DP 213 Ansøgning om aftale efter sygedagpengelovens § 58a

Hvis du som selvstændig ikke har tegnet en forsikring, kan du ved langvarig eller kronisk lidelse efter aftale med kommunen få ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden. Aftalen kan indgås, når din risiko for fravær er væsentligt forøget på grund af lidelsen, og fraværet vurderes at ville medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år.

Du ansøger om aftalen ved hjælp af selvbetjeningsforløbet DP 213. Når selvbetjeningsforløbet er udfyldt sendes det til kommunen. Anvender du MitID, sker dette automatisk.

Kommunen skal godkende aftalen, før den er gyldig. Kommunen kan indhente en lægeerklæring for at vurdere, om du lever op til kravene. Aftalen kan godkendes for 2 år ad gangen med mulighed for fornyelse og omfatter kun fravær på grund af lidelsen.