Barselsregler for adoptanter: Barn modtaget før den 2. august 2022

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, bliv klogere på din økonomi

Start

Vælg emne

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis dit barn er modtaget i perioden fra den 2. august 2021 til den 1. august 2022, har du mulighed for at søge om op til 9 ekstra ugers orlov med ret til barselsdagpenge, hvis du er blevet lønmodtager inden 1 år efter barnets modtagelse. 

Hvornår kan jeg holde orloven?

De ekstra uger kan tidligst holdes den 2. august 2022 og frem.

Orloven skal samtidig være holdt inden for 1 år efter barnets modtagelse, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Hvornår gælder reglerne for mig?

Du kan have ret til de op til 9 ekstra ugers orlov, hvis du ikke har holdt 9 ugers forældreorlov som lønmodtager inden for barnets første år. 

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller været på anden ydelse, da barnet blev modtaget, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år. 

Du skal være lønmodtager, når du starter på de op til 9 ugers orlov.

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’ nedenfor.

Sådan gør du

Når du er blevet lønmodtager og ønsker de op til 9 ekstra ugers orlov, skal du starte din orlov og bede din arbejdsgiver indberette dit fravær. 

Vi kan først tage stilling til, om du har ret til den ekstra orlov, når du er startet på din orlov, og vi har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge eller en ansøgning om refusion fra din arbejdsgiver. 

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Særligt for dig, som har fælles forældreorlov tilbage

Det er uden betydning, om du og den anden forælder stadig har orlov tilbage af de 32 ugers fælles forældreorlov med barselsdagpenge. Du kan stadig have ret til de op til 9 nye ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, hvis du opfylder alle betingelserne.

Vær dog opmærksom på, at hvis du har holdt nogle eller alle 9 nye uger som lønmodtager, og du efterfølgende vil holde yderligere orlov som lønmodtager ved at bruge af jeres fælles orlov, så vil de 9 nye uger blive fratrukket fællesorloven for hver uge, du holder.

Hvis du har fælles orlov tilbage, og du vil søge om de op til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

  • du stopper orloven tidligere end planlagt
  • du begynder at arbejde delvist
  • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
  • du forlænger din orlov med nedsatte dagpenge
  • dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov
  • du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

Du skal give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen:

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Søg barselsdagpenge

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. 

Sagsbehandlingsfristen er 10 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om barselsdagpenge færdig. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

  • vedhæfte den nødvendige dokumentation
  • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.   

Planlæg orloven

Du og barnets anden forælder kan frit dele de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge mellem jer, inden 46 uger efter I har modtaget jeres barn.

I kan holde orloven i forlængelse af hinanden eller samtidig. Fx kan I holde 16 uger sammen, hvor I begge modtager barselsdagpenge. Den ene af jer vil også kunne fremrykke nogle af de 32 uger og holde dem sammen med den anden forælder under de første 14 uger efter adoptionen.

Vær dog opmærksom på, at hvis den ene forælder får løn under orloven, bliver perioden med barselsdagpenge kortere. Dvs. at den anden forælder har færre uger med barselsdagpenge.

Få overblik over barslen:

Du må gerne arbejde, mens du er på barselsorlov. Så bliver dine barselsdagpenge sat ned med de timer, du arbejder. Du kan forlænge din orlov med de timer, du arbejder, hvis du aftaler det med din arbejdsgiver.

Eksempel:
Hvis du starter med at arbejde på halv tid de sidste 10 uger af din orlov, vil du få udbetalt 50 pct. af dagpengene. Du kan forlænge orloven med 10 uger, hvor du fortsat arbejder på halv tid, hvis du aftaler det med din arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du er selvstændig og arbejder under din barsel.

Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Du kan få barselsdagpenge i udlandet, hvis du:

  • rejser eller flytter til udlandet under orloven
  • arbejder i Danmark, men bor i andet EU-land.

Du skal have en NemKonto i Danmark og give Udbetaling Danmark din adresse og evt. dit telefonnummer, så de kan få fat på dig i udlandet.

Hvis du arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land, gælder der særlige regler for dig. Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du bor i Danmark og har arbejde i udlandet – det gælder også Sverige og Tyskland. Du hører under loven i det land, du arbejder i.

Økonomi

For at du kan få barselsdagpenge, når du adopterer, skal du have et brev fra Familieretshuset, hvor der står, at den ene af barnets forældre skal være hjemme med barnet i en periode. Det brev skal du sende til Udbetaling Danmark.

Hvis du adopterer et barn, som din registrerede partner føder, har du ret til at holde barselsorlov med barselsdagpenge.

Du kan også læse, hvad der gælder ved stedbarnsadoption:

Det kommer også an på din situation, om du kan få barselsdagpenge.

Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvis du adopterer et barn gennem Danish International Adoption, kan du få et adoptionstilskud til at dække nogle af udgifterne ved adoptionen.

Her kan du læse mere om adoptionstilskuddet, og hvordan du søger:

Du får dine barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag i måneden er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden.

Du får penge for perioden til og med søndagen, inden udbetalingen. Hvis der i perioden er helligdage, tæller de med som orlovsdage. Dvs. at du får barselsdagpenge for helligdage.

I skemaet kan du se, hvornår der er udbetalinger af barselsdagpenge, og hvilken periode udbetalingen dækker over:

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Læs mere om NemKonto, og hvordan du ændrer den:

Få overblik over din barsel:

Hvis du har fået for meget i barselsdagpenge, skal du betale pengene tilbage. Det kan fx være, at du og barnets anden forælder tilsammen har holdt mere end 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Er det tilfældet, skal barselsdagpengene for den orlov, der sidst er holdt, tilbagebetales.

Har du fået for meget udbetalt, opkræver Udbetaling Danmark de penge, du skylder. Hvis du ikke betaler, sender Udbetaling Danmark din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Ferie

Det kommer an på din situation, om du kan holde ferie under din barsel, dvs. om du er lønmodtager, ledig, selvstændig, studerende eller nyuddannet.

Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Find artiklen om ferie eller feriepenge på den pågældende side.

Læs også mere om ferie og barsel:

Sygdom

Bliver jeres barn indlagt på hospital inden for de første 46 uger efter fødslen, og I ikke går tilbage på arbejde imens, kan I forlænge jeres orlov med de dage, som barnet er indlagt. Det gælder også, hvis du/I er ledig.

Muligheden for at forlænge orloven ved barnets indlæggelse gælder dog ikke under de to ugers orlov, som l har ret til samtidig. 

I kan højst forlænge orloven med 3 måneder tilsammen.

Hvis I er lønmodtagere og går tilbage på arbejde, mens jeres barn er indlagt, kan I i stedet udsætte den resterende orlov med barselsdagpenge til efter udskrivelsen. For at bruge den mulighed skal barnet være udskrevet senest 60 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der giver denne mulighed. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold (THO), bliver de dage ikke regnet med.

Send dokumentation

For at du kan forlænge eller udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet.

Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Du sender dokumentationen til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når Udbetaling Danmark har modtaget dokumentation fra hospitalet på barnets indlæggelse, hvor indlæggelses- og udskrivelsesdatoen fremgår.

Se, hvilke regler der gælder, hvis du mister dit barn:

Forlæng eller udskyd orloven

4 uger før modtagelsen

Hvis du og barnets anden forælder adopterer fra udlandet, har I ret til barselsdagpenge i op til 4 uger, før I modtager barnet, hvis I skal opholde jer i udlandet. Det gælder for jer begge fra den dag, I rejser til udlandet for at hente barnet.

Perioden kan forlænges med op til 4 uger, hvis I er tvunget til at forlænge opholdet. I kan ikke få barselsdagpenge i mere end de 8 uger, før I modtager barnet, selvom I er nødt til at opholde jer i landet i længere tid.

Adoption fra Danmark

Hvis I adopterer et barn fra Danmark, har I ret til op til 1 uges orlov, inden I får barnet med hjem, hvis I skal opholde jer sammen med barnet på modtagelsesstedet. Orloven kan dog i særlige tilfælde forlænges med op til 1 uge mere, dvs. 2 uger i alt.

Når I har modtaget barnet

I kan i alt få barselsdagpenge indtil 46 uger efter den dag, I har modtaget barnet. Modtagelsesdagen er den dag, hvor de formelle betingelser, for at I kan tage hjem med barnet, er opfyldt.

14 ugers orlov til én af jer

I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har én af jer ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge.

Dvs. I må gerne skiftes til at holde de 14 uger.

2 ugers orlov sammen

Inden for de første 14 uger efter modtagelsen har I ret til at holde 2 ugers adoptionsorlov med barselsdagpenge samtidig. De 2 uger skal være i sammenhæng.

Er du selvstændig, kan du dog holde de 2 ugers adoptionsorlov fleksibelt indenfor de første 14 uger efter barnets modtagelse. Det kan du også som lønmodtager, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Fx kan du holde en uges orlov samtidig med den anden forælder i første uge, efter I har modtaget barnet, og en uges orlov samtidig igen i 4. efter modtagelsen.

Du må også gerne holde adoptionsorloven som enkeltdage med fx 1 dag om ugen i 10 uger.

32 ugers barsel med barselsdagpenge

Herefter har I hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov, dvs. 64 uger i alt. Det er dog kun i 32 af de 64 uger, at I er berettiget til barselsdagpenge.

Forældreorloven starter typisk 14 uger efter, at I har modtaget barnet. De 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge kan I frit fordele mellem jer.

Der er forskellige muligheder for at forlænge og udskyde orloven. Her gælder de samme regler for biologiske og adopterende forældre. Mulighederne afhænger af din situation.

Kan jeg holde orlov, hvis jeg bortadopterer?

Hvis du bortadopterer dit barn, kan du også holde barselsorlov med barselsdagpenge. Læs mere om reglerne ved bortadoption:

Her kan du læse mere om lovgivningen for barselsdagpenge:

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge