Ansøg om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering, renovering eller udvidelse af større anlæg på søterritoriet.

Kystdirektoratet behandler ansøgninger om anlæg samt uddybning, inddæmning og opfyldning på søterritoriet efter § 16 a, i lov om kystbeskyttelse, som lovfæstede statens højhedsret over søterritoriet og bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v.

Betegnelse ”anlæg på søterritoriet” omfatter alle faste eller forankrede etableringer/genstande, såsom lystbådehavne, tømmerflåder, fortøjningsanlæg, telekabler, rørledninger, rør m.m.

Kontakt

99 63 63 63

kdi@kyst.dk

99 63 63 99

Højbovej 1
Postbox 100
7620 Lemvig