få barselsdagpenge?’. 

Sådan gør du

Hvis du er på orlov lige nu og vil udskyde noget af den, skal du stoppe din orlov her i selvbetjeningsløsningen:

Barsel i udlandet

Det har ingen betydning for din ret til barselsdagpenge, at Storbritannien har forladt EU.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig barselsdagpenge, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Du har ret til danske barselsdagpenge, uanset om du er dansk statsborger med bopæl i Storbritannien eller britisk statsborger med bopæl i Danmark. Du skal selvfølgelig stadig enten arbejde i Danmark eller være i en anden situation, hvor du er omfattet af de danske regler om social sikring. Du skal samtidig opfylde de almindelige betingelser for at kunne få barselsdagpenge.

Er du statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, kan du få barselsdagpenge, hvis du:

 • er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020,
 • forud for dette var omfattet af barselsloven i Storbritannien eller et EU/EØS-land og
 • i øvrigt opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge.

Privat ansat

Er du af en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark udstationeret til et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller til Storbritannien, kan du få barselsdagpenge fra Danmark.

Det gælder dog kun, hvis:

 • udstationeringen er på maks. 3 år. Hvis udstationeringen varer mellem 2 og 3 år, kræver det dog, at myndighederne har lavet en særlig aftale om forlængelse af dansk social sikring. Hvis du er udstationeret til Storbritannien efter den 31. december 2020, kan du dog under alle omstændigheder kun få barselsdagpenge fra Danmark i op til 2 år.
 • du er skattepligtig i Danmark, Færøerne eller Grønland eller er omfattet af de danske regler om social sikring
 • du ikke også samtidig modtager eller har ret til barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv. 

Reglerne gælder også, selvom du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Storbritannien, hvis du bor i Danmark og den 1. januar 2021 eller senere bliver udstationeret til Storbritannien.

Du kan få barselsdagpenge fra Danmark, hvis du er udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et land udenfor et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller Storbritannien. Det gælder dog kun, hvis:

 • du er omfattet af dansk social sikring efter en international aftale
 • udstationeringen er på maks. 1 år
 • du ikke også samtidig får eller har ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv. 

Offentligt ansat

Er du udstationeret som offentligt ansat af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller Storbritannien, kan du få barselsdagpenge. Det gælder, uanset hvor længe du udstationeret. Det er ingen betingelse, at du skal være skattepligtig i Danmark. Men du må ikke samtidig få eller have ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land. Øvrige betingelser om beskæftigelseskrav mv. skal også være opfyldt.

Reglerne gælder også, selvom du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Storbritannien, hvis du bor i Danmark og den 1. januar 2021 eller senere bliver udstationeret til Storbritannien.

Du kan få barselsdagpenge fra Danmark, hvis du er udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et land udenfor et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller Storbritannien. Det gælder dog kun, hvis:

 • udstationeringen er på maks. 1 år
 • du ikke også samtidig får eller har ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv. 

Er du bosat uden for Danmark og modtager barselsdagpenge? Så har du pligt til at oplyse dit skatteidentifikationsnummer (TIN) fra den 1. januar 2024. I de fleste tilfælde får vi dit skatteidentifikationsnummer automatisk. Hvis ikke vi får det automatisk, sender vi dig et brev, hvor vi beskriver, hvordan du sender os oplysningerne.

Her kan du finde dit bopælslands regelsæt for TIN

Hvis du bor i et EU-land kan du finde information om TIN for dit bopælsland på Europakommissionens hjemmeside:

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.